دوره 9، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 86-75 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Afshari D, Amini P, Jafari B, Akbari G. Investigating the Relationship Between Psychosocial Factors with Productivity of a Food Distribution Industry Employees. Iran J Ergon. 2021; 9 (1) :75-86
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-780-fa.html
افشاری داوود، امینی پیام، جعفری بهنوش، اکبری قاسم. بررسی ارتباط بین عوامل روانی- اجتماعی محیط کار بر بهره وری کارکنان یک صنعت پخش مواد غذایی. مجله ارگونومی. 1400; 9 (1) :86-75

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-780-fa.html


1- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2- استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
3- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‎ ای و ایمنی کار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، behnoosh.jafari@yahoo.com
4- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‎ ای و ایمنی کار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (1095 مشاهده)
زمینه و هدف: عوامل روانی- اجتماعی محیط کار ازجمله عوامل تأثیرگذار بر بهره وری کارکنان می باشد. از آنجاکه مطالعات اندکی در این حوزه انجام شده است، لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین عوامل روانی- اجتماعی محیط کار بر بهره وری انجام شده است.
روش کار: مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی حاضر در سال ۱۳۹۹ و در بین ۱۰۵ نفر از کارکنان یک شرکت پخش مواد غذایی در اهواز انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی، پرسشنامه عوامل روانی - اجتماعی کپنهاگن (COPSOQ) و پرسشنامه بهره وری هرسی گلداسمیت بود. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون های تی تست مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی با امتیاز فاکتورهای روانی- اجتماعی و بهره وری ارتباط معناداری وجود ندارد (P>۰/۰۵). فاکتور روانی- اجتماعی ۲ ارتباط منفی و معناداری با میانگین امتیاز بهره وری، توانایی، وضوح نقش، حمایت سازمانی، انگیزه، بازخورد و اعتبار دارد. و فاکتور روانی- اجتماعی ۴ نیز با انگیزه، ارتباط منفی و معناداری دارد. میانگین امتیاز فاکتورهای روانی- اجتماعی، فاکتور ۱ و ۳ ارتباط مثبت و معناداری با میانگین امتیاز بهره وری، توانایی، وضوح نقش، حمایت سازمانی، انگیزه، بازخورد و اعتبار نشان دادند.
نتیجه گیری: با توجه به نقش عوامل روانی- اجتماعی محیط کار بر بهره وری کارکنان، لازم است مداخلات سازمانی به منظور کنترل عوامل روانی- اجتماعی مؤثر، مورد توجه قرار گیرد. توجه بیشتر به عوامل روانی- اجتماعی در محیط کار می تواند در بازدهی و بهره وری کارکنان و سازمان نقش مؤثری ایفا نماید.
متن کامل [PDF 805 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/10/5 | پذیرش: 1400/2/16 | انتشار الکترونیک: 1400/2/28

فهرست منابع
1. Kristensen TS, Hannerz H, Høgh A, Borg V. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire-a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment. Scand J Work, Environ Health. 2005; 1:438-49. [DOI:10.5271/sjweh.948] [PMID]
2. Gerber M, Pühse U. "Don't crack under pressure!"-Do leisure time physical activity and self-esteem moderate the relationship between school-based stress and psychosomatic complaints?. J Psychosom Res. 2008; 65(4):363-9. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2008.06.012] [PMID]
3. Houtman IL, Bongers PM, Smulders PG, Kompier MA. Psychosocial stress'sors at work and musculoskeletal problems. Scand J Work, Environ Health. 1994; 1:139-45. [DOI:10.5271/sjweh.1419] [PMID]
4. Osborn RL, Demoncada AC, Feuerstein M. Psychosocial interventions for depression, anxiety, and quality of life in cancer survivors: meta-analyses. Int J Psychiat Med. 2006; 36(1):13-34. [DOI:10.2190/EUFN-RV1K-Y3TR-FK0L] [PMID]
5. Pillinger J. Psychosocial risks and violence in the world of work: A trade :union: perspective. Int J Labour Res. 2016; 8 (1/2):35.
6. Gold D, Caborn J. Addressing psychosocial problems at work. Dr. Helsinki Work. Work. Health Promot. 2006.
7. Leka S, Griffiths A, Cox T, World Health Organization. Work organisation and stress: systematic problem approaches for employers, managers and trade :union: representatives. World Health Organ 2003.
8. Milczarek M, Brun E, Houtman I, Goudswaard A, Evers M, Bovenkamp M, Roskams N, Op de Beeck R, Pahkin K, Berthet M, Morvan E. Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health;2007.
9. Paydarfard, D, Abbaszadeh, Y, Fanni, M, Hamdi, K. Relationship between Employees΄ Work-life Quality and Human Power Productivity in Islamic Azad University Branches of Salmas, Khoy, and Urumia. The J Product Manag. 2015; 9(1(32)): 89-108.
10. Mokarami H, Stallones L, Nazifi M, Taghavi SM. The role of psychosocial and physical work-related factors on the health-related quality of life of Iranian industrial workers. Work. 2016; 55(2):441-52. [DOI:10.3233/WOR-162405] [PMID]
11. Baleshzar A, Tabodi M, Rojhani Shirazi Z. The Relationship Between Environmental and Demographic Factors with Productivity of Islamic Azad University of Shiraz Employees. Iran J Ergon. 2019; 7(2):39-44.
12. Kristensen TS. A new tool for assessing psychosocial factors at work: The Copenhagen Psychosocial Questionnaire. TUTB Newsl. 2002; 19(20):45-7.
13. Kristensen TS, Hannerz H, Høgh A, Borg V. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire-a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment. Scand J work Environ Health. 2005; 1:438-49. [DOI:10.5271/sjweh.948] [PMID]
14. Pejtersen JH, Kristensen TS, Borg V, Bjorner JB. The second version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Scand J Public Health. 2010; 38(3_suppl):8-24. [DOI:10.1177/1403494809349858] [PMID]
15. Aminian M, Dianat I, Miri A, Asghari-Jafarabadi M. The Iranian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) for assessment of psychological risk factors at work. Health Promot Perspect. 2017; 7(1):7. [DOI:10.15171/hpp.2017.03] [PMID]
16. Hersey P, Goldsmith M. A situational approach to performance planning. J Train Dev. 1980; 34(11):38-+.
17. Ardestani S, Momeni M, Marjani A. Study of Factors Affecting Employee Performance (Case Study: Bank Melli West Tehran Branches), International Conference on Management, Challenges and Solutions; 2013; Shiraz, Iran.
18. Hinojosa-Alcalde I, Andrés A, Didymus FF, Norman L, Soler S. Assessing Psychosocial Work Environments of Coaches in Spain and Their Relationships With Mental Health, Behavioral-Stress Symptoms, and Burnout. Sport Psychol. 2020; 1(aop):1-0. [DOI:10.1123/tsp.2018-0114]
19. Khanehshenas F, Allahyari T. Investigation of the relationship between psychosocial stressors and job performance among bank employees. Iran J Ergon. 2014; 1(3):1-0.
20. Hendrick HW, Kleiner BM. Macroergonomics: Macroergonomics: Theory, Methods, and Applications (1st ed.). CRC Press.; 2002. [DOI:10.1201/b12477-2] [PMID]
21. Okazaki E, Nishi D, Susukida R, Inoue A, Shimazu A, Tsutsumi A. Association between working hours, work engagement, and work productivity in employees: A cross-sectional study of the Japanese Study of Health, Occupation, and Psychosocial Factors Relates Equity. J Occup Health. 2019; 61(2):182-8. [DOI:10.1002/1348-9585.12023] [PMID] [PMCID]
22. Dollard MF, Neser DY. Worker health is good for the economy: :union: density and psychosocial safety climate as determinants of country differences in worker health and productivity in 31 European countries. Soc Sci Med. 2013; 92:114-23. [DOI:10.1016/j.socscimed.2013.04.028] [PMID]
23. Maqsoom A, Mughees A, Khan AK, Arif MI. Investigating the Influence of Internal Psychosocial Stressors. Am Soc Civil Eng. 2018; 3:10-17.
24. Ibrahim MA, Aziz AA, Suhaili NA, Daud AZ, Naing L, Rahman HA. A Study into Psychosocial Work Stressors and Health Care Productivity. Int J Occup Environ Med. 2019; 10(4):185. [DOI:10.15171/ijoem.2019.1610] [PMID] [PMCID]
25. Cho YS, Park JB, Lee KJ, Min KB, Baek CI. The association between Korean workers' presenteeism and psychosocial factors within workplaces. Ann Occup Environ Med. 2016; 28(1):41. [DOI:10.1186/s40557-016-0124-1] [PMID] [PMCID]
26. Haider S, Jabeen S, Ahmad J. Moderated mediation between work life balance and employee job performance: The role of psychological wellbeing and satisfaction with coworkers. J Work Organ Psychol. 2018; 34(1):29-37. [DOI:10.5093/jwop2018a4]
27. Chang C, Putukian M, Aerni G, Diamond A, Hong G, Ingram Y, Reardon CL, Wolanin A. Mental health issues and psychological factors in athletes: detection, management, effect on performance and prevention: American Medical Society for Sports Medicine Position Statement-Executive Summary. Br J sports Med. 2020; 54(4):216-20. [DOI:10.1136/bjsports-2019-101583] [PMID]
28. Husain NA, Mohamad J. Validation of The COPSOQ and BDJD-24 as a Job Demand Scale For Assing Taxi Driver'safety Performance: Spcific Vs. General Job Demands. J Health and Transl Med. 2020; 23:41-51

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb