پیام خود را بنویسید
دوره 8، شماره 2 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1399 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 60-50 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

nazem F, rezaei A, Jalili M, saki H. Design and Validation of Non-Exercise Equations for Estimation of Aerobic Capacity in Iranian Boys. Iran J Ergon 2020; 8 (2) :50-60
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-675-fa.html
ناظم فرزاد، رضایی عباس، جلیلی مجید، ساکی حسین. طراحی و اعتبارسنجی معادلات غیرورزشی برآورد ظرفیت هوازی در پسران ایرانی. مجله ارگونومی. 1399; 8 (2) :50-60

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-675-fa.html


1- استاد فیزیولوژی ورزش و کار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ، f.nazem1336@gmail.com
2- دانشگاه بوعلی سیناکارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
3- دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ‌ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
4- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده:   (6753 مشاهده)
زمینه و هدف: سنجش دقیق و سریع کارایی دستگاه قلبی- تنفسی به روش‌های تخمینی بدون توجه به سطح پایه آمادگی فیزیولوژیک، محیط جغرافیایی، فرهنگ و تغذیه افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، طراحی معادلات خطی رگرسیونی برای برآورد ظرفیت هوازی پسران نوجوان سالم بدون استفاده از آزمون‌های‌ ورزشی و اعتبارسنجی این معادلات است.
 روشکار: در تحقیق نیمه‌تجربی حاضر، ۱۵۶ پسر نوجوان سالم ۱۳ تا ۱۷ سال با میانگین شاخص توده بدنی Kg/m۲ ۵/۴ ± ۴۳/۲۱ به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت طراحی معادله غیرورزشی برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی (VO۲peak) از مدل خطی رگرسیونی چندگانه و در اعتبارسنجی معادلات از همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته‌ها: همبستگی معناداری بین VO۲peak اندازه گیری شده به روش معیار با متغیرهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مشاهده شد (۰/۷۷۹ – ۰/۱۲۲ = R، ۰/۰۰۱ >p). همچنین معادله خطی معتبر غیرورزشی پیشگوی VO۲peak پسران با متغیرهای سن، BMI و ضربان قلب استراحت طراحی شد (ml/kg/min ۳/۵۹ = SEE ، ۰/۷۱۲ = R۲- ۰/۰۰۱>P).  VO۲peak برآورد شده از معادلات بدست آمده، همبستگی معناداری با مقدار اندازه‌گیری شده معیار داشت (۰/۰۱>p، ۰/۷۳۰ – ۰/۷۰۷ = R).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌توان از معادلات برآورد ظرفیت هوازی که یک ابزار ساده، دقیق، ایمن در ارزیابی پایه آمادگی قلبی-تنفسی (VO۲peak) است.می‌تواند بهعنوان اقدام بالینی روزانه، در جمعیت‌های بزرگ پسران نوجوان و حتی بیماران قلبی و افراد مسن با اهداف ارتقای تندرستی، بهداشت قلب و عروق، اقدامات پیشگیرانه و نیز تنظیم برنامه ورزش هوازی، مورد استفاده قرار گیرد.
متن کامل [PDF 709 kb]   (5426 دریافت)    
باتوجه ‌به نتایج تحقیق حاضر، می‌توان از معادلات برآورد ظرفیت هوازی  بعنوان یک ابزار ساده، دقیق، ایمن در ارزیابی پایه آمادگیقلبی‌تنفسی (VO2peak) استفاده کرد. بکارگیری معادلات غیرورزشی در تنظیم برنامه ورزشی در جمعیت‌های بزرگ پسران نوجوان و  حتی به‌عنوان اقدام بالینی روزانه در افراد مسن و بیماران قلبی با اهداف بهداشت قلب و عروق، اقدامات پیشگیرانه و ارتقای تندرستی   اهمیت بالایی دارد.
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1398/10/3 | پذیرش: 1399/5/27 | انتشار الکترونیک: 1399/5/27

فهرست منابع
1. Booth FW, Roberts CK, Laye MJ. Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. Compr Physiol. 2012; 2(2):1143-1211. [DOI:10.1002/cphy.c110025] [PMID] [PMCID]
2. Lavie CJ, Arena R, Swift DL, Johannsen, NM, Sui X, Lee DC, Earnest CP. Exercise and the cardiovascular system: clinical science and cardiovascular outcomes. Circ Res. 2015; 117(2):207-19. [DOI:10.1161/CIRCRESAHA.117.305205] [PMID] [PMCID]
3. Reis JF, Fatela P, Mendonca GV, Vaz JR, Valamatos MJ, Infante J, et al. Tissue Oxygenation in Response to Different Relative Levels of Blood-Flow Restricted Exercise. Front Physiol. 2019; 10:407. [DOI:10.3389/fphys.2019.00407] [PMID] [PMCID]
4. Kodama S, Saito K, Tanaka S, Maki M, Yachi Y, Asumi M, et al. Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality and cardiovascular events in healthy men and women: a meta-analysis. JAMA. 2009; 301(19):2024-35. [DOI:10.1001/jama.2009.681] [PMID]
5. Prieto-Benavides DH, García-Hermoso A, Izquierdo M, Alonso-Martínez AM, Agostinis-Sobrinho C, Correa-Bautista JE, et al. Cardiorespiratory Fitness Cut-Points are Related to Body Adiposity Parameters in Latin American Adolescents. Medicina. 2019; 55(9):508. [DOI:10.3390/medicina55090508] [PMID] [PMCID]
6. Rasch-Halvorsen Ø, Hassel E, Langhammer A, Brumpton BM, Steinshamn S. The association between dynamic lung volume and peak oxygen uptake in a healthy general population: the HUNT study. BMC Pulmon Med. 2019; 19(1):2. [DOI:10.1186/s12890-018-0762-x] [PMID] [PMCID]
7. Poole DC, Jones AM. Measurement of the maximum oxygen uptake VO2max: VO2peak is no longer acceptable. J App Phys. 2017;122(4):997-1002. [DOI:10.1152/japplphysiol.01063.2016] [PMID]
8. American College of Sports Medicine, editor. ACSM's health-related physical fitness assessment manual. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013. [Article]
9. Cade WT, Bohnert KL, Reeds DN, Peterson LR, Bittel AJ, Bashir A, Byrne BJ, Taylor CL. Peak oxygen uptake (VO2peak) across childhood, adolescence and young adulthood in Barth syndrome: Data from cross-sectional and longitudinal studies. PloS One. 2018;13(5):e0197776. [DOI:10.1371/journal.pone.0197776] [PMID] [PMCID]
10. Jurca R, Jackson AS, LaMonte MJ, Morrow JR, Blair SN, Wareham NJ, et al. Assessing cardiorespiratory fitness without performing exercise testing. America J Prev Med. 2005; 29(3):185-93. [DOI:10.1016/j.amepre.2005.06.004] [PMID]
11. Shenoy S, Tyagi BS, Sandhu JS. Concurrent validity of the non-exercise-based VO2max prediction equation using percentage body fat as a variable in Asian Indian adults. Sports Med, Arthroscopy, Rehab, Ther Tech. 2012; 4(1):34. [DOI:10.1186/1758-2555-4-34] [PMID] [PMCID]
12. Sartor F, Vernillo G, De Morree HM, Bonomi AG, La Torre A, Kubis HP, Veicsteinas A. Estimation of maximal oxygen uptake via submaximal exercise testing in sports, clinical, and home settings. Sports Med. 2013; 43(9):865-73. [DOI:10.1007/s40279-013-0068-3] [PMID]
13. St Clair Gibson A, Broomhead S, Lambert MI, Hawley JA. Prediction of maximal oxygen uptake from a 20-m shuttle run as measured directly in runners and squash players. Journal of Sports Sciences. 1998 Jan 1;16(4):331-5. [DOI:10.1080/02640419808559361] [PMID]
14. Bradshaw DI, George JD, Hyde A, LaMonte MJ, Vehrs PR, Hager RL, Yanowitz FG. An accurate VO2max nonexercise regression model for 18-65-year-old adults. Res Quart Exercise Sport. 2005; 76(4):426-32. [DOI:10.1080/02701367.2005.10599315] [PMID]
15. Schembre SM, Riebe DA. Non-exercise estimation of VO2max using the international physical activity questionnaire. Meas Phys Edu Exer Sci. 2011; 15(3):168-81. [DOI:10.1080/1091367X.2011.568369] [PMID] [PMCID]
16. George JD, Paul SL, Hyde A, Bradshaw DI, Vehrs PR, Hager RL, Yanowitz FG. Prediction of maximum oxygen uptake using both exercise and non-exercise data. Meas Phys Edu Exer Sci. 2009; 13(1):1-2. [DOI:10.1080/10913670802609086]
17. Rexhepi AM, Brestovci B. Prediction of VO2max based on age, body mass, and resting heart rate. Human Mov. 2014; 15(1):56-9. [DOI:10.2478/humo-2014-0003]
18. Klusiewicz A, Borkowski L, Sitkowski D, Burkhard-Jagodzińska K, Szczepańska B, Ładyga M. Indirect methods of assessing maximal oxygen uptake in Rowers: Practical implications for evaluating physical fitness in a training cycle. J Human Kinetics. 2016; 50(1):187-94. [DOI:10.1515/hukin-2015-0155] [PMID] [PMCID]
19. Davis JA. Direct determination of aerobic power. Phys Assess Human Fit. 1995:9-17. [Google Scholar]
20. Ramsbottom R, Brewer J, Williams C. A progressive shuttle run test to estimate maximal oxygen uptake. British J Sports Med. 1988; 22(4):141-4. [DOI:10.1136/bjsm.22.4.141] [PMID] [PMCID]
21. Kind S, Brighenti-Zogg S, Mundwiler J, Schüpbach U, Leuppi JD, Miedinger D, Dieterle T. Factors Associated with Cardiorespiratory Fitness in a Swiss Working Population. J Sports Med. 2019; Article ID: 5317961. [DOI:10.1155/2019/5317961] [PMID] [PMCID]
22. Neto M, de Albuquerque G, Farinatti PD. Non-exercise models for prediction of aerobic fitness and applicability on epidemiological studies: descriptive review and analysis of the studies. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2003; 9(5):304-14. [DOI:10.1590/S1517-86922003000500006]
23. Loe H, Nes BM, Wisløff U. Predicting VO2peak from submaximal-and peak exercise models: the HUNT 3 fitness study, Norway. PloS One. 2016; 11(1):e0144873. [DOI:10.1371/journal.pone.0144873] [PMID] [PMCID]
24. Zhang T, Zhang CF, Jin F, Wang L. Association between genetic factor and physical performance. Hereditas. 2004; 26(2):219-26. [PMID] [Google Scholar]
25. Hirai T, Kusaka Y, Suganuma N, Seo A, Tobita Y. Work form affects maximum oxygen uptake for one year in workers. Indust Health. 2011; 49(3):321-7. [DOI:10.2486/indhealth.MS870] [PMID]
26. Chatterjee S, Chatterjee P. Prediction of maximal oxygen consumption from body mass, height and body surface area. Indian J Physiol Pharmacol. 2006; 50(2):181-6. [Article] [Google Scholar]
27. Rao AV, Phadke AV, Patil PB, Joshi AR. Comparison of non-exercise test and step test in estimation of aerobic capacity (VO2max) in young adults. National J Phys Pharm Pharmac. 2014; 4(3):218. [DOI:10.5455/njppp.2014.4.150420141]
28. Bonen A, Heyward VH, Cureton KJ, Boileau RA, Massey BH. Prediction of maximal oxygen uptake in boys, ages 7-15 years. Med Sci Sport. 1979; 11(1):24-9. [PMID] [Google Scholar]
29. Verma SS, Gupta RK, Kishore N, Sen GJ. A simple relationship between maximal aerobic power and body weight in Indian adolescent boys. India J Med Sci. 1986; 40(4):93. [Google Scholar]
30. Erdmann LD, Hensley LD, Dolgener FA, Graham RE. Nonexercise Prediction of VO2peak in Middle School-Age Boys. Meas Phys Educ Exer Sci. 1999; 3(1):37-50. [DOI:10.1207/s15327841mpee0301_3]
31. Haycock GB, Schwartz GJ, Wisotsky DH. Geometric method for measuring body surface area: a height-weight formula validated in infants, children, and adults. J Ped. 1978; 93(1):62-6. [DOI:10.1016/S0022-3476(78)80601-5]
32. Hinkle DE, Wiersma W, Jurs SG. Applied statistics for the behavioral sciences. Massachusetts: Houghton Mifflin; 2003. [Google Scholar]
33. Montgomery DC, Peck EA, Vining GG. Introduction to linear regression analysis. Washington D.C.: John Wiley & Sons; 2012. [Google Scholar]
34. Kind S, Brighenti-Zogg S, Mundwiler J, Schüpbach U, Leuppi JD, Miedinger D, Dieterle T. Factors Associated with Cardiorespiratory Fitness in a Swiss Working Population. J Sport Med. 2019; Article ID: 5317961. [DOI:10.1155/2019/5317961] [PMID] [PMCID]
35. Dagan SS, Segev S, Novikov I, Dankner R. Waist circumference vs body mass index in association with cardiorespiratory fitness in healthy men and women: a cross sectional analysis of 403 subjects. Nut J. 2013; 12(1):12. [DOI:10.1186/1475-2891-12-12] [PMID] [PMCID]
36. Schantz P, Eriksson JS, Rosdahl H. The heart rate method for estimating oxygen uptake: analyses of reproducibility using a range of heart rates from commuter walking. Eur J App Phys. 2019; 119(11-12):2655-71. [DOI:10.1007/s00421-019-04236-0] [PMID] [PMCID]
37. Salehi S, Poursaeid Esfahani M, Hassabi M. Determine the estimated validity of Vo2max based on the formula in the female athlete and non-athlete. Res Med. 2020; 44(1): 326-30. [Article] [Google Scholar]
38. Wei Z, Chen L, Hou X, van Zijl PC, Xu J, Lu H. Age-related alterations in brain perfusion, venous oxygenation, and oxygen metabolic rate of mice: a 17-month longitudinal MRI study. Front Neurol. 2020; 11. [DOI:10.3389/fneur.2020.00559] [PMID] [PMCID]
39. Fleg JL, Morrell CH, Bos AG, Brant LJ, Talbot LA, Wright JG, Lakatta EG. Accelerated longitudinal decline of aerobic capacity in healthy older adults. Circul. 2005; 112(5):674-82. [DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.545459] [PMID]
40. Castillo-Garzón MJ, Ruiz JR, Ortega FB, Gutiérrez Á. Anti-aging therapy through fitness enhancement. Clin Intervent Age. 2006; 1(3):213. [DOI:10.2147/ciia.2006.1.3.213] [PMID] [PMCID]
41. Dwyer GB, Davis MD. ACSM's health related physical fitness manual. New Jersey: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. [Google Scholar]
42. Solway S, Brooks D, Lacasse Y, Thomas S. A qualitative systematic overview of the measurement properties of functional walk tests used in the cardiorespiratory domain. Chest. 2001; 119(1):256-70. [DOI:10.1378/chest.119.1.256] [PMID]
43. Mackenzie B. Performance evaluation tests. London: Electric World Plc. 2005; 24(25):57-158. [Article] [Google Scholar]
44. Boreham C, Twisk J, Neville C, Savage M, Murray L, Gallagher A. Associations between physical fitness and activity patterns during adolescence and cardiovascular risk factors in young adulthood: the Northern Ireland Young Hearts Project. Int J Sports Med. 2002; 23(S1):22-6. [DOI:10.1055/s-2002-28457] [PMID]
45. Anderssen SA, Cooper AR, Riddoch C, Sardinha LB, Harro M, Brage S, Andersen LB. Low cardiorespiratory fitness is a strong predictor for clustering of cardiovascular disease risk factors in children independent of country, age and sex. Europ J Cardiovasc Prev Rehab. 2007; 14(4):526-31. [DOI:10.1097/HJR.0b013e328011efc1] [PMID]
46. Wasserman K. Diagnosing cardiovascular and lung pathophysiology from exercise gas exchange. Chest. 1997; 112(4):1091-101. [DOI:10.1378/chest.112.4.1091] [PMID]
47. Sloan RA, Haaland BA, Leung C, Padmanabhan U, Koh HC, Zee A. Cross-validation of a non-exercise measure for cardiorespiratory fitness in Singaporean adults. Singapore Med J. 2013; 54(10):576-80. [DOI:10.11622/smedj.2013186] [PMID]
48. Sharma M, Kamal R, Chawla K. Correlation of body composition to aerobic capacity; A cross sectional study. Int J App Res. 2016; 2(1):38-42. [Google Scholar]
49. Wier LT, Jackson AS, Ayers GW, Arenare B. Nonexercise models for estimating VO2max with waist girth, percent fat, or BMI. Med Sci Sports Exer. 2006; 38(3):555-61. [DOI:10.1249/01.mss.0000193561.64152] [PMID]
50. Hale T. Exercise physiology: a thematic approach. New Jersey: John Wiley & Sons; 2005. [Article]
51. Menezes Júnior FJ, Jesus ÍC, Leite N. Predictive equations of maximum oxygen consumption by shuttle run test in children and adolescents: A systematic review. Revista Paulista de Pediatria. 2019: 37(2). [DOI:10.1590/1984-0462/;2019;37;2;00016] [PMID] [PMCID]
52. Armstrong N, Barker AR. Oxygen uptake kinetics in children and adolescents: a review. Pediat Exer Sci. 2009; 21(2):130-47. [DOI:10.1123/pes.21.2.130] [PMID]
53. Nazem F, Saki S, Jalili M. Validation of Francis Step Protocol by Respiratory Gases Analyses and Design Native Equation to Estimate Aerobic Capacity in Iranian Boys. Knowledge Health. 2017; 12(1):66-72. [Google Scholar]
54. Uth N, Sørensen H, Overgaard K, Pedersen PK. Estimation of V̇O2max from the ratio between HR max and HR rest-the Heart Rate Ratio Method. Euro J App Phys. 2005; 91(1):111-5. [DOI:10.1007/s00421-003-0988-y] [PMID]
55. Narang N, Thibodeau JT, Levine BD, Gore MO, Ayers CR, Lange RA, et al. Inaccuracy of estimated resting oxygen uptake in the clinical setting. Circul. 2014; 129(2):203-10. [DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.003334] [PMID]
56. Tonelli AR, Wang XF, Abbay A, Zhang Q, Ramos J, McCarthy K. Can we better estimate resting oxygen consumption by incorporating arterial blood gases and spirometric determinations? Respir Care. 2015; 60(4):517-25. [DOI:10.4187/respcare.03555] [PMID] [PMCID]
57. Shephard RJ, Weese CH, Merriman JE. Prediction of maximal oxygen intake from anthropometric data. Int J App Phys Inc Occ Phys. 1971; 29(2):119-30. [DOI:10.1007/BF00698022] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb