پیام خود را بنویسید
دوره 11، شماره 1 - ( فصل‌نامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1402 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 58-46 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi H, Hajatpour S. Measuring the Mediating Role of Psychological Empowerment in the Impact of Transformational Leadership on Employee Job Satisfaction. Iran J Ergon 2023; 11 (1) :46-58
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-959-fa.html
عباسی حمیده، حاجت پور سارا. سنجش نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در تأثیر رهبری تحول‌‌گرا بر رضایت شغلی کارکنان. مجله ارگونومی. 1402; 11 (1) :46-58

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-959-fa.html


1- گروه مدیریت، مؤسسه‌ی آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران ، abbasi.59093@gmail.com
2- گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده:   (1063 مشاهده)
اهداف: یکی از شیوه‌های مناسب برای حفظ و ارتقای منابع انسانی، بهبود رضایت شغلی کارکنان است. از طرف دیگر، استفاده از مدیران با سبک رهبری تحول‌گرا یکی از عوامل مهم ارتقای رضایت شغلی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر رضایت شغلی کارکنان، با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی است.
روش ‌‌‌کار: جامعه‌ی آماری این تحقیق کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی تهران به تعداد ۱۵۰۰ نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، ۳۰۶ نفر محاسبه شد. ابزارگردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی استاندارد رهبری تحول‌گرای باس و آولیو، پرسش‌نامه‌ی رضایت شغلی مینه‌سوتا و پرسش‌نامه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر بود. روایی پرسش‌نامه‌ها با روایی صوری و محتوایی و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن برای پرسش‌نامه‌ی رهبری تحول‌‌گرا ۰/۷۹، برای پرسش‌نامه‌ی توانمندسازی ۰/۸۳ و برای پرسش‌نامه‌ی رضایت شغلی ۰/۸۲ محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، تمام فرضیه‌های تحقیق تأیید شد. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون سوبل نشان می‌دهد که اثر غیرمستقیم سبک رهبری تحول‌گرا بر رضایت شغلی به‌واسطه‌ی توانمندسازی کارکنان برابر ۰/۵۵۶ شده است. مقدار مثبت بتا (۰/۵۵۶) نشان از مثبت بودن شدت اثر دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ایفای نقش رهبری تحول‌گرا توسط مدیران سازمان، از طریق ایجاد گونه‌ای از شرایط کاری که فراهم‌کننده‌ی توانمندسازی کارکنان باشد، بر احساس رضایت از شغل و بهبود آن مؤثر خواهد بود.
متن کامل [PDF 1336 kb]   (204 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان‌‎شناسی صنعتی-سازمانی
دریافت: 1402/4/12 | پذیرش: 1402/3/10 | انتشار الکترونیک: 1402/3/10

فهرست منابع
1. Salehi P, Tajzadeh A, Darouian S. the effects of internal marketing on the organizational commitment of Etka Holding, quantitative management studies [in persian]. 2013; 16: 197-218.
2. Jafari-Nodoushan A, Zare Banadkouki M R, Naddafi N. Anxiety Caused by Covid-19 Pandemic and Its Relationship with Job Satisfaction and Mental Health of Health Care Centers Staff (Case study: Yazd County) [in persian]. Iran J Ergon. 2022;9(4):211-225.
3. Ahmad A. The relationship among job characteristics organizational commitment and employee turnover intentions: A reciprocation perspective. Journal of Work-Applied Management 2018; 10(1): 74-92. [DOI: 10.1108/JWAM-09-2017-0027]
4. Lu L, Lu A, Gursoy D, Neale N.R. Work engagement, job satisfaction, and turnover intentions: A comparison between supervisors and line-level employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2016;28(4):737-761. [DOI: 10.1108/IJCHM-07-2014-0360]
5. Ocen E, Francis K, Angundaru G. The role of training in building employee commitment: the mediating effect of job satisfaction. European Journal of Training and Development. 2017;41(9):742-757. [DOI: 10.1108/EJTD-11-2016-0084]
6. Turner J, Müller R. The project manager's leadership style as a success factor on projects: A literature review. Project Management Journal. 2015;36(2):49-61. [DOI: 10.1177/875697280503600206]
7. Moura D, Orgambídez-Ramos A, de-Jesus S. Psychological empowerment and work engagement as predictors of work satisfaction: A sample of hotel employees. Journal of Spatial and Organizational Dynamics. 2015;3(2):125-134.
8. Schmidt SW. The relationship between satisfaction with workplace training and overall job satisfaction. Human Resource Development Quarterly. 2007;18(4):481-498. [DOI: 10.1002/hrdq.1216]
9. Trybou J, Gemmel P, Pauwels Y, Henninck C & Clays E. The impact of organizational support and leader–member exchange on the work-related behaviour of nursing professionals: the moderating effect of professional and organizational identification. Journal of Advanced Nursing. 2014;70(2):373-382. [DOI: 10.1111/jan.12201] [PMID]
10. Lo MC, Ramayah T, Cyril DE. Does transformational leadership style foster commitment to change? The case of higher education in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010;2:5384-5388. [DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.03.877]
11. Siangchokyoo N, Klinger RL, Campion ED. Follower transformation as the linchpin of transformational leadership theory: A systematic review and future research agenda. The Leadership Quarterly. 2020;31(1):1-11. [DOI: 10.1016/j.leaqua.2019.101341]
12. Mishra P.S, Mohapatra AKD. Relevance of emotional intelligence for effective job performance: A Case Study. Vikalpa. 2010;35(1):53-61.
13. Eslami Harandi H, Zolfaghari R, Jafari Harandi R. Presentation of Psychological Empowerment Cognitive Model with Knowledge Management Approach among Socandary School Principals at Tehran City [In Persian]. Educational Development Of Jundishapur. 2019;10:23-43.
14. Cacioppe R. Structural empowerment: an award-wining program at The Burswood Resort Hotel. Leadership & Organization Development Journal. 1998;19(5):264-274. [DOI: 10.1108/01437739810234332]
15. Dickson KE, Lorence A. Psychological empowerment and Job satisfaction of temporary and part-time nonstandard workers: A preliminary Investigation. Institute and Applied Management. 2009;10(2):166–191. [DOI:10.21818/001c.17252]
16. Sharma MK, Gurvinder K. Employee Empowerment: A Conceptual Analysis. Journal of global business issues. 2008;2(2):7-12.
17. Stavrou-Costea E. The challenges of human resource management towards organizational effectiveness, A comparative study in southern EU. Journal of European Industrial Training. 2005;29(2):112-134. [DOI: 10.1108/03090590510585082]
18. Koberg CS, Boss RW, Senjem JC, Goodman EA. Antecedents and outcomes of empowerment: Empirical evidence from the health careindustry, Group & Organization Management.1999;24:71- 91. [DOI: 10.1177/1059601199241005]
19. Shah-Heydaripour R, Kamalian AR .Investigating the relationship between organizational justice and psychological empowerment [in Persian]. Journal of Organizational Culture Management. 2011;10(1):175-201.
20. Cummings G, MacGregor T, Davey M, Lee H, Wong C, Lo E, Muise M, Stafford E. Show more Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2010;47(3): 363-385. [DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2009.08.006] [PMID]
21. Boamah S, Spence Laschinger H, Wong C, Clarke S. Effect of transformational leadership on job satisfaction and patient safety outcomes. Nurs Outlook. 2018;66(2):180-189. [DOI: 10.1016/j.outlook.2017.10.004] [PMID]
22. Labrague LJ. Relationship between transformational leadership, adverse patient events, and nurse-assessed quality of care in emergency units: The mediating role of work satisfaction. Australas Emerg Care. 2023;17:54-4. [DOI: 10.1016/j.auec.2023.08.001] [PMID]
23. Molero F, Cuadrado I, Navas M, Morales J. Relations & effects of transformational leadership: A comparative analysis with traditional leadership styles. Span J Psychol. 2007;10(2):358-368. [DOI:10.1017/S1138741600006624] [PMID]
24. Considine G, Callus R. The quality of work life of Australian employees: The development of an index. University of Sydney. 2001.
25. Farhoodi A, Ghanbari Nia M. The relationship between transformational leadership style and job satisfaction in employees of education of Pardis City [in Persian]. Journal of Management Sciences Research. 2020;2(3):1-10.
26. Vincent-Hoper S, Muser C. Transformational leadership, work engagement, and occupational success. Career Development International. 2012;17(7):663-682. [DOI: 10.1108/13620431211283805]
27. Taylor T.M. The relationship between transformational leadership and staffand faculty work engagement. Dissertation degree of Doctor Philosophy, North central University. 2014.
28. Lu H, Barriball KL, Zhang X, While AE. Job satisfaction among hospital nurses revisited: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2012;49(8):1017-1038. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2011.11.009]
29. Cochran William G. Sampling techniques. John Wiley & Sons. 1977.
30. Avolio BJ, Bass BM. Multifactor Leadership Questionnaire. Manual and Sampler Set (3rd ed.). Redwood City, CA: Mind Garden.2004. [DOI: 10.1207/s1532754xjprr1602_2]
31. Allan BA, Dexter C, Kinsey R, Parker S. Meaningful work and mental health: job satisfaction as a moderator. J Ment Health. 2018;27(1):38-44. [DOI: 10.1080/09638237.2016.1244718] [PMID]
32. Spretitzer GM. Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal. 1995;38(5):1442-1465. [DOI: 10.2307/256865]
33. Hajizadeh E and Asghari, M. Statistical methods and analyzes with a view to research methods in biological and health sciences. Tehran. First Edition. academic jihad. 2019.
34. George D, Mallery M. Using SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. Boston, MA: Allyn & Bacon 2003.
35. Shahzad IM, Farrokh M, OmerAbdallah N Ahmed, Lin L, Kanwal N . The role of transformational leadership style, organizational structure and job characteristics in developing psychological empowerment among banking professionals. Journal of Chinese Human Resource Management. 2018;9(2):107-122. [DOI:10.1108/JCHRM-01-2018-0002]
36. Kumar R, Panda M, Kesari Jena L. Transformational leadership and psychological empowerment: The mediating effect of organizational culture in Indian retail industry. Journal of Enterprise Information Management. 2017;30(1):82-95. [DOI: 10.1108/JEIM-01-2016-0026]
37. Kasemsap, K. Innovative Human Resource Practice: A Synthesized Framework and Causal Model of Transformational Leadership, Empowerment, Trust in the Leader, and Job Performance. 2013;3(1):13-17.
38. Irene MK, Meeks S. The relation between psychological empowerment, service quality, and job satisfaction among certified nursing assistants. Clin Gerontol. 2009;32(3):276-92. [DOI:10.1080/07317110902895309]
39. Chang LC, Shih CH, Lin SM. The mediating role of psychological empowerment on jobsatisfaction and organizational commitment for school health nurses: a cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2010;47(4):427-33. [DOI: 1016/j.ijnurstu.2009.09.007] [PMID]
40. Cai C, Zhou Z. Structural empowerment, job satisfaction, and turnover intention of Chineseclinical nurses. Nurs Health Sci. 2009;11(4):397-403. [DOI: 10.1111/j.1442-2018.2009.00470.x] [PMID]
41. Holdsworth L, Cartwright S. Empowerment Stress and Satisfaction: an exploratory Study of a call centre. Leadership & Organization Development Journal. 2003;24(3)3:131-140. [DOI: 10.1108/01437730310469552]
42. Liden RC, Wayne SJ, Sparrowe RT. An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. J Appl Psychol. 2000;85(3):407-16. [DOI: 10.1037/0021-9010.85.3.407] [PMID]
43. Li Chaoping T, Bao SK. Transformational Leadership and Employee Work Attitudes: The Mediating Effects of Multidimensional Psychological Empowerment. 2006;38(2):297-307.
44. Albrecht S.L, Andreetta M. The influence of empowering leadership, empowerment and engagement on affective commitment and turnover intentions in community health service workers Test of a model. Leadership in Health Services. 2011;24(3):228-237. [DOI:10.1108/17511871111151126

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb