دوره 9، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 63-74 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahmani R, Hashemi Habybabady R, Mahmoudi M H, Yousefi H, Shahnavazi S. Study of Work Ability Index (WAI) and Its Association with Demographic Characteristics Among Firefighters. Iran J Ergon. 2021; 9 (1) :63-74
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-783-fa.html
رحمانی رامین، هاشمی حبیب آبادی راحله، محمودی محمدحسین، یوسفی هانیه، شهنوازی سیاوش. مطالعه شاخص توانایی کار (WAI) و ارتباط آن با ویژگی های فردی در آتشنشان ها. مجله ارگونومی. 1400; 9 (1) :63-74

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-783-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ، Habybabady_568@yahoo.com
3- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران
4- دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده:   (873 مشاهده)
زمینه و هدف: ارزیابی توانایی جسمانی کارکنان برای انجام کار، حایز اهمیت بوده و آتشنشانی یکی از شغل های حیاتی است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شاخص توانایی کار و شناسایی برخی از عوامل موثر بر آن در آتشنشان ها صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه مقطعی با حضور ۱۰۱ نفر از آتشنشان های سطح شهر زاهدان در سال ۱۳۹۷ انجام شد. افراد به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات به کمک یک پرسشنامه دو قسمتی (اطلاعات جمعیت­ شناختی و شاخص توانایی کار WAI) انجام شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نسخه ۲۴ نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ­ها: میانگین سن و سابقه کار آتشنشان های مورد مطالعه به ترتیب، ۶/۷۰±۳۴/۱۸ و ۶/۷۹±۸/۴۷ سال بود. تنها ۱۸ نفر (۱۷/۸ درصد) از آتشنشان ها مجرد بوده و بیشتر افراد حداقل یک بار در هفته ورزش می کردند. میانگین نمره WAI در این مطالعه ۳/۵۶±۴۴/۳۳ بوده و بیشتر آن ها در محدوده عالی قرار داشتند. با افزایش سن و سابقه کاری، WAI کاهش یافته؛ همچنین ارتباط معناداری بین وضعیت تاهل و ورزش هفتگی با WAI وجود داشت.
نتیجه گیری: به طور کلی وضعیت آتشنشان های مورد بررسی، از لحاظ توانایی انجام کار مطلوب بود. با این حال با توجه به ارتباطی که بین ویژگی های فردی و این شاخص وجود داشت، لازم است وظایف افراد مسن تر و با سابقه کاری بیشتر تعدیل شود.
واژه‌های کلیدی: شاخص توانایی کار، WAI، آتشنشان
متن کامل [PDF 604 kb]   (119 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/10/14 | پذیرش: 1400/2/16 | انتشار الکترونیک: 1400/2/28

فهرست منابع
1. Laposa JM, Alden LE, Fullerton LM. Work stress and posttraumatic stress disorder in ED nurses/personnel (CE). J Emerg Nurs. 2003;29(1):23-8. [DOI:10.1067/men.2003.7] [PMID]
2. Thomas RJ. Occupational Health-Recognizing and Preventing Work-Related Disease and Injury. J Occup Environ Med. 2000;42(11):1131-2. [DOI:10.1097/00043764-200011000-00021]
3. Ghasemi F, Gholamizadeh K, Doosti-Irani A, Rahmani R. Comparison of Strain Index (SI) and ACGIH-HAL in Assessing the Risk of Upper Extremities Disorders and Prediction of Carpal Tunnel Syndrome in Butchers. J Ergon. 2019;6(4):1-8. [DOI:10.30699/jergon.6.4.1]
4. Rahmani R, Shahnavazi S, Fazli B, Ghasemi F. Ergonomic assessment of musculoskeletal disorders risk in a cement factory workers using QEC technique. Pajouhan Sci J. 2020;18(2):83-90.
5. Ghasemi F, Gholamizadeh K, Rahmani R, Doosti-Irani A. Prevalence and severity of carpal tunnel syndrome symptoms among Iranian butchers and their association with occupational risk factors: Implications for ergonomic interventions. Work. 2020;66(4):817-25. [DOI:10.3233/WOR-203227] [PMID]
6. Smith DR, Mihashi M, Adachi Y, Koga H, Ishitake T. A detailed analysis of musculoskeletal disorder risk factors among Japanese nurses. J Safe Res. 2006;37(2):195-200. [DOI:10.1016/j.jsr.2006.01.004] [PMID]
7. Da Costa BR, Vieira ER. Risk factors for work‐related musculoskeletal disorders: a systematic review of recent longitudinal studies. Am J Ind Med. 2010;53(3):285-323. [DOI:10.1002/ajim.20750] [PMID]
8. Almasi Z, Hashemi Habybabady R, Rahmani R. The study of Mental Health Status and Its Effective Factors among Zahedan City's Welders. Pajouhan Sci J. 2020;18(2):30-8.
9. Harvey SB, Modini M, Joyce S, Milligan-Saville JS, Tan L, Mykletun A, et al. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occu Environ Med. 2017;74(4):301-10. [DOI:10.1136/oemed-2016-104015] [PMID]
10. Henderson M, Harvey SB, Øverland S, Mykletun A, Hotopf M. Work and common psychiatric disorders. J R Soc Med. 2011;104(5):198-207. [DOI:10.1258/jrsm.2011.100231] [PMID] [PMCID]
11. Costa G, Sartori S. Ageing, working hours and work ability. Ergo. 2007;50(11):1914-30. [DOI:10.1080/00140130701676054] [PMID]
12. Rahmani R, Ebrazeh A, Zandi F, Rouhi R, Zandi S. Comparison of job satisfaction and job stress among nurses, operating room and anesthesia staff. J Ergon. 2020;8(4):0-.
13. Lindberg A-S, Oksa J, Malm C. Laboratory or field tests for evaluating firefighters' work capacity? PloS one. 2014;9(3):e91215. [DOI:10.1371/journal.pone.0091215] [PMID] [PMCID]
14. Ehsan G, Sharif N, Adel M, Mojtaba D, Masoumeh A. Relationship between Work Ability Index and Fatigue among Iranian Critical Care Nurses. Int J Occup Hyg. 2018;10(3):135-42.
15. Alexopoulos EC, Merekoulias G, Gnardellis C, Jelastopulu E. Work ability index: validation of the Greek version and descriptive data in heavy industry employees. J Adv Med Med Res. 2013;3(3):608-21. [DOI:10.9734/BJMMR/2013/2552]
16. Ordudari Z, Soury S, Habibi E, Sharifian Z. The Relationship Between the Physical Activity and Work Ability Index in Office and Operations Jobs. J Ergon. 2018;6(2):1-9. [DOI:10.30699/jergon.6.2.55]
17. Poyakian M, Zakerian SA, Avakh A, Khodakarim S, Mohammadian F, Kangavari M. Worker's Work Ability Index In The Fruit And Vegetable Stands In Tehran In 2014. Pajouhan Sci J. 2015;13(4):34-41.
18. Akbari F, Fazli B, Jafari H, Almasi Z. The Relationship Between Work Ability Index and Individual Characteristics of Zabol Cement Company Employees in 2017: A Short Report. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2018;17(5):485-92.
19. Kavousian M, Jafari M, Khodakarim S, Rabiei H. Investigation of work ability index (WAI) and its relationship with maximal aerobic capacity (VO2max) among cement industry employer. Occup Med. 2020;12(2):36-46. [DOI:10.18502/tkj.v12i2.4372]
20. Kalte HO, Hamamizadeh E, Faghih MA, Faghih A. The effect of body mass index and exercise activity on the work ability index among staff of Pegah Company. J Prev Med. 2016;3(2):1-10.
21. Samadi S, Golmohammadi A. Study the relation between occupational stress and work ability index among nurses of selected military hospital. J Police Med. 2013;2(4):223-30.
22. Safaei M, Abedian Z, Mazlum SR. Relationship between job stress and work ability among Mashhad health centers employed midwives. J Torbat Heydariyeh Univ Med Sci (Journal Of Health Chimes). 2016;4(1):30-5.
23. Ghasemi F, Rahmani R, Behmaneshpour F, Fazli B. Quality of work life among surgeons and its association with musculoskeletal complaints. Cogent Psychol. 2021;8(1):1880256. [DOI:10.1080/23311908.2021.1880256]
24. Hashemi Habybabady R, Ghaderi N, Rahmani R, Mohammadi M. Estimation of Maximum Aerobic Capacity and its Related Factors Using Treadmill Test in Firefighters of Zahedan. J North Khorasan Univ Med Sci. 2018;10(1):1-8.
25. Hatami A, Afshari D. Effect of Occupational Stress on the Work Ability of Iranian Firefighters. Jundishapur J Health Sci. 2019;11(1). [DOI:10.5812/jjhs.83410]
26. Kiss P, Walgraeve M, Vanhoorne M. Assessment of work ability in aging fire fighters by means of the Work Ability Index Preliminary results. Arch public health. 2002;60(3-4):233-43.
27. Saremi M, Madvari RF, Laal F, Noorizadeh N, Rahimi E. Assessment of mental workload, workability and musculoskeletal disorders of firefighters. J Community Health Res. 2019;8(3):139-47. [DOI:10.18502/jchr.v8i3.1562]
28. Pollock RD, Provan S, Martin FC, Newham DJ. The effects of whole body vibration on balance, joint position sense and cutaneous sensation. Eur J Appl Physiol. 2011;111(12):3069-77. [DOI:10.1007/s00421-011-1943-y] [PMID]
29. Arastoo AA, Montazeri A, Abdolalizadeh M, Ghasemzadeh R, Ahmadi K, Azizi A. Psychometric properties of Persian version of the Work Ability Index questionnaire. Payesh (Health Monit). 2013;12(5):535-43.
30. Mazloumi A, Kazemi Z, Eivazlou M. Validation and reliability study of farsi version of work ability index questionnaire. J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2014;12(1):61-74.
31. Alavi nia SM, Hoseeini SH. Work ability index, an important tool in occupational health and medicine to define workers at risk for early exit from work force. J North Khorasan Univ Med Sci. 2011;3(2):53-49. [DOI:10.29252/jnkums.3.2.49]
32. Habibi E, Dehghan H, Zeinodini M, Yousefi HA, Hasanzadeh A. The Relation between Work Ability Index and Physical Work Capacity based on Fox Equation for VO2 Max in Male Nursing Staff of Isfahan Hospitals, Iran. Health Syst Res. 2011;7(5):606-14.
33. Bugajska J, Makowiec-Dąbrowska T, Jegier A, Marszałek A. Physical work capacity (VO2 max) and work ability (WAI) of active employees (men and women) in Poland. Elsevier. 2005 0531-5131. [DOI:10.1016/j.ics.2005.03.001]
34. Tuomi K, Luostarinen T, Ilmarinen J, Klockars M. Work load and individual factors affecting work disability among aging municipal employees. Scand J work Environ health. 1991;17:94-8.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.