پیام خود را بنویسید
دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1402 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 189-179 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Elyasi Gomari A, Fouladi Dehaghi B, Ghanbari S, Mohammadi A. Investigating the Effects of Workload, Fatigue, Sleep Quality and Posture on Musculoskeletal Disorders in Workers in the Steel Industry. Iran J Ergon 2023; 11 (3) :179-189
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-979-fa.html
الیاسی گماری عاطفه، فولادی بهزاد، قنبری سعید، محمدی عباس. بررسی اثر بار کاری، خستگی، کیفیت خواب و وضعیت بدنی بر اختلالات اسکلتی‌عضلانی در کارگران صنعت فولاد. مجله ارگونومی. 1402; 11 (3) :179-189

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-979-fa.html


1- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز ، ایران
2- گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
3- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات فناوری های زیست‌محیطی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران ، abbas74311@yahoo.com
چکیده:   (917 مشاهده)
اهداف: اختلالات اسکلتی‌عضلانی (MSDs) از جمله مشکلات شایع و مهم بهداشتی‌اجتماعی در جوامع صنعتی هستند که باعث کاهش بهره­ وری، افزایش هزینه ­های درمانی و کاهش کیفیت زندگی کارگران می ­شوند. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر حجم کار، خستگی، کیفیت خواب و وضعیت جسمانی بر اختلالات اسکلتی‌عضلانی کارگران صنعت فولاد انجام شد.
روش ‌‌‌کار: مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی‌تحلیلی بود که در جمعیت ۵۴۰ نفری کارگران شاغل در صنعت فولاد شهرستان دزفول انجام شد. بر اساس نمونه‌‌گیری تصادفی ساده، ۴۰۰ نفر به‌عنوان نمونه، انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیک افراد، پرسش‌نامه‌ی اختلالات اسکلتی‌عضلانی کرنل (CMDQ)، خستگی شغلی سوفی (SOFI)، کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) و شاخص بار کاری NASA-TLX بود و همچنین، برای ارزیابی وضعیت بدنی افراد از روش ربا (REBA) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از شاخص­های آمار توصیفی و برای بررسی روابط بین متغیرهای مشاهده‌شده و پنهان، از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده‌ها در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ و در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۲۵ آنالیز شدند.
یافته‌ها: با توجه به سنجش شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی، کمردرد با میانگین و انحراف معیار ۲۵/۴۴±۵۲/۳۹ در رتبه‌ی اول و زانودرد با میانگین و انحراف معیار ۲۶/۴۵±۴۶/۴۳ در رتبه‌ی دوم بودند که نشان‌دهنده‌ی شیوع بالای این اختلالات در میان کارگران صنعت فولاد است. نتایج تحلیل هم‌بستگی نشان داد که بین بار کاری، خستگی، کیفیت خواب و وضعیت بدنی با اختلالات اسکلتی‌عضلانی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد (۰/۰۵>P). با توجه به شاخص RMSEA کمتر از ۰/۱، مدل پیشنهادی در این مطالعه از برازش مناسب برخوردار بود و نقش متغیرهای بار کاری، خستگی، کیفیت خواب و وضعیت بدنی را در ایجاد اختلالات اسکلتی‌عضلانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به‌خوبی نشان داد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بهبود وضعیت ارگونومی محل کار، کاهش بار کاری، خستگی و بهبود کیفیت خواب می‌تواند احتمال بروز اختلالات اسکلتی‌عضلانی را در کارگران کاهش دهد.
متن کامل [PDF 1180 kb]   (406 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اختلالات اسکلتی-عضلانی
دریافت: 1402/8/7 | پذیرش: 1402/9/30 | انتشار الکترونیک: 1402/9/30

فهرست منابع
1. Rafiee M, Tabatbai Ghomsheh F, Osquei Zadeh R, Vahedi M, Mahmoodi Sharafe H. Investigating the relationship between work ability and the prevalence of musculoskeletal disorders during covid-19 Pandemic in Saveh comprehensive urban and rural health service centers staff in 2021. Iran J Ergon. 2022; 10 (3) :164-171.
2. Hoboubi N, Asadi N, Kamari Ghanavati F, Baheri S. The association between mental workload and work-related musculoskeletal disorders in workers of Ahvaz Kavian steel company. Health and Development Journal. 2018;6(4):323-32. [DOI: 10.22062/JHAD.2018.91269]
3. Rashidi-Molkesari P, Gorgani-Firoozjaei M, Tabatabaei S, Chaharaghran F. Comparative Study of Musculoskeletal Disorders and Quality of Life between Traditional and Semi-modern Paddy Farmers of Gilan. [In Persian] Iran J Ergon. 2022; 9 (4) :187-198. [DOI: 10.18502/iehfs.v9i4.14298]
4. Zare S, Hasheminezhad N, Dehesh T, Hasanvand D, Ahmadi S, Hemmatjo R. The relationship between mental workload and prevalence of musculoskeletal disorders among welders of Tehran heavy metal structures company in 2016. Journal of Biology and Today’s World. 2016;5(12):218-3. [DOI: 10.15412/J.JBTW.01051203]
5. Falahati M, Dehghani F, Malakoutikhah M, Karimi A, Zare A. Using fuzzy logic approach to predict work-related musculoskeletal disorders among automotive assembly workers. [In Persian] Med J Islam Repub Iran. 2019;33:136. [DOI: 10.34171/mjiri.33.136] [PMID]
6. Haghshenas B, Habibi E, Haji Esmaeil Hajar F, Ghanbary Sartang A, van Wijk L, Khakkar S. The association between musculoskeletal disorders with mental workload and occupational fatigue in the office staff of a communication service company in Tehran, Iran, in 2017. [In Persian] J Occup Health Epidemiol. 2018; 7 (1) :20-29. [DOI: 10.29252/johe.7.1.20]
7. Khakkar S, Farhang Dehghan S, Haji Esmaeil Hajar F, Ghanbary Sartang A, Abedi M. Prevalence of musculoskeletal disorders among the office staff of a communication service company and its relationship to work load and occupational fatigue. [In Persian] J Prevent Med. 2018; 5 (1) :1-11.
8. Sobhani S, Tabanfar S, Mohammadi Zeidi I, Hosseini MS. Assessment of Mental Workload and its Association with Workability among Nurses Working in the Care Units of Patients with Covid-19. Journal of Health Sciences & Surveillance System. 2023;11(3):570-7. [DOI: 10.30476/JHSSS.2022.95190.1579]
9. Gallagher S, Schall Jr MC. Musculoskeletal disorders as a fatigue failure process: evidence, implications and research needs. Ergonomics. 2017;60(2):255-69. [DOI: 10.1080/00140139.2016.1208848] [PMID]
10. Majidi J, Maeeroofi S, Habibi P, Dehghan H. The Relationship Between The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Awkward Posture and Individual Strength in Workers of a Metal Industry. 2016.
11. Moradifar R, Hoveidi H, Givehchi S. Fatigue management and related issues of working environment. [In Persian] J Soc Issues Hum. 2015; 3 (8): 15-8. 2015.
12. Heidarimoghadam R, Saidnia H, Joudaki J, Mohammadi Y, Babamiri M. Does mental workload can lead to musculoskeletal disorders in healthcare office workers? Suggest and investigate a path. Cogent Psychology. 2019;6(1):1664205. [DOI: 10.1080/23311908.2019.1664205]
13. Rezaei Hachesu V, Naderyan Feli S, Azimi M, Aminaei F. Ergonomic Assessment of the Risk of Musculoskeletal Disorders in the Cleaners. [In Persian] Tolooebehdasht. 2018;17(2):60-9.
14. Boriboonsuksri P, Taptagaporn S, Kaewdok T. Ergonomic Task Analysis for Prioritization of Work-Related Musculoskeletal Disorders among Mango-Harvesting Farmers. Safety. 2022;8(1):6. [DOI: 10.3390/safety8010006]
15. Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand S, Gohari M, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and reliability of farsi version of Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ). 2011.
16. Shokri S, Qhalenoy M, Taban E, Ahmadi O, Kohnavard B. Evaluation of prevalence of musculoskeletal disorders among students using portable computer in faculty of health, Qazvin university of medical sciences. [In Persian] J Health Res Commun. 2015;1(3):9-15.
17. Javadpour F, Keshavarzi S, Choobineh A, Aghabaigi M. Validity and reliability of the Swedish Occupational Fatigue Inventory (SOFI-20) among Iranian working population. Iran J Ergon. 2015; 3 (1) :50-58.
18. Luger T, Bosch T, Hoozemans MJ, Veeger DH, de Looze MP. Is rotating between static and dynamic work beneficial for our fatigue state? J Electromyogr Kinesiol. 2016;28:104-13. [DOI: 10.1016/j.jelekin.2016.04.001] [PMID]
19. Abbasi M, Rajabi M, Yazdi Z, Shafikhani AA. Factors affecting sleep quality in firefighters. Sleep and Hypnosis. 2018;20(4):283-9. [DOI: 10.5350/Sleep.Hypn.2018.20.0163]
20. Bascour-Sandoval C, Belmar-Arriagada H, Albayay J, Lacoste-Abarzua C, Bielefeldt-Astudillo D, Gajardo-Burgos R, et al. The effect of sleep quality on pain in chilean individuals with musculoskeletal disorders. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(21):11370. [DOI: 10.3390/ijerph182111370] [PMID]
21. Sobhani S, Hosseini MS, Tabanfar S. Investigation and Correlation of Workload, Quality of life, Workability, and Contextual Variables in Nurses. [In Persian] J Health Saf Work. 2023; 13 (3) :601-16.
22. Shirali G, Mohammadi A, Elyasigomari A. The Effect of COVID-19 Pandemic On Mental Workload and Occupational Burnout in Medical Staff: A Case-Control Study. [In Persian] Iran J Ergon. 2022; 10 (2) :81-9.
23. Achmadi RT, Lestari MS. Analisis Postur Kerja Menggunakan Metode Rapid Entire Body Assesment (REBA) Proses Pembuatan Buis Beton. Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy. 2022;2(1):30-5. [DOI: 10.52158/jamere.v2i1.286]
24. Ghasemi F, Hasini M, Ahmadi M, Rahmiani-IranShahi M. The relationship between working posture and anthropometric compatibility with workstations: a case study among sewing operators. Iran J Ergon. 2021; 8 (4) :15-30. [DOI: 10.30699/jergon.8.4.15]
25. Soria-Oliver M, López JS, Torrano F, García González G. Do psychosocial factors mediate the appearance of musculoskeletal symptoms? Evidence of an empirical study about the role of mental workload in computer workers. PLoS One. 2021;16(6):e0252179. [DOI: 10.1371/journal.pone.0252179] [PMID]
26. Khandan M, Moamenyan S, Manesh LA, Khosravi Z, Eyni Z, Koohpaei A. The Relationship Between Fatigue and Job Content with Musculoskeletal Disorders Among Nurses.2016. 30;9(2). [DOI: 10.17795/jjhs-40491]
27. Auvinen JP, Tammelin TH, Taimela SP, Zitting PJ, Järvelin M-R, Taanila AM, et al. Is insufficient quantity and quality of sleep a risk factor for neck, shoulder and low back pain? A longitudinal study among adolescents. European Spine Journal. 2010;19:641-9. [DOI: 10.1007/s00586-009-1215-2]
28. Mallapiang F, Muis M. The relationship of posture working with musculoskeletal disorders (MSDs) in the weaver West Sulawesi Indonesia. Gaceta sanitaria. 2021;35:S15-S8. [DOI: 10.1016/j.gaceta.2020.12.005] [PMID]
29. Nourollahi-darabad M, Afshari D, Gomari AE. The relationship between Lifestyle and Mental Workload with the Prevalence of Musculoskeletal Discomfort: A case Study in the Automotive Industry. johe. 2022; 9 (2) :102-110. [DOI: 10.52547/johe.9.2.102]
30. Mehta RK, Agnew MJ. Influence of mental workload on muscle endurance, fatigue, and recovery during intermittent static work. Eur J Appl Physiol. 2012;112(8):2891-902. [DOI: 10.1007/s00421-011-2264-x] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb