پیام خود را بنویسید
دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1402 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 178-168 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: IR.SUMS.MED.REC.1402.293
Ethics code: IR.SUMS.MED.REC.1402.293

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Arefian M, Raeesi F, Hadianfard M. Prevalence of Work-related Musculoskeletal Pains and Their Association with Body Posture, Work-related Stress, Mental Health, and Psychological Flexibility among the Employees of an Industrial Company. Iran J Ergon 2023; 11 (3) :168-178
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-982-fa.html
عارفیان محسن، رئیسی فاطمه، هادیان فرد محمدجواد. بررسی شیوع و پیش‌بینی دردهای اسکلتی‌عضلانی مرتبط با کار بر اساس پوسچر بدن، استرس شغلی، سلامت روان و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در کارکنان شرکتی تجاری. مجله ارگونومی. 1402; 11 (3) :168-178

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-982-fa.html


1- گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، m.arefian92@gmail.com
2- گروه خط‌مشی‌گذاری و اداره‌ی امور عمومی، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3- گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (1831 مشاهده)
اهداف: دردهای اسکلتی‌عضلانی مرتبط با کار یکی از عوامل اصلی کاهش کمیت و کیفیت کار و تهدیدکننده‌ی سلامت جسمانی و روان‌شناختی کارمندان محسوب می‌شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی شیوع و پیش‌بینی دردهای اسکلتی‌عضلانی مرتبط با کار بر اساس پوسچر بدن، استرس شغلی، سلامت روان و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در کارکنان شرکتی تجاری در شیراز بود.
روش ‌‌‌کار: جامعه‌ی آماری شامل کارکنان این شرکت با تعداد کلی ۲۵۰ نفر بود که طبق جدول مورگان، ۱۴۷ نفر (۵۱ زن و ۹۶ مرد) بر اساس معیارهای ورود، انتخاب و ارزیابی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌های درد اسکلتی‌عضلانی (Nordic questionnaires)، پوسچر بدن (Qec)، استرس شغلی (ERI)، سلامت روان (GHQ) و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی (CFI) بود. اطلاعات دموگرافیک به‌وسیله‌ی آزمون­های ناپارامتریک خی‌دو و کروسکال‌والیس و ارتباط بین متغیرها به‌شیوهی تحلیل رگرسیون و به‌وسیلهی نرم‌افزار spss-۲۶ تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: بررسی یافته‌های توصیفی نشان داد که شایع‌ترین درد در گروه نمونه به‌ترتیب، درد کمر (۷۶/۱۹ درصد)، گردن (۶۹/۳۸ درصد) و قسمت تحتانی کمر (۵۶/۶۴ درصد) بود؛ همچنین، ورزش بیشتر در طول هفته با تجربه‌ی کمتر درد در ارتباط بود (۰/۰۵P<). بر اساس یافته‌ها، پوسچر بدن بیشترین توانایی پیش‌بینی دردهای گردن، شانه، دست و کمر را داشت (۰/۰۱P<)، همچنین، مؤلفه‌های استرس شغلی، سلامت روان و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی به‌صورت معناداری، دردهای مرتبط با کار را پیش‌بینی کردند (۰/۰۱P<).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، آموزش شیوهی صحیح پوسچر بدن می‌تواند میزان درخور توجهی از دردهای اسکلتی‌عضلانی را کاهش دهد؛ همچنین، آموزش شیوه‌های مدیریت استرس شغلی و ارتقای انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کارکنان ممکن است با کاهش ناراحتی‌های جسمانی مرتبط باشد.
متن کامل [PDF 1035 kb]   (250 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اختلالات اسکلتی-عضلانی
دریافت: 1402/8/22 | پذیرش: 1402/9/30 | انتشار الکترونیک: 1402/9/30

فهرست منابع
1. Oha K, Animägi L, Pääsuke M, Coggon D, Merisalu E. Individual and work-related risk factors for musculoskeletal pain: a cross-sectional study among Estonian computer users. BMC musculoskeletal disorders. 2014;15(1):1-5. [DOI:10.1186/1471-2474-15-181] [PMID]
2. Lyons JG, Mian HM, Via GG, Brueggeman DA, Krishnamurthy AB. Trends and epidemiology of knee extensor mechanism injuries presenting to United States emergency departments from 2001 to 2020. Phys Sportsmed. 2023;51(2):183-92. [DOI:10.1080/00913847.2021.2024775] [PMID]
3. Pirmand R, Heidari A, Hashemi M. Investigating the relationship between ergonomic risk factors and skeletal-muscular discomforts of construction workers in Tehran Refinery. [In Persian].Sabzevar University of Medical Sciences. 2005;22(3):18-26.
4. Arefian M, Asgari Mobarakeh K. Definition, classification and critical review of the most influential theories of pain from the past to the present.[In Persian] JAP. 2023; 14 (1):48-59
5. Basakci Calik B, Yagci N, Oztop M, Caglar D. Effects of risk factors related to computer use on musculoskeletal pain in office workers. Int J Occup Saf Ergon. 2022;28(1):269-74. [DOI:10.1080/10803548.2020.1765112] [PMID]
6. Waongenngarm P, van der Beek AJ, Akkarakittichoke N, Janwantanakul P. Perceived musculoskeletal discomfort and its association with postural shifts during 4-h prolonged sitting in office workers. Appl Ergon. 2020;89:103225. [doi:10.1016/j.apergo.2020.103225] [PMID]
7. Levy BS. Occupational and environmental health: recognizing and preventing disease and injury: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
8. Gharibi V, et al. Evaluation of General health and job stress survey in civil project employees, 2015. [In Persian] Pajoohande J. 2016;21(5):272-81.
9. Pirboneh M, Karami S, Jafari H. Examination of Occupational Stress and its Connection with Muscular- Skeletal Disorders Among the Employees of Construction Industry in the City of Tehran. [In Persian] Journal of Environmental Studies. 2021;47(1):111-24. [DOI:10.22059/JES.2021.322241.1008161]
10. Ruela GdA, Barreto SM, Griep RH, Bensenor IM, Telles RW. Job stress and chronic and widespread musculoskeletal pain: a cross-sectional analysis from the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health Musculoskeletal. Pain. 2022;163(10):2044-51. [DOI:10.1097/j.pain.0000000000002602] [PMID]
11. Hayes S.C., Strosahl K, Wilson K.G. et al. Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The psychological record. 2004;54(4):553-78. [DOI:10.1007/BF03395492]
12. Ecija C, Catala P, Lopez-Gomez I, Bedmar D, Peñacoba C. What does the psychological flexibility model contribute to the relationship between depression and disability in chronic pain? The role of cognitive fusion and pain acceptance. Clin Nurs Res. 2022;31(2):217-29. [DOI:10.1177/10547738211034307] [PMID]
13. Heikkinen J, Honkanen R, Williams L, Leung J, Rauma P, Quirk S, Koivumaa-Honkanen H. Depressive disorders, anxiety disorders and subjective mental health in common musculoskeletal diseases: a review. Maturitas. 2019;127:18-25. [DOI:10.1016/j.maturitas.2019.05.011] [PMID]
14. Moshashaei P, Nazari J. The relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drinks industry. johe. 2017; 4 (1) :45-55. [DOI:10.21859/johe-04016]
15. Kabir-Mokamelkhah E, Aghilinejad M, Aghili N, Bahrami-Ahmadi A. Evaluation of relationship between general health status and prevalence of low back pain among employees of Fars ABFA Company.[In Persian] Razi Journal of Medical Sciences. 2016;22(140):25-31.
16. Mokhtarinia H, Shafiee A, Pashmdarfard M. Translation and localization of the Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the evaluation of the face validity and test-retest reliability of its Persian version. [In Persian] Journal of Ergonomics. 2015;3(3):21-9.
17. Li G, Buckle P. A practical method for the assessment of work-related musculoskeletal risks-Quick Exposure Check (QEC). InProceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting. 1998 ;42(19):1351-1355.
18. Mokhtarinia HR, Abazarpour S, Gabel CP. Validity and reliability of the Persian version of the Quick Exposure Check (QEC) in Iranian construction workers. Work. 2020;67(2):387-94. [DOI:10.3233/WOR-203288] [PMID]
19. Aryaei I, Khaliq Khah A, Jafari I, Moghadamzadeh A. Examining the psychometric properties of the reward-effort imbalance questionnaire among teachers. Educational measurement and evaluation studies. 2014;5(11):9-29.
20. Leineweber C, et al. How valid is a short measure of effort–reward imbalance at work? A replication study from Sweden. Occup Environ Med. 2010;67(8):526-31. [DOI:10.1136/oem.2009.050930] [PMID]
21. Ebadi M, Harirchi AM, Shariati M, Garmarodi Gh, Fateh A, Montazeri Ali. Translation, determination of reliability and validity of 12-question general health questionnaire (GHQ-12). Payesh. 2002;1(3):39-46.
22. Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive therapy and research. 2010;34:241-53. [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]
23. Fazeli M, Ehteshamzadeh P, Hashemi SE. The effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive flexibility of depressed people.[In Persian] Thought & Behavior in Clinical Paychology. 2014;9(34):27-36.
24. Nodushan R J, Taherzadeh S, Anoosheh VS, Jambarsang S, Nemati M, Karimi E, Sarlak M. Investigating the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Degree of Body Discomfort in Administrative the Office Staff of the School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. Occupational Hygine and Health Promotion Journal. 2021;5(3):272-84. [DOI:10.18502/ohhp.v5i3.7789]
25. Vitoulas S, Konstantis V, Drizi I, Vrouva S, Koumantakis GA, Sakellari V. The Effect of Physiotherapy Interventions in the Workplace through Active Micro-Break Activities for Employees with Standing and Sedentary Work. Healthcare. 2022;10(10):2073-90. [DOI:10.3390/healthcare10102073] [PMID]
26. Dagne D, Abebe SM, Getachew A. Work-related musculoskeletal disorders and associated factors among bank workers in Addis Ababa, Ethiopia: a cross-sectional study. Environ Health Prev Med. 2020;25(1):1-8. [DOI:10.1186/s12199-020-00866-5] [PMID]
27. Park S, Lee J, Lee J-H. Insufficient rest breaks at workplace and musculoskeletal disorders among Korean kitchen workers. Saf Health Work. 2021;12(2):225-9. [DOI:10.1016/j.shaw.2021.01.012] [PMID]
28. Kar G, Hedge A. Effect of workstation configuration on musculoskeletal discomfort, productivity, postural risks, and perceived fatigue in a sit-stand-walk intervention for computer-based work. Appl Ergon. 2021;90(4):103211. [DOI:10.1016/j.apergo.2020.103211] [PMID]
29. Kermani S, Ebrahimi A, Bagherian-Sararoudi R, Feizi A, Mottaghi P. The Mediating role of Pain Catastrophe, Depression and Anxiety in the Relationship between Psychological Flexibility and Pain Self-Efficacy in Patients with Musculoskeletal Pain. Journal of Isfahan Medical School. 2022;40(690):789-99. [DOI:10.48305/JIMS.2022.41184.1218]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb