پیام خود را بنویسید
دوره 6، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1397 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 39-30 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shir Mohammadzadeh1 M, Ghasemzadeh Alishahi A, Kazemzadeh Beytali M. The mediator role of occupational self-efficacy in the relationship between professional development and job commitment and satisfaction among sports and the youth department’s staff. Iran J Ergon 2018; 6 (1) :30-39
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-509-fa.html
شیرمحمدزاده محسن، قاسم زاده علیشاهی ابوالفضل، کاظم زاده بیطالی مهدی. نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطه بین توسعه حرفه ای با رضایت و تعهد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان . مجله ارگونومی 1397; 6 (1) :39-30

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-509-fa.html


1- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ، m.smzade@azaruniv.ac.ir
2- دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
3- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (8829 مشاهده)
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطه بین توسعه حرفه ای با رضایت و تعهد شغلی انجام شد.
روش کار: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری 322 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود که از میان آنان 203 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید.
یافته ­ها: بررسی تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین توسعه حرفه ای با رضایت و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین خود کارآمدی با رضایت و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین توسعه حرفه ای با رضایت شغلی و کمترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین توسعه حرفه ای و خودکارآمدی مربوط می شود. علاوه برای این نتایج نشان داد که نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطه توسعه حرفه ای با رضایت و تعهد شغلی تائید می شود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته­ ها می­توان نتیجه گرفته که توسعه حرفه ای به طور مستقیم باعث ارتقاء رضایت و تعهد شغلی می شود. همچنین با تایید نقش خودکارآمدی شغلی، توسعه حرفه ای  دارای اثر غیر­مستقیم، مثبت و معنی ­دار بر رضایت و تعهد شغلی می­ باشد.
متن کامل [PDF 399 kb]   (5798 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1397/3/4 | پذیرش: 1397/4/16 | انتشار الکترونیک: 1397/4/16

فهرست منابع
1. Nazariyan A, Mokhtari Dinani M. The Relationship between Job Satisfaction, Emotional Intelligence and Organizational Commitment among Physical Education Institutions of Tehran Universities. Applied Research in Sport Management. 2013;2(6):43-56.
2. Wooldridge A. Come back, company man. New York Times Magazine. 2008;25(12):75-98.
3. Rezaeian A, kashtekar A. Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Commitment. Journal of Science and Research, Message Management. 2008;7(27):27-39.
4. Fatahi V. Investigating the Role of Values, Work Orientation, Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior in Ilam University Staff [dissertation]. Urmia Iran: Urmia University; 2015.
5. Bagheri Sh, Kousha A, Janati A. Factors Affecting Nurses' Job Satisfaction: a Systematic Survey. Hakim Health Sys Res. 2012;15(2):130-9.
6. Golparvar M, Rafizadeh P. The Pattern of Promoting Organizational Citizenship Behaviors through Job Attitudes, Professional Growth, Leadership Support and Empowerment. Quarterly Journal of Intelligence. 2009;16(44):27-46.
7. Golparvar M, Javadian Z, Abedini M, Mousahebi M.R. Structural Modeling the Relationship Between Professional Growth, Supervisor Support and Empowerment with Job Attitudes and Organizational Civil Behaviors in Iran: A National Study. Productivity Management. 2003;6(24):25-47.
8. Akhavan M. A Survey on the Relationship between Professional Development of Employees of Islamic Azad University of Sanandaj on Job Satisfaction and Job Commitment [dissertation]. Sanandaj Iran: Islamic Azad University, Sanandaj Branch; 2012.
9. Salimi M, Farzi H. The relationship between professional development, supervisor support and empowerment with job attitudes and civic-organizational behaviors of the staff of the organization's vocational training organization. Skills. 2015;3(11):7-18.
10. Weng Q, McElroy J, Morrow P, Liu R. The relationship between career growth and organizational commitment. J Vocat Behav. 2010;77(3):391-400. [DOI:10.1016/j.jvb.2010.05.003]
11. Mirkamali SM, Pourkarimi J, Hajari A. A Study of the Professional Relationship with Educational Innovation of the Faculty Members of the Psychology and Educational Sciences Schools of Tehran State Universities. Journal of Invention and Creativity in the Humanities. 2015;5(1):1-22.
12. Ardalan MR, Beheshti Rad R. The Relationship between Ethical Climates of Organization with Teaching Ethic; the Role of Mediator of Professional Development. Ethics in Science and Technology. 2017;11(4):37-48.
13. Raymond AE. Development of employees. Poursadegh N, Mirzaei SA (Translate). Tehran: Sargol Publications; 2005.
14. Pardakhtchi M.H. Shahpasand M.R, Hejazi Y. Approaches of Professional Development of Teachers, Tehran University.
15. Kutner M. Evaluating professional development a frameworks for adult educators, Department of Education. 1997. P. 9-21.
16. Montesiono MU. Strategic alignment of training, transfer-enhancing behaviors, and training usage: A Posttraining study. Human Resource Development Quarterly. 2002;13(1):89-108. [DOI:10.1002/hrdq.1015]
17. Desimone R, Werner M, Harris D. Human resource development. Orlando, FL: Harcourt College Publishers; 2002. p.297-302
18. Huffman D, Thomas K, Lawrenz F. Relationship between professional development, teachers' instructional practices, and the achievement of students in science and mathematics. School Science and Mathematics. 2003;103(8):378-87. [DOI:10.1111/j.1949-8594.2003.tb18123.x]
19. Bogler R. & Somech A. Influence of teacher empowerment on teachers' organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education. 2014;20(3):277-89. [DOI:10.1016/j.tate.2004.02.003]
20. Blackburn JJ, Robinson JS. Assessing Teacher Self- Efficacy And Job Satisfaction Of Early Career Agriculture Teachers In Kentucky. Journal of Agricultural Education. 2008;49(3):1-11. [DOI:10.5032/jae.2008.03001]
21. Baki B. The Study of Teachers' Self-Efficacy, Job Satisfaction, Life Satisfaction and Burnout. Elementary Education Online. 2011;10(1):91-108.
22. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman; 1997.
23. Dorma J. Associations between classroom environment and academic efficacy. Learning Environments Research. 2005;4(3):243-56. [DOI:10.1023/A:1014490922622]
24. Hassani M, Shohoudi M, Mirghasemi J. The study of relationships between Moral Intelligence and Self-efficiency with Psychological Well-Being among martyr's wife and offspring of Urmia University. Journal of Biomedical Ethics. 2016;6(19):155-80.
25. Zamirinejad S, Azizi S, Shakeri A, Hasandoost Z, Mohammad Parast M, Yousefi H, et al. Prediction of Self-efficacy of Students Based on Spiritual Intelligence. J Sabzevar Univ Med Sci. 2016;23(2):196-203.
26. khodapanahi MK, Heidari M. The Study of the Relationship between Self-Efficacy Beliefs on Mental Health and Academic Achievement of Students. Journal of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University. 2006;2(12):360-70.
27. Safari Zanjani N. Investigating the Relationship between Professional Development of Employees with their Self-efficacy and the Power of Managers in the Islamic Azad University of Urmia Branch [dissertation]. Urmia Iran: Urmia University; 2010.
28. Brayfield A, Rothe HF. An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology. 1951;35(1):307-11. [DOI:10.1037/h0055617]
29. Breaux DM, Munyon TP, Hochwarter WA, Ferris GR. Politics as moderator of the accountability job satisfaction Relationship: Evidence Across three studies. Journal of Management. 2009;35(2):307-26. [DOI:10.1177/0149206308318621]
30. Breaux DM, Perrewe PL, Hall AT, Frink DD, Hochwarter WA. Time to try a little tenderness? The detrimental effects of accountability when coupled with abusive supervision. Journal of Leadership & organizational studies. 2008;15(2):111-22. [DOI:10.1177/1548051808321787]
31. Hall AT, Zinko R, Perryman AA, Ferris GR. Organizational citizenship behavior: Mediators in the relationship between accountability and job performance and satisfaction. Journal of leadership and organizational studies. 2009;15(4):381-92. [DOI:10.1177/1548051809331504]
32. Ghasemzadeh A. A Survey study of experimental fit scale of causal - structural model of organizational, individual, job and behavioral factors effective on the accountability behavior of academic members [dissertation]. Urmia Iran: Urmia University; 2012.
33. Allen JN, Meyer JP. Affective continuance and normative commitment to the organization an examination of construct validity. J Vocat Behav. 1996;49(3):252-76. [DOI:10.1006/jvbe.1996.0043]
34. Saatchi M, Kamkari K, Askarian M. Psychological Examinations, First Edition, Publishing, Tehran; 2010.
35. Sherer M, Maddus J. The self-efficacy scale: Construction and validation psychological report. 1982; 51: 663-671. [DOI:10.2466/pr0.1982.51.2.663]
36. Moghimi Fam P. The study of self-efficacy relationship with personality traits and teaching effectiveness of teachers in Maragheh, MSc dissertation, Tabriz University; 2000.
37. Ratha M. The Study of Relationship between Religious Orientation and Self-Esteem among Secondary High School Students of Tabriz City", Master's Thesis, Tabriz University; 2003.
38. Parboteeah B, Praveen K, Hoegl M, Styborski R. How effective are professional development activities for R & D engineers. Journal of High Technology Management Research. 2005;16(1):23-36. [DOI:10.1016/j.hitech.2005.06.002]
39. Abdollahi B. The role of self-efficacy in empowerment employees. Tehran: Tadbir; 2006. p.35-165.
40. Sandholtz JH. Inservice training or professional development: Contrasting opportunities in a school / university partnership. Journal of Teaching and Teacher Education. 2002;18(7):815-30. [DOI:10.1016/S0742-051X(02)00045-8]
41. Fishman BJ, Marx RW, Best S, Tal RT. Linking teacher and student learning to improve professional development in systemic reform. Teaching and Teacher Education. 2003;19(6):643-58. [DOI:10.1016/S0742-051X(03)00059-3]
42. Shahpasand MR, Hejazi Y, Rezvanfar A, Saebi M. Determining the components of the content of professional development of coaches of education centers of Ministry of Jihad-e-Agriculture. Iranian Journal of Agricultural Science. 2007;5(2):253-62.
43. Shahraaray M, Karamati H. Investigating the Perceived Self-efficacy of Mathematical Function. Quarterly Journal of Educational Innovations. 2004;3(10):103-15.
44. Farr L, Middlebrooks L. Enhancing motivation to participate in professional development. In: Dubin , S.S.(Ed) , maintaining professional competence. San Francisco, CA: Jossey, Bass; 1990; 1: 195-213.
45. Zimmerman J. Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemp Educ Psychol. 2000;25(1):82-91. [DOI:10.1006/ceps.1999.1016]
46. Douglas H, Kelli T, Frances L. Relationships between professional development teacher instructional and practices, and the achievement of students in science and mathematics.In: Journal of School Science and Mathematics. 2003; 1(1): 55-99.
47. Hejazi Y, Pardakhchi MH, Shahpasand MR. Teachers' Professional Development Approaches. Tehran: Tehran University Press; 2009.
48. King H. Continuing Professional Development in Higher Education: what do academics do? Planet. 2004;13(1):26-9. [DOI:10.11120/plan.2004.00130026]
49. Guarino J, et al. The professional development effectiveness scale: Scale development and construct validity.In:Journal of Integrative Psychology. 2000; 1: 13-26.
50. Rollins H. Designing powerful professional development: For teachers, administrators, and school leaders. Public schools of north Carolina. Available a site: http:// www.ncpubic schools. Org/ docs/ profder/ guidelines/ ncguidelines/ guidetodesigning. Pdf. 2003.
51. Yasini A, Zeinabadi H, Naveebrahim A, Arasteh H. The role of distributed leadership style in group level organizational citizenship behavior at secondary schools of Tehran: Moderating role of job motivation and commitment to teaching work and occupation. Managing Education in Organizations. 2013;1(1):9-47.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb