پیام خود را بنویسید
دوره 9، شماره 3 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 54-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 9903061346
Ethics code: IR.UMSHA.REC.1399.103

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aliabadi M, Rahmani R, Darvishi E, Farhadian M, Shafiee Motlagh M, Mahdavi N. Experimental study of exposure to human vibration and its relationship with physical performance in mining equipment operators. Iran J Ergon. 2022; 9 (3) :39-54
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-835-fa.html
علی آبادی محسن، رحمانی رامین، درویشی ابراهیم، فرهادیان مریم، شفیعی مطلق مسعود، مهدوی ندا. بررسی تجربی مواجهه با ارتعاش انسانی و ارتباط آن با عملکرد فیزیکی در رانندگان ماشین‌های معدنی. مجله ارگونومی. 1400; 9 (3) :54-39

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-835-fa.html


1- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، 1raminrahmani@gmail.com
3- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4- دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
6- استادیار، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (679 مشاهده)
زمینه و هدف: مواجهه با ارتعاش یکی از عوامل مخاطره‌­زای شغلی است که عوارض سلامتی مختلفی ایجاد می‌­کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین مواجهه با ارتعاش انسانی و عملکرد فیزیکی رانندگان ماشین­‌های معدنی انجام شد.

روش ­کار: مطالعه حاضر بر روی 65 راننده شاغل در یک معدن سنگ آهن انجام شد. پرسشنامه استاندارد ارزیابی سطح ناتوانی بازو، شانه و دست DASH  تکمیل شد. مواجهه با ارتعاش انسانی با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج شرکت Svantek مدل 106 اندازه­‌گیری ­شد. عملکرد فیزیکی رانندگان بر مبنای سنجش قدرت چنگش، آزمون چابکی پگبورد و آزمون حسی انگشتان مونوفیلامنت مورد ارزیابی قرارگرفت. داده‌­ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 تجزیه و تحلیل شد.
 
یافته‌ها: میانگین شتاب ارتعاش تمام ­بدن و دست-بازو رانندگان به ­ترتیب 0/23±1/00و 0/68±2/46 متر بر مجذور ثانیه بود. بین مواجهه با ارتعاش دست-بازو و قدرت چنگش و قدرت چابکی ارتباط معنی‌­داری وجود داشت. طبق امتیاز DASH، 56/0 % رانندگان دارای ناتوانی خفیف و 43/1 % دارای ناتوانی متوسط در اندام فوقانی بودند. نتایج مدل رگرسیون با ضریب تعیین 0/207 نشان داد ارتعاش تمام­ بدن در حضور سایر متغیرهای پیشگو، اثر معنی­‌داری بر امتیاز ناتوانی دارد (0/05>p).
 
نتیجه گیری: در رانندگان ماشین­های معدنی سطح مواجهه با ارتعاش تمام ­بدن بالاتر و سطح مواجهه با ارتعاش دست-بازو پایین­‌تر از حد مجاز کشوری قرار داشت. نتایج تأیید نمود که ارتعاش تمام ­بدن ناشی از ماشین­‌های معدنی، بر سطح ناتوانی رانندگان اثرگذار است.
 
متن کامل [PDF 1553 kb]   (176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/6/13 | پذیرش: 1400/10/15 | انتشار الکترونیک: 1400/11/10

فهرست منابع
1. Griffin MJ, Erdreich J. Handbook of human vibration. Acoustical Society of America; 1991.
2. Rahmani R, Aliabadi M, Golmohammadi R, Babamiri M, Farhadian M. Evaluation of Cognitive Performance of City Bus Drivers with Respect to Noise and Vibration Exposure. Acoustics Australia. 2021 2021/07/22.
3. Raffler N, Rissler J, Ellegast R, Schikowsky C, Kraus T, Ochsmann E. Combined exposures of whole-body vibration and awkward posture: a cross sectional investigation among occupational drivers by means of simultaneous field measurements. Ergonomics. 2017 2017/11/02;60(11):1564-75. [DOI]
4. Gerhardsson L, Hagberg M. Work ability in vibration-exposed workers. Occupational Medicine (Oxford, England). 2014;64(8):629-34. [DOI]
5. Choy N, Sim CS, Yoon JK, Kim SH, Park HO, Lee JH, et al. A case of Raynaud's Phenomenon of both feet in a rock drill operator with hand-arm vibration syndrome. Korean Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2008;20(2):119-26.
6. Palmer KT, Griffin MJ, Bendall H, Pannett B, Coggon D. Prevalence and pattern of occupational exposure to whole-body vibration in Great Britain: findings from a national survey. Occupational and environmental medicine. 2000;57(4):229-36. [DOI]
7. Emkani M, Hashemi Nejad N, Jalilian H, Gholami M, Sadeghi N. Exposure to whole body vibration in heavy mine vehicle drivers and its association with upper limbs musculoskeletal disorders. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2016;5(1). [DOI]
8. Yousefi Y. Health Effects of Long-term Occupational Exposure to Whole Body Vibration: A Study on Drivers of Heavy Motor Vehicles in Iran. J Health Sci Surveillance Sys April 2016;4;2.
9. Hashemi Nejad N, Barkhordari A, Zolala F, Emkani M. Assessment of Whole Body Vibration in the Heavy Mine Vehicles Drivers of Gol Gohar Sirjan Complex. Tolooebehdasht. 2015;13(5):1-12.
10. Pollard J, Porter W, Mayton A, Xu X, Weston E. The effect of vibration exposure during haul truck operation on grip strength, touch sensation, and balance. International journal of industrial ergonomics. 2017;57:23-31. [DOI]
11. Khavanin A, Mirzaee R, Safari M, Soleimanian A. Evaluation of whole body vibration in bus drivers of Tehran bus company in 2010. Iranian Journal of Health and Environment. 2012;5(2):253-62.
12. Neghab M, Kasaeinasab A, Yousefi Y, Hassanzadeh J, Sarreshtedar H, Alighanbari N. Health Effects of Long-term Occupational Exposure to Whole Body Vibration: A Study on Drivers of Heavy Motor Vehicles in Iran. J Health Sci Surveillance Sys. 2016;4(2):76-82.
13. Azizan A, Fard M, Azari MF, Jazar R. Effects of vibration on occupant driving performance under simulated driving conditions. Applied Ergonomics. 2017 2017/04/01/;60:348-55. [DOI]
14. Costa N, Arezes PM, Melo RB. Effects of occupational vibration exposure on cognitive/motor performance. International Journal of Industrial Ergonomics. 2014 2014/09/01/;44(5):654-61. [DOI]
15. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). The Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices. (BEIs). ACGIH, Cincinnati, 2021.
16. Khavanin A, Mirzaee R, Safari M, Soleimanian A. Evaluation of whole Body Vibration in Bus Drivers of Tehran Bus Company in 2010. Iranian Journal of Health and Environment. 2012;5(2):253-62. eng.
17. ISO I.5349. Mechanical vibration—measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration—part 1: general requirements. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2001.
18. ISO 2631-2004: Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2004.
19. Allahyari T, Jafari S, Khalkhali H. Measuring power hand grip strength in a sample of students aged 19-36 in Urmia. Journal of Ergonomics. 2015;3(3):44-50. eng.
20. Instrument L. Purdue pegboard test user instructions. Model 32020A. Lafayette, USA; 2015.
21. Ghasemi F, Mollabahrami F, Najafi K, Heidari B, Taheri E. Investigation of the Effect of Different Firefighting Gloves on the Dexterity of Hands and Fingers. Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume. 2019;6(3):54-64. [DOI]
22. Saedpanah K, Aliabadi M, Mohtamedzadeh M, Golmohammadi R. Study the level of cold strain and its relationship with physiological responses in auto mechanics employs. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2018;10(2):62-71.
23. Sh T, Haghighat F, Piroozi S, Karimi A, Khanali Nejad D. The survey and comparison of musculoskeletal disorders of shoulder, arm and hand in taxi and bus drivers in the city of Shiraz in 2016. Archives of Rehabilitation. 2018;19(1):64-75.
24. Hassan zadeh N, Farshad N, Khosravi Y, Shafaee gholami P, Zare G. The survey of relationship between occupational cognitive failures and safety performance among bus drivers. Iran Occupational Health Journal. 2013;10(6):13-23.
25. Obelenis V, Gedgaudienė D, Vasilavičius P. Working conditions and health of the employees of public bus and trolleybus transport in Lithuania. Medicina. 2003;39(11):1103-9.
26. Ghasemi F, Gholamizadeh K, Rahmani R, Doosti-Irani A. Prevalence and severity of carpal tunnel syndrome symptoms among Iranian butchers and their association with occupational risk factors: Implications for ergonomic interventions. Work. 2020;66:817-25. [DOI]
27. Heiden B, Weigl M, Angerer P, Müller A. Association of age and physical job demands with musculoskeletal disorders in nurses. Applied Ergonomics. 2013 2013/07/01/;44(4):652-8. [DOI]
28. Ghasemi F, Rahmani R, Behmaneshpour F, Fazli B. Quality of work life among surgeons and its association with musculoskeletal complaints. Cogent Psychology. 2021 2021/12/31;8(1):1880256.
29. Widia M, Md Dawal SZ. The Effect of Vibration on Muscle Activity and Grip Strength Using an Electric Drill. Advanced Engineering Forum. 2013;10:318-23. [DOI]
30. Habibi E, Khajavi R, Dehghan H, Yadegarfar G, Gholamian J. The Effect of Coldness, Vibration, and Anti-vibration Gloves on Grip Force Strength in Controlled Laboratory Condition. health system research. 2018;13(4):451-6. eng. [DOI]
31. Rahmani R, Shahnavazi S, Fazli B, Ghasemi F. Ergonomic risk assessment of musculoskeletal disorders in a cement factory workers using QEC technique. Pajouhan Scientific Journal. 2020, 18(2):64-72.
32. Mandal BB, Srivastava AK. Musculoskeletal disorders in dumper operators exposed to whole body vibration at Indian mines. International Journal of Mining, Reclamation and Environment. 2010 2010/09/01;24(3):233-43. [DOI]
33. Rahmani R, Hashemi Habybabady R, Mahmoudi MH, Yousefi H, Shahnavazi S. Study of Work Ability Index (WAI) and Its Association with Demographic Characteristics Among Firefighters. Journal of Ergonomics. 2021;9(1):63-74. eng. [DOI]
34. Jamalizadeh Z, Asivandzadeh E, Zare K, Nazifipour M, Yari P. Can Exposure to Whole-body Vibration Affect the Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Operators of Construction Vehicles? A Study in Construction Projects. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2020;6(4):41-9. eng.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb