دوره 7، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1398 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 44-37 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirkamali K, Ahmadizad A, Kazemzadeh S, Varmaghani M. Determining the Relationship Between Job Burnout and Employee Productivity. Iran J Ergon. 2019; 7 (1) :37-44
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-531-fa.html
میرکمالی کیمیا، احمدی زاد آرمان، کاظم زاده سعید، ورمقانی مریم. تعیین رابطه فرسودگی شغلی با بهره‌وری کارکنان. مجله ارگونومی. 1398; 7 (1) :44-37

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-531-fa.html


1- استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
3- کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4- دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ، m.varmaghani@semnan.ac.ir
چکیده:   (5818 مشاهده)

زمینه و هدف: پیشرفت و پسرفت سازمان‌ها به میزان بهره‌وری آنان بستگی دارد. عوامل بسیاری بر بهره‌وری سازمان تأثیرگذار است. با شناسایی این عوامل می‌توان از پسرفت سازمان جلوگیری کرد. در این پژوهش رابطه فرسودگی شغلی با بهره‌وری کارکنان بررسی شده است.
روش کار: این پژوهش کاربردی و جامعه آماری ۱۲۶۵ نفر از کارکنان بیمارستان‌های شریعتی و غرضی اصفهان هستند. ۲۹۴ نفر از این کارکنان، با توجه به فرمول کوکران، به روش نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌های آماری از طریق پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی Maslach و پرسشنامه استاندارد بهره‌وری نیروی انسانی Hersey و Goldsmith انجام و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSS نسخۀ 18 استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که فرسودگی شغلی، خستگی احساسی، مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی بهترتیب با همبستگی: ۰/۸۲
-، ۰/۸۶-، ۰/۸۳- و ۰/۸۵- با بهره‌وری کارکنان بیمارستان‌های شریعتی و غرضی اصفهان رابطه معکوس و معناداری دارند. 
نتیجه‌گیری: لازم است که سازمان‌ها تدابیری برای کاهش احساس فرسودگی شغلی در کارکنان اعمال کنند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش‌های دیگر مطابقت دارد. در پایان بر اساس نتایج پژوهش چند پیشنهاد پژوهشی ارائه می‌شود.

 

متن کامل [PDF 291 kb]   (3803 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1543 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/5/12 | پذیرش: 1398/2/7 | انتشار الکترونیک: 1398/5/23

فهرست منابع
1. Madison A. Phases of capitalist development. New York: Oxford University Press; 1982. [Google Scholar]
2. Hanson T. Efficiency and productivity in the operational units of the armed forces: A Norwegian example. International Journal of Production Economics. 2016 Sep 1;179:12-23. [DOI:10.1016/j.ijpe.2016.05.016]
3. Abtahi H. Productivity (Principles, Basics, increase and measurement Methods). Tehran: Foozhan; 2016. [Google Scholar]
4. Oraee K. Productivity from concept to practice. Tehran: Amirkabir University of Technology; 2015. [Google Scholar]
5. Rasoli Z. Survey relationship job stress and burnout with rat productivity in helicopter pilots. 2012. [Google Scholar]
6. Sadra Abarghouei N, Jafarpour H. Surveying the relationship of Total Ergonomics with burnout (With Case Study). Iranian Journal of Ergonomics. 2017 Jun 15;5(1):51-9. [DOI:10.21859/joe-05017]
7. Portoghese I, Galletta M, Coppola RC, Finco G, Campagna M. Burnout and workload among health care workers: the moderating role of job control. Safety and health at work. 2014 Sep 1;5(3):152-7. [DOI:10.1016/j.shaw.2014.05.004] [PMID] [PMCID]
8. McVicar A. Workplace stress in nursing: a literature review. Journal of advanced nursing. 2003 Dec;44(6):633-42. [DOI:10.1046/j.0309-2402.2003.02853.x] [PMID]
9. Leiter MP. A two process model of burnout and work engagement: Distinct implications of demands and values. G Ital Med Lav Ergon. 2008 Jan;30(1 Suppl A):54-8. [Article] [Google Scholar]
10. Cherniss C. Long‐term consequences of burnout: An exploratory study. Journal of Organizational behavior. 1992 Jan;13(1):1-1. [DOI:10.1002/job.4030130102]
11. Lambert VA, Lambert CE. Literature review of role stress/strain on nurses: an international perspective. Nursing & health sciences. 2001 Sep;3(3):161-72. [DOI:10.1046/j.1442-2018.2001.00086.x] [PMID]
12. Babamiri M, Zahiri A, Morovati Z, Yousefi Afrashte M, Dehghani Y. Evaluation of Factors Affecting Job Burnout in Employees of Regional Electric Company, Kerman, Iran. Iranian Journal of Ergonomics. 2016 Mar 15;3(4):39-48. [Google Scholar]
13. Westermann C, Kozak A, Harling M, Nienhaus A. Burnout intervention studies for inpatient elderly care nursing staff: systematic literature review. International journal of nursing studies. 2014 Jan 1;51(1):63-71. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.12.001] [PMID]
14. Rasoulian M, Elahi F, Afkham A. Related burnout in nurses' personality traits. Troght Behav. 2004;4:18-24. [Google Scholar]
15. Oehler JM, Davidson MG, Starr LE, Lee DA. Burnout, job stress, anxiety, and perceived social support in neonatal nurses. Heart & lung: the journal of critical care. 1991 Sep;20(5 Pt 1):500-5. [PMID] [Google Scholar]
16. Maslach CS. WB Liter, MP Job Burnout Annual Re. view of Psychology. Annual. 2001. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.397] [PMID]
17. Mehdi Zadeh M, Vafaei Najjar A, Taghipour A, Esmaeili H, Mehdizadeh SM, Ebrahimipour H. Occupational burnout and factors affecting the work environment among family physicians of Khorasan Razavi. Quarterly Journal of Occupational Medicine. 2013;5(4):42-51. [Google Scholar]
18. Bahri BN, Moghiman M, Atarbashi M, Garche M. The survey of relationship between job burnout and health status of midwives and nurses. 2004 [Google Scholar]
19. Maslach C. Job burnout: New directions in research and intervention. Current directions in psychological science. 2003 Oct;12(5):189-92. [DOI:10.1111/1467-8721.01258]
20. Emilia I, García J, Canadas GA, San Luis C, Canadas GR, Aguayo R, de la Fuente L, Vargas C. Psychometric properties and scales of the Granada Burnout Questionnaire applied to nurses. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2015 May 1;15(2):130-8. [DOI:10.1016/j.ijchp.2015.01.001] [PMID] [PMCID]
21. Yener M, Coşkun Ö. Using job resources and job demands in predicting burnout. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013 Nov 6;99:869-76. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.10.559]
22. Maslach C, Pines A. Nurses Burnout; an existential psychodynamic perspective. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2000;38(2):23-31. [DOI] [Google Scholar]
23. Maslach C, Jackson SE. The role of sex and family variables in burnout. Sex roles. 1985 Apr 1;12(7-8):837-51. [DOI:10.1007/BF00287876]
24. Farsi Z, Nayeri ND, Sajadi A. General health status and burnout of the hematopoietic stem cell transplantation nurses in Tehran. International journal of community based nursing and midwifery. 2013 Jan 1;1(1):52-61. [Google Scholar]
25. Mehrtak M, Mahdavi A, Valizadeh S. Relationship between Locus of Control and Burnout among Health Information Technology Staffs at University Hospitals in Ardabil. Journal of Health. 2018 Oct 15;9(4):414-22. [DOI:10.29252/j.health.9.4.414]
26. Kohnavard B, Mallaki Moghadam H, Fazli Z. The relationship between demographic variables, productivity, and staff burnout among staffs of a hospital located in Ilam city. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015 Jun 15;2(1):20-8. [Article] [Google Scholar]
27. De Silva PV, Hewage CG, Fonseka P. Burnout: an emerging occupational health problem. Galle Medical Journal. 2009 Oct 8;14(1). [DOI:10.4038/gmj.v14i1.1175]
28. Nayeri ND, Negarandeh R, Vaismoradi M, Ahmadi F, Faghihzadeh S. Burnout and productivity among Iranian nurses. Nursing & health sciences. 2009 Sep;11(3):263-70. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2009.00449.x] [PMID]
29. Ghasemizad A, Niyakan V, Mohammadkhani K. The Correlation of Organizational Health with Job Burnout and Productivity in Mahshahr Petroleum Industry Health Organization Nurses. Journal of Health Promotion Management. 2017;6(2):14-8. [Google Scholar]
30. Mohammadzadeh A, Pasand MR. the Relationship between Burnout and Job Performance by Emotional Intelligence Agricultural Bank Branches Employees in Ilam Province. 1st International Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities. Istanbul: Safiran Mobin Knowledge-based cultural Institute. 2016. [Google Scholar]
31. Hoseyni AR, Zare F. Investigating the relationship between burnout and job performance. Management, Challenges and Solutions International Conference. Shiraz. 2014. [Google Scholar]
32. Dewa CS, Loong D, Bonato S, Thanh NX, Jacobs P. How does burnout affect physician productivity? A systematic literature review. BMC health services research. 2014 Dec;14(1):325. [DOI:10.1186/1472-6963-14-325] [PMID] [PMCID]
33. Mete M, Ünal ÖF, Bilen A. Impact of work-family conflict and burnout on performance of accounting professionals. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014 May 15;131:264-70. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.04.115]
34. Prentice C, Chen PJ, King B. Employee performance outcomes and burnout following the presentation-of-self in customer-service contexts. International Journal of Hospitality Management. 2013 Dec 1;35:225-36. [DOI:10.1016/j.ijhm.2013.06.007]
35. Rudman A, Gustavsson JP. Burnout during nursing education predicts lower occupational preparedness and future clinical performance: a longitudinal study. International journal of nursing studies. 2012 Aug 1;49(8):988-1001. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.03.010] [PMID]
36. Hersey P, Goldsmith M. A situational approach to performance planning. Training and Development Journal. 1980 Jan 1;34(11):38. [Google Scholar]
37. Yoonesifar M, Moshref Javadi MH. The Effect of Personality Characteristics of Entrepreneurs on Human Resource Efficiency in Yazd Shahid Sadoughi Hospital. jhm. 2015;5(4):55-62. [Persian].
38. Ahmadi A, Rabiee mandjin MR. Burnout and its effect on organizational performance of Sepah banker. Second Development Management and Culture International Conference. Tehran: Safiran Mobin Knowledge-based cultural Institute. 2016. [Google Scholar]
39. Tajri H, Bahramzadeh H. The Relationship between Burnout and Improvement of Employees' Performance in Agricultural Bank Branches in Golestan Province. First National Conference on Research and Development in the Third Millennium. Ali Abad Katoul. 2015. [Google Scholar]
40. Nowroozi J, Abdollahzadeh B. Investigating burnout and its effect on individual productivity of municipality employees in the 4th district of Mashhad. Seventh National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on Urban Development Strategies. upmc7. Mashhad. 2016. [Google Scholar]
41. Bashardust Z, Sokhansanj M, Kazemi F, Ostovar B. The Relationship between Burnout and Job Performance (Case Study: Government Offices of Chaharmahal and Bakhtiari Province). AM Conference. Tehran: Top Services Company. 2016. [Google Scholar]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb