پیام خود را بنویسید
دوره 6، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1397 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 29-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ilbeigi S, Rastegar N, Saghebjoo M, Ebrahimi Etri A, Farzaneh H. The relationship between anthropometrical domain and upper extremity abnormalities in primary school girl students. Iran J Ergon 2018; 6 (1) :19-29
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-506-fa.html
ایل بیگی سعید، رستگار نفیسه، ثاقب جو مرضیه، ابراهیمی عطری احمد، فرزانه حسین. ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی . مجله ارگونومی. 1397; 6 (1) :19-29

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-506-fa.html


1- دانشیار، گروه علوم زیستی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ، saeed.ilb@gmail.com
2- کارشناس ارشد، علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
3- دانشیار، گروه علوم زیستی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
4- دانشیار، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (9053 مشاهده)
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ارگونومی تجهیزات آموزشی با شاخص های آنتروپومتری و ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر مشهد انجام شد.
روش کار: تعداد 375 نفر از دانش‌آموزان دختر ابتدایی شهر مشهد به‌صورت تصادفی- خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و پس از بررسی اندازه های آنتروپومتری آزمودنی ها و ابعاد تجهیزات آموزشی، ناهنجاری های بالاتنه آزمودنی ها شامل کیفوز و لوردز کمری به وسیله خط کش منعطف ارزیابی و اندازه گیری شد. ارتباط بین متغیر های مورد بررسی توسط فرمول های اندازه های آنتروپومتری درحالت متناسب، یک حالت بزرگ تر و یک حالت کوچک تر از اندازه متناسب محاسبه شد. محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار  SPSS نسخه 16 در سطح معنی داری (05/0p≤) انجام شد.
یافته ها: این پژوهش نشان داد که نیمکت های 8/81 درصد آزمودنی ها با توجه به ارتفاع رکبی آن ها از حداکثر محدوده پذیرفته شده، بلندتراست.  همچنین، 8/76 درصد آزمودنی ها از میزهایی استفاده می کنند که بلندتر از حداکثر محدوده پذیرفته شده است و عمق همه نیمکت های مورد استفاده نامتناسب و از حداقل محدوده پذیرفته شده، کوچک تر هستند. علاوه بر این، بین میزان تناسب ارتفاع نیمکت و ارتفاع رکبی آزمودنی ها و ناهنجاری های لوردوزکمری و کیفوز رابطه معنی داری وجود داشت (05/0≥p).
نتیجه گیری: براساس نتایج، میز و نیمکت های مورد استفاده دانش آموزان حتی از حداقل رعایت استاندارد های ارگونومیکی برخوردار نیستند، و توصیه می شود تدابیر لازم جهت بهبود وضعیت ارگونومی تجهیزات مدارس منطبق با دامنه سنی دانش آموزان اتخاذ گردد.
متن کامل [PDF 436 kb]   (9051 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1397/2/29 | پذیرش: 1397/4/9 | انتشار الکترونیک: 1397/4/9

فهرست منابع
1. Gouvali MK, Boudolos K. Match between school furniture dimensions and children's Anthropometry. Appl Ergon. 2006;37(6):765-73. [DOI:10.1016/j.apergo.2005.11.009]
2. Mirbagheri SS, Mortazavi SS, Rahmani Rasa A, Hossein Alizadeh J. Relationship between spinal abnormalities and musculoskeletal pains in university students in Hamadan, Iran. J Res Rehabil Sci. 2013;9(3):515-24.
3. Guite JW, Logan DE, Sherry DD, Rose JB. Adolescent self-perception: associations with chronic musculoskeletal pain and functional disability. J Pain. 2007;8(5):379-86. [DOI:10.1016/j.jpain.2006.10.006]
4. Waersted M, Hanvold TN, Veiersted KB. Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11(1):79. [DOI:10.1186/1471-2474-11-79]
5. Murphy S, Buckle P, Stubbs D. Classroom posture and self-reported back and neck pain in schoolchildren. Appl Ergon. 2004;35(2):113-20. [DOI:10.1016/j.apergo.2004.01.001]
6. Ilbeigi S, Kabootari A, Afzalpour M, Farzaneh H. The Relationship between Sitting Posture and Musculoskeletal Pain in Boy Elementary School Students. J Ergon. 2018;5(3):41-9. [DOI:10.30699/jergon.5.3.41]
7. Dianat I, Alipour A, Asgari Jafarabadi M. Risk factors for neck and shoulder pain among schoolchildren and adolescents. J Paediatr Child Health. 2018;54(1):20-7. [DOI:10.1111/jpc.13657]
8. Dianat I, Alipour A, Asghari Jafarabadi M. Prevalence and risk factors of low back pain among school age children in Iran. Health Promot Perspect. 2017;7(4):223-9. [DOI:10.15171/hpp.2017.39]
9. Caneiro JP, O'Sullivan P, Burnett A, Barach A, O'Neil D, Tveit O, Olafsdottir K. The influence of different sitting postures on head/neck posture and muscle activity. Man Ther. 2010;15(1):54-60. [DOI:10.1016/j.math.2009.06.002]
10. Prins Y, Crous L, Louw QA. A systematic review of posture and psychosocial factors as contributors to upper quadrant musculoskeletal pain in children and adolescents. Physiother Theory Pract. 2008;24(4):221-42. [DOI:10.1080/09593980701704089]
11. Murphy S, Buckle P, Stubbs D. Classroom posture and self-reported back and neck pain in schoolchildren. Appl Ergon. 2004;35(2):113-20. [DOI:10.1016/j.apergo.2004.01.001]
12. Ilbeigi S, Biglar A, Saghebjoo M, Farzaneh H. The investigation of relationship between work-related musculoskeletal disorders and level of physical activity and body posture of dentists in Mashhad city in 2012-2013. J Torbat Heydariyeh Univ Med Scie. 2014;2(4):31-7.
13. Mououdi M A, Mousavinasab S N, Gramian S M R, Akbari J. Anthropometric Evaluation of Primary School Students in the Mazandaran Province for the Design of School Furniture . J Ergon. 2016;4(1):47-55. [DOI:10.21859/joe-04016]
14. Heidarimoghadam R, Motamedzade M, Roshanaei G, Ahmadi R. Match between school furniture dimensions and children's anthropometric dimentions in male elementary schools. J Ergonom. 2014;2(1):9-18.
15. Heidarimoghadam R, Golmohammadi R, Roshanaei G, Zare R. Assessing the match between female primary students' anthropometric dimensions and furniture dimensions in Hamadan schools in 2013. J Health Safe Work. 2015;5(1):47-56.
16. Yousefi B. The relationship between some characteristics of ergonomic desks and chairs of schools with anthropometric indices of male students of Kermanshah city and abnormalities of the spine and musculoskeletal upper limb. Harakat. 2006;26:23-40.
17. Agharafiee A, Parsapajouh D, Khanjazani R, Ebrahimi G, Khodadadeh Y. Evaluation of mismatch between school furniture dimentions and students anthropometric characteristics in Karaj primary schools, Iran. J Iran Natural Res. 2008;61(3):693-711.
18. Dianat I, Karimi MA, Asl Hashemi A, Bahrampour S. Classroom furniture and anthropometric characteristics of Iranian high school students: proposed dimensions based on anthropometric data. Appl Ergon. 2013;44(1):101-8. [DOI:10.1016/j.apergo.2012.05.004]
19. Varmazyar S, Ghalehnovi M, Amani Z, Mohammadi F, Aivazloo T, Inanloo F et al . School Desk and Chair Design Based on High School Female Students Anthropometry Qazvin, Iran 2007 to 2008. Qom Univ Med Sci J . 2008;2(3):39-46.
20. Habibi E, Hajsalehi E. Anthropometric assessment for designing primary school classroom desk and bench size. J Health Sys Res. 2011;6(2):186-93.
21. Castellucci HI, Arezes PM, Viviani CA. Mismatch between classroom furniture and anthropometric measures in Chilean schools. Appl Ergon. 2010;41(4):563-8. [DOI:10.1016/j.apergo.2009.12.001]
22. Parcells C, Stommel M, Hubbard RP. Mismatch of classroom furniture and student body dimensions: empirical findings and health implications. J Adolesc Health. 1999;24(4):265-73. [DOI:10.1016/S1054-139X(98)00113-X]
23. Diep NB. Evaluation of fitness between school furniture and children body size in two primary schools in Haiphong, Vietnam [dissertation]. Luleå Sweden: Lulea University of Technology. 2003;12(3):11-23.
24. Milanese S, Grimmer K. School furniture and the user population: an anthropometric perspective. Ergonomics. 2004;47(4):416-26. [DOI:10.1080/0014013032000157841]
25. Panagiotopoulou G, Christoulas K, Papanckolaou A, Mandroukas K. Classroom furniture dimensions and anthropometric measures in primary school. Appl Ergon. 2004;35(2):121-8. [DOI:10.1016/j.apergo.2003.11.002]
26. Oyewole SA, Haight JM, Freivalds A. The ergonomic design of classroom furniture/computer work station for first graders in the elementary school. Int J Ind Ergon. 2010;40(4):437-47. [DOI:10.1016/j.ergon.2010.02.002]
27. Ghorbani L, Ghasemi G. Effects of Eight Weeks Corrective Exercises on Lumbar Lordosis. Research in Rehabilitation Sciences. 2007;3(2):59-71.
28. Daneshmandi H, Sardar Ma, Taghizadeh M. The effect of exercises program on lumbar lordosis. Research on Sport Science. 2005;3(8):91-103. 29. BayatTorq M, SarafrazArdakani H, Mazidi M, Savadi M, Rafati S. Prevalence of low back pain in school-age children and associated risk factors. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2013;16(6):477-83.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb