دوره 8، شماره 2 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1399 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 1-7 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rostami F, Feiz Arefi M, Babaei-Pouya A, ahangirimehr A. The Mediating Role of Job Control in the Explaining the Relationship Between Job Satisfaction and Mental Workload in Nurses. Iran J Ergon. 2020; 8 (2) :1-7
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-704-fa.html
رستمی فاطمه، فیض عارفی مریم، بابایی پویا امین، جهانگیری مهر اعظم. نقش میانجی‌گری کنترل شغلی در تبیین ارتباط بین رضایت شغلی و بار کار ذهنی در پرستاران. مجله ارگونومی. 1399; 8 (2) :1-7

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-704-fa.html


1- کارشناس‌ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه، علوم‌پزشکی همدان، ایران
2- مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران ، f.arefi1390@gmail.com
3- مربی، گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.
4- مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم‌پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران
چکیده:   (2689 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاران جز کارکنان اصلی هر بیمارستانی هستند. تعداد مراجعین زیاد ، حجم کار بالا و کمبود پرسنل باعث افزایش بار کار ذهنی در پرستاران می شود. از طرفی کاهش میزان کنترل فرایند کاری منجر به فشار روانی می شود .هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش میانجی گری کنترل شغلی در تبیین ارتباط بین رضایت شغلی و  بارکار ذهنی در پرستاران است.
روش کار: مطالعه حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بر روی  ۱۸۸ پرستار بیمارستان های آموزشی شهر شوشتر و اردبیل در سال ۱۳۹۸ انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه NASA-TLX، پرسشنامه رضایت شغلی JDI و پرسشنامه کنترل شغلی بود.  جهت تحلیل داده ها  از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون  با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ و نرم افزار AMOS نسخه ۱۸صورت گرفت.
یافته ها: بر اساس نتایج مدل نهایی از برازش خوبی برخوردار بود (۰/۸۵۹ =  GFI، ۰/۹۲۱= CFI، ۰۶۷/۰=RMSEA ). همچنین نتایج نشان داد بین بار کار ذهنی و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد (۰/۰۰۱ >p ، ۰/۳۳- r=) و این رابطه با حضور کنترل شغلی افزایش یافته است (۰/۰۰۱ >p ، ۰/۴۲- r=).
نتیجه گیری: میزان بالای کنترل شغلی، با افزایش میزان رضایت شغلی و کاهش بار کار فکری همراه است. در نتیجه جهت کاهش بار کار فکری و افزایش رضایت شغلی می توان کنترل شغلی  پرستاران را جهت بهبود شرایط کاری افزایش داد.
متن کامل [PDF 303 kb]   (1107 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (530 مشاهده)  
میزان بالای کنترل شغلی، با افزایش میزان رضایت شغلی و کاهش بار کار فکری همراه است. در نتیجه، برای کاهش بار کار فکری و افزایش رضایت شغلی می‌توان کنترل شغلی پرستاران را در بهبود شرایط کاری افزایش داد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/1/19 | پذیرش: 1399/4/15 | انتشار الکترونیک: 1399/4/15

فهرست منابع
1. Demir C, Özaltin H, Çelik Y. Determining the level of job satisfaction of nurses working at Turkish military forces hospitals. Mil Med. 2002; 167(5):402-5. [DOI:10.1093/miled.167.5.402] [PMID]
2. Tomey AM. Guide to nursing management and leadership. Aust Nurs Midwifery J. 2008; 15(11):41. [Article] [Google Scholar]
3. Lorber M, Skela Savič B. Job satisfaction of nurses and identifying factors of job satisfaction in Slovenian Hospitals. Croat Med J. 2012; 53(3):263-70. [DOI:10.3325/cmj.2012.53.263] [PMID] [PMCID]
4. Mogharab M, Madarshahian F, Ali an, Rezaei N, Mohammadi A. Investigating job satisfaction among nurses in teaching hospitals of Birjand in 2004. J Birjand Uni Med Sci. 2006; 12(3):92-9. [Article] [Google Scholar]
5. Khademol-hoseyni SM, Nouri JM, Khoshnevis MA, Ebadi A. Consequences of nursing procedures measurement on job satisfaction. Iran J Nurs Midwifery Res. 2013; 18(2):123. [PMID] [PMCID] [Google Scholar]
6. Boultinghouse OW, Hammack GG, Vo AH, Dittmar ML. Assessing physician job satisfaction and mental workload. Telemed J Health. 2007; 13(6):715-8. [DOI:10.1089/tmj.2007.0010] [PMID]
7. Rafiee N, Hajimaghsoudi M, Bahrami Ma, Ghasemi N, Mazrooei M. Evaluation nurses' mental work load in Emergency Department: case study. Quart J Nurse Manag. 2015; 3(4):81-91. [Google Scholar]
8. Beheshti M, Hajizadeh R, Khodaparast E, Shojaei R, Ranjbar E. The role of workload and job satisfaction in general health of industrial workers in Gonabad, Iran, in 2015. J Occup Health Epid. 2014; 3(1): 17-25. [DOI:10.18869/acadpub.johe.3.1.17]
9. Karasek R. Demand/Control model: A social-emotional, and psychological approach to stress risk and active behavior development. In: Stellman JM, Editor. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. Geneva: International Labour Office; 1985. [Google Scholar]
10. Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psych. 2001; 86(3):499. [DOI:10.1037/0021-9010.86.3.499]
11. Heidari Pahlavian A, Gholami T, Heidari Moghaddam R, Akbarzadeh M, Motamedzadeh M. Demand-Control model and its relationship with burnout syndrome in nurses. J Fasa Uni Med Sci. 2015; 5(1):23-35. [Article] [Google Scholar]
12. Quick TL. Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life. Nat Prod Review. 1990; 9(4):475-9. [DOI]
13. Karasek Jr RA. Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Adm Sci. 1979; 285-308. [DOI]
14. Johnson JV, Hall EM. Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. Am J Pub Health. 1988; 78(10):1336-42. [DOI] [PMID] [PMCID]
15. Hessels J, Rietveld CA, van der Zwan P. Self-employment and work-related stress: The mediating role of job control and job demand. J Bus Ventur. 2017; 32(2):178-96. [DOI]
16. Zahra Adibi MG, Mohammad Reza Mosahebi. The Moderating Role Of Job Control In Relations Between Overload, Ambiguity And Role Conflict With Positive And Negative Behavioral outcomes. Knowledge Res App Psych. 2011; 12(1):54-65. [Google Scholar]
17. Mohammadi M, Mazloumi A, Nasl Seraji J, Zeraati H. Designing Questionnaire Of Assessing Mental Workload And Determine Its Validity And Reliability Among Icus Nurses In One Of The Tums's Hospitals. J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2013; 11(2):87-96. [Article] [Google Scholar]
18. Zakerian SA, Abbasinia M, Mohammadian F, Fathi A, Rahmani A, Ahmadnezhad I, et al. The Relationship between Workload and Quality of Life among Hospital Staffs. J Ergon. 2013; 1(1):43-56. [Article] [Google Scholar]
19. Zamanian Z, Roshan Sarvestani M, Sedaghati M, Ghatmiri M, Kouhnavard B. Assessment of the Relation between Subjective Workload and Job Satisfaction in University Faculty and Staff. J Ergon. 2016; 3(4):1-10. [Article] [Google Scholar]
20. Fischer FM, Oliveira DC, Nagai R, Teixeira LR, Lombardi Júnior M, Latorre MdR, et al. job control, job demands, social support at work and health among adolescent workers. Revista Saúde Pública. 2005; 39:245-53. [DOI] [PMID]
21. Noori Kaabomeir AN. The Effect of Perceived Organizational Justic Organizational Loyalty and Job Well_being Moderatig Role of Job Control in Epployees of Ahwaz Golestan Hospital. J Nurs Edu. 2016; 5(3(:55-63. [DOI:10.21859/jne-05038]
22. Scanlan JN, Still M. Relationships between burnout, turnover intention, job satisfaction, job demands and job resources for mental health personnel in an australian mental health service. BMC Health Serv Res. 2019; 19(1):62. [DOI:10.1186/s12913-018-3841-z] [PMID] [PMCID]
23. Waddimba AC, Mohr DC, Beckman HB, Mahoney TL, Young GJ. Job satisfaction and guideline adherence among physicians: moderating effects of perceived autonomy support and job control. Soc Sci Med. 2019; 233:208-17. [DOI:10.1016/j.socscimed.2019.04.045] [PMID]
24. Redman BK, Fry ST. Nurses' ethical conflicts: what is really known about them? Nurs Eth. 2000; 7(4):360-6. [DOI:10.1177/096973300000700409] [PMID]
25. Portoghese I, Galletta M, Coppola RC, Finco G, Campagna M. Burnout and workload among health care workers: the moderating role of job control. Saf Health Work. 2014; 5(3):152-7. [DOI:10.1016/j.shaw.2014.05.004] [PMID]
26. Adibi Z, Golparvar M, Mosahebi MR. The moderating role of job control in relations between overload, ambiguity and role conflict with positive and negative behavioral outcomes. Knowledge Res App Psych. 2011; 12(1):54-65. [Google Scholar]
27. Mirmolaei T, Dargahi H, Kazemnejad A, Mohajerrahbari M. Job satisfaction of midwives. Hayat. 2005; 11(2):87-95. [Article] [Google Scholar]
28. Asgari M, Rafat A, Rashedi V. Evaluation of job satisfaction of the operating room technicians in Hamadan University of Medical Science hospitals. Pajouhan Sci J. 2012; 11(1):37-40. [Article] [Google Scholar]
29. Zakerian SA, Abbasinia M, Mohammadian F, Fathi A, Rahmani A, Ahmadnezhad I, et al. The relationship between workload and quality of life among hospital staffs. Iran J Ergon. 2013; 1(1):43-56. [Article] [Google Scholar]
30. Askari F, Abbasnezhad A. The study of professional stressor factors in nursing and midwifery community. Horiz Med Sci. 2007; 12(4):12-8. [Google Scholar]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.