پیام خود را بنویسید
دوره 9، شماره 4 - ( فصل‌نامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 186-175 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 15072047

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rostampour A, Mohammadi H, Rahimpoor R, Sarvi F, Dortaj E, Ziaei M, et al . The survey of relationship between the sleep quality with cognitive failures and job performance among airport staff. Iran J Ergon 2022; 9 (4) :175-186
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-863-fa.html
رستم پور افروز، محمدی حیدر، رحیم پور رزاق، سروی فاطمه، درتاج الهه، ضیائی منصور، و همکاران.. بررسی ارتباط کیفیت خواب با شکست شناختی و عملکرد شغلی در بین پرسنل فرودگاه. مجله ارگونومی 1400; 9 (4) :186-175

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-863-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه HSE، موسسه آموزش عالی تابناک لامرد، لامرد، ایران
2- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لارستان، لارستان. ایران
3- استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لارستان، لارستان. ایران
4- کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لارستان، لارستان. ایران
5- استادیار، گروه HSE، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر. ایران
6- دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لارستان، لارستان. ایران
7- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لارستان، لارستان. ایران ، rahmaniabdolrasoul218@gmail.com
چکیده:   (1440 مشاهده)
زمینه و هدف: خستگی روحی و جسمی پرسنل  فرودگاه  باعث کاهش استانداردهای شغلی و تمرکز مفید آنان می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفیت خواب و تاثیر آن بر شکست شناختی و عملکرد شغلی در بین پرسنل فرودگاه بود.  

روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 200 نفر از پرسنل یک فرودگاه به روش نمونه‌گیری در دسترس و سهمیه‌ای انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات چهار پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، کیفیت خواب، شکست شناختی و عملکرد شغلی بودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از SPSS نسخه 22  و از آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نمره کیفیت خواب، شکست شناختی و عملکرد شغلی به ترتیب 23/3±78/6، 36/22±20/65 و 59/5±59/39 بود. میانگین نمره کیفیت خواب پرسنل در دو حیطه تاخیر به‌خواب‌رفتن (82/5±0/1) و طولمدت خواب (05/1±43/1) بالاتر از زیرمقیاس‌های دیگر بود. مطابق با یافته‌ها بین نمره کیفیت خواب و نمره شکست شناختی با نمره عملکرد شغلی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود داشت (195/0r= -، 05/0>P)، در حالی که ارتباط میان نمره کیفیت خواب و نمره شکست شناختی مستقیم و معنی‌دار بود (389/0 r= ، 05/0>P).

نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که بین کیفیت خواب و شکست شناختی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که با کاهش کیفیت خواب، شکست شناختی پرسنل فرودگاه نیز افزایش یافته و احتمالا باعث افزایش خطای انسانی می‌شود. بنابراین با افزایش کیفیت خواب و راحتی و ارائه راهکارهای ارگونومیک می‌توان تا حد زیادی از شکست شناختی پرسنل جلوگیری کرده و عملکرد شغلی را بالا برد.

 
متن کامل [PDF 832 kb]   (309 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی شناختی
دریافت: 1400/10/28 | پذیرش: 1400/12/10 | انتشار الکترونیک: 1400/12/10

فهرست منابع
1. Del Rio João KA, de Jesus SN, Carmo C, Pinto P. The impact of sleep quality on the mental health of a non-clinical population. Sleep Med 2018; 46: 69-73. [DOI] [PubMed]
2. Xie W, Berry A, Lustig C, Deldin P, Zhang W. Poor sleep quality and compromised visual working memory capacity. J Int Neuropsychol Soc 2019; 25(6): 583-94. [DOI] [PubMed]
3. Mahmoudian A, Irannejad K, Mortazavi A, Motamedi N. The relationship between sleep quality and work ability among the employees of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in Year 2017. J Isfahan Med Sch 2019; 37(527): 542-547. [In Persian]. [DOI]
4. Karimi R, Abedini R, Arshadi N. The relationship of sleep quality with mental health and job burnout. Contemp. Educ Biannu J 2019; 13(2): 121-9. [In Persian]. [DOI]
5. Allahyari T, Hassanzadeh Rangi N, Khalkhali H, Khosravi Y. Occupational cognitive failures and safety performance in the workplace. Int J Occup Saf Ergon 2014; 20(1): 175-80. [DOI] [PubMed]
6. Hitchcott PK, Fastame MC, Langiu D, Penna MP. Cognitive failures in late adulthood: The role of age, social context and depressive symptoms. PLoS One 2017; 12(12): e0189683. [DOI] [PubMed]
7. Salimi Pormehr P, Rahmani H, Khodakarim S, Saremi M. Investigating the relationship between daily drowsiness and cognitive job failures and nursing errors in nurses of a selected hospital. Proceeding of the 11th National Congress of Occupational Health and Safety. Tehran, Iran; 2019. [In Persian]
8. Xanidis N, Brignell CM. The association between the use of social network sites, sleep quality and cognitive function during the day. Comput Human Behav 2016; 55(Part A): 121-6. [DOI]
9. Zavecz Z, Nagy T, Galkó A, Nemeth D, Janacsek K. The relationship between subjective sleep quality and cognitive performance in healthy young adults: Evidence from three empirical studies. Sci Rep 2020; 10(1): 1-2. [DOI]
10. Tang L, Liu W, Yang Y, Han W, Li K. Relationship between sleep and cognitive function in patients with heart failure: A systematic review. J Psychosom Res 2020; 130: 109913. [DOI] [PubMed]
11. Ercan S, Acar HT, Arslan E, Canbulut A, Oğul A, Çetin C. Effect of internet addiction on sleep quality, physical activity and cognitive status among university students. J Turk Sleep Med 2021; 8(1): 49-56. [DOI]
12. Bakhshi E, Kalantari R, Salimi N. Assessment of job performance and its determinants in healthcare workers in islamabad-e gharb city based on achive model in 2016. J Arak Uni Med Sci 2017; 20(2): 1-9. [In Persian]. [Google Scholar]
13. Momeni B, Shafipour V, Esmaeili R, Yazdani Charati J. The relationship between the quality of work life and sleep in nurses at the intensive care units of teaching hospitals in Mazandaran, Iran. JNMS 2016; 3(1): 28-34. [DOI]
14. Lian Y, Xiao J, Liu Y, Ning L, Guan S, Ge H, et al. Associations between insomnia, sleep duration and poor work ability. J Psychosom Res 2015; 78(1): 45-51. [DOI] [PubMed]
15. Khajeh Hosseini S, Sayadi A, Mobini Lotfabad M, Heidari S. Sleep quality among shift-working nurses in the hospitals of Rafsanjan City, Iran, in 2018. J Health Dev 2019; 8(2): 141-51. [In Persian]. [DOI]
16. Thomas J, Overeem S, Claassen JA. Long-term occupational sleep loss and post-retirement cognitive decline or dementia. Dement Geriatr Cogn Disord 2019; 48(1-2): 105-12. [DOI] [PubMed]
17. Arasteh M, Yousefi F, Sharifi Z. Investigation of sleep quality and its influencing factors in patients admitted to the gynecology and general surgery of besat hospital in Sanandaj. Iran J Basic Med Sci 2014; 57(6): 762-9. [In Persian]. [DOI]
18. Hassanzadeh Rangi N, Allahyari T, Khosravi Y, Zaeri F, Saremi M. Development of an Occupational Cognitive Failure Questionnaire (OCFQ): evaluation validity and reliability. Iran Occup Health 2012; 9(1): 29-40. [In Persian].
19. Aslanpoor JM, Shahbazi F, Maleki R. The relationship between vigor, health and job performance in employees of the industrial company, Ahvaz. J Soc Psychol 2012; 7(21): 65-73. [In Persian].
20. Pellegrino P, de Castro Moreno CR, Marqueze EC. Aspects of work organization and reduced sleep quality of airline pilots. Sleep Sci 2019; 12(1): 43-8. [DOI] [PubMed]
21. Alrabbe HK, Alwagfi AA. Impact of sleep quality on aviation employees' performance at international wings group: Job stress as a mediator. PalArch's J Archaeol Egypt/ Egyptol 2020; 17(3): 565-601. [DOI]
22. Reis C, Mestre C, Canhão H, Gradwell D, Paiva T. Sleep complaints and fatigue of airline pilots. Sleep Sci 2016; 9(2): 73-7. [DOI] [PubMed]
23. CCPS. Process safety beacon. [Online]. [cited Jul 2011]; Avilable from: URL: https://www.aiche.org/sites/default/files/2011-07-Beacon-Farsi.pdf
24. Pareek S, Kaushik N, Kumar N, Gupta K, Pareek A, Kumawat N, et al. Quality of sleep among oncology nurses and intensive care nurses: A comparative study. Int J Med Health Dev 2022; 27(1): 58-62. [DOI]
25. Atadokht, A. Sleep quality and its related factors among university students. J Health and Care 2015; 17(1): 9-18. [In Persian].
26. Liu X, Lang L, Wang R, Chen W, Ren X, Lin Y, et al. Poor sleep quality and its related risk factors among university students. Ann Palliat Med 2021; 10(4): 4479-85. [DOI] [PubMed]
27. Janatmakan Amiri A, Morovatdar N, Soltanifar A, Rezaee R. Prevalence of sleep disturbance and potential associated factors among medical students from Mashhad, Iran. Sleep Disord 2020; 2020: 4603830. [DOI] [PubMed]
28. Farzaneh F, Momayyezi M, Lotfi MH. Relationship between quality of sleep and mental health in female students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (2015). J Fundam Mental Health 2018; 20(2): 167-71.
29. Alzehairi A, Alhejaili F, Wali S, AlQassas I, Balkhyour M, Pandi-Perumal SR. Sleep disorders among commercial airline pilots. Aerosp Med Hum Perform 2021; 92(12): 937-44. [DOI] [PubMed]
30. Venus M, Holtforth MG. Short and long haul pilots rosters, stress, sleep problems, fatigue, mental health, and well-being. Aerosp Med Hum Perform 2021; 92(10): 786-97. [DOI] [PubMed]
31. Sallinen M, Sihvola M, Puttonen S, Ketola K, Tuori A, Härmä M, et al. Sleep, alertness and alertness management among commercial airline pilots on short-haul and long-haul flights. Accid Anal Prev 2017; 98: 320-9. [DOI] [PubMed]
32. Aljurf TM, Olaish AH, BaHammam AS. Assessment of sleepiness, fatigue, and depression among Gulf Cooperation Council commercial airline pilots. Sleep Breath 2018; 22(2): 411-9. [DOI] [PubMed]
33. Hartzler BM. Fatigue on the flight deck: the consequences of sleep loss and the benefits of napping. Accid Anal Prev 2014; 62: 309-18. [DOI] [PubMed]
34. Goffeng EM, Wagstaff A, Nordby KC, Meland A, Goffeng LO, Skare Ø, et al. Risk of fatigue among airline crew during 4 consecutive days of flight duty. Aerosp Med Hum Perform 2019; 90(5): 466-74. [DOI] [PubMed]
35. Brossoit RM, Crain TL, Leslie JJ, Hammer LB, Truxillo DM, Bodner TE. The effects of sleep on workplace cognitive failure and safety. J Occup Health Psychol 2019; 24(4): 411-22. [DOI] [PubMed]
36. Jafari A, Heidari-Soureshjani R, Zarea K. Investigation of relationship between sleep quality and stress, anxiety and depression among students in the Shoushtar Faculty of Medical Sciences. EDC 2018; 9(3): 197-205. [In Persian].
37. Carrillo-Gonzalez A, Camargo-Mendoza M, Cantor-Cutiva LC. Relationship between sleep quality and stress with voice functioning among college professors: a systematic review and meta-analysis. J Voice 2021; 35(3): 499-e13. [DOI] [PubMed]
38. Yan YW, Lin RM, Su YK, Liu MY. The relationship between adolescent academic stress and sleep quality: A multiple mediation model. Soc Behav Pers 2018; 46(1): 63-77. [DOI]
39. Atsan N. Decision-making under stress and its implications for managerial decision-making: a review of literature. Int J Bus Syst Res 2016; 6(3): 38-47. [DOI]
40. Hunter JC, Handing EP, Casanova R, Kuchibhatla M, Lutz MW, Saldana S, et al. Neighborhoods, sleep quality, and cognitive decline: Does where you live and how well you sleep matter? Alzheimers Dement2018; 14(4): 454-61. [DOI] [PubMed]
41. Zare R, Choobineh A, Keshavarzi S, Moghateli S. Investigation of the relationship of sleep quality, sleepiness and sickness absence. Iran J Ergon 2016; 4(2): 1-6. [In Persian].
42. Dilchert S, Ones DS, Davis RD, Rostow CD. Cognitive ability predicts objectively measured counterproductive work behaviors. J Appl Psychol 2007; 92(3): 616-27. [DOI] [PubMed]
43. Wickens CM, Toplak ME, Wiesenthal DL. Cognitive failures as predictors of driving errors, lapses, and violations. Accid Anal Prev 2008; 40(3): 1223-33. [DOI] [PubMed]
44. Yousefzadeh A, Mazloumi A, Abbasi M, Akbarzadeh A. Investigating the relationship between cognitive failures and workload among nurses of Imam Khomeini and Vali-e-Asr hospitals in Tehran. Journal of Health and Safety at Work 2016; 6(2): 57-68. [In Persian].

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb