دوره 9، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 102-117 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fazeli A, Ghasembeygi H, Ghofrani M. Use of Standards and Ergonomics Principles Evaluation in Iran Furniture Industry (A Case Study: Manufacturing Units Of Tehran Province). Iran J Ergon. 2021; 9 (1) :102-117
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-767-fa.html
فاضلی انوشه، قاسم بیگی حسن، غفرانی محمد. ارزیابی استفاده از استانداردها و اصول ارگونومی درصنعت مبلمان ایران (مطالعه موردی: واحدهای تولیدی استان تهران). مجله ارگونومی. 1400; 9 (1) :102-117

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-767-fa.html


1- دانشجوی دکترا، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
2- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران، تهران، ایران
3- استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران، تهران، ایران ، ghofrani@sru.ac.ir
چکیده:   (999 مشاهده)
زمینه و هدف: انسان­ ها در گذشته به میزان امروز از مبلمان استفاده می­ کردند. با توسعه رفاه اجتماعی و اهمیت بهره­ وری در تولید، اهمیت ارگونومی و استانداردسازی مبلمان آشکار گردید؛ به طوری که امروزه بر کسی پوشیده نیست که رعایت نکردن عوامل انسانی در ساخت مبلمان، مشکلات فراوانی را متوجه سلامتی خواهد کرد. با توجه به اهمیت استاندارد بودن مبلمان، تحقیق حاضر با هدف بررسی استفاده از استانداردها در واحدهای تولیدی مبلمان استان تهران انجام شد.
روش کار: نمونه­ گیری در تحقیق حاضر، به صورت تصادفی خوشه­ ای انجام شد و پرسش­ نامه‌هایی در اختیار تولیدکنندگان ارشد ۶۰ واحد تولیدی مبلمان قرار گرفت. تحلیل آماری داده­ های حاصل از پرسش­ نامه­ ها، به روش آزمون تی استیودنت تک نمونه­ ای و آزمون فریدمن در نرم ­افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شد.
یافته ­ها: بر طبق نتایج، بین میانگین همه شاخص­ های مورد مطالعه و میانگین مفروض جامعه، اختلاف معنی­ دار مشاهده شد. تولیدکنندگان مبلمان معتقد بودند نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه به‌روزرسانی استانداردهای صنعت مبلمان و آشنا کردن تولیدکنندگان با آن ضعیف ظاهر شده­ اند. از دیدگاه آنان، مصرف­ کنندگان تمایل زیادی به خرید مبلمان استاندارد و ارگونومیک نشان داده­ اند. همچنین تولیدکنندگان تا حد زیادی تمایل به استفاده از استانداردها داشته­ اند و استانداردهای ملی تطابق زیادی با بین­ المللی داشته است.
نتیجه­ گیری: تولید مبلمان با رعایت استانداردها موجب افزایش تمایل مصرف­ کنندگان به خرید و رضایت­ مندی آنان می­ شود. کیفیت بالای مواد اولیه وارداتی، موجب رقابت­ پذیر شدن مبلمان و هماهنگ شدن با استانداردهای بین­ المللی شده و تضمین کننده صادرات موفق مبلمان در کشور می­ گردد. تولید موفق مبلمان استاندارد، بستگی به تحقق همه شاخص­ های یاد شده در این تحقیق خواهد داشت.
متن کامل [PDF 550 kb]   (91 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/8/17 | پذیرش: 1400/2/16 | انتشار الکترونیک: 1400/2/28

فهرست منابع
1. Azizi M, Mohebbi N, Felice, FD. Evaluation of sustainable development of wooden furniture industry using multi criteria decision making method.Agr Agr Sci Proc. 2016; 8:387-94. [DOI:10.1016/j.aaspro.2016.02.034]
2. Tajdini A, Taghadosi A, Pourmousa Sh, Jahan Latibari, A, Safdari, V Roohnia, M.Study of the effective indices on wooden furniture imports in Iran.Iran JWood Paper Sci Res. 2013; 28(2):205-23.
3. Mesdag MV.Culture-sensitive adaption or global standardization-the duration-of-usage hypothesis.Int Mark Review. 2000; 17(1):74-84. [DOI:10.1108/02651330010314722]
4. Arian A. Effect of :union:s on Iran Furniture Industry Guidance. Paper presented at The First Scientific-Functional Seminar "Development of Iran Furniture and Decoration Industry".Tehran: Senobar. 2007; 15-20.
5. Castellucci I, Arezes P, Molenbroek J. Applied anthropometrics in school furniture design: which criteria should be used for standardization? Proceedings of the 5th international conference on applied human factors and ergonomics AHFE. 19-23, July; Kraków, Poland; 2014.
6. Perumal V, Rahman KAA. Analysis of Ergo-Aesthetics Assessment: A case study of public park benches. Proceedings of the 2nd International Colloquium of Art and Design Education Research (i-CADER 2015). Editors: Abidin S.Z, Legino R, Noor H.M, Vermol V.V, Anwar, R, Kamaruzaman M.F; Springer; 2015. [DOI:10.1007/978-981-10-0237-3_46]
7. Jfm M, Ymt KR, Cj S. Revision of the design of a standard for the dimensions of school furniture. Ergonomics. 2003 May 1;46(7):681-94. [DOI:10.1080/0014013031000085635] [PMID]
8. Gopura RARC. Amarasena KGAH.Design of an ergonomically efficient chair. Paper presented at the 14th ERU Symposium, faculty of engineering. Moratuwa, Sri Lanka; 2008.
9. Taheri S. Ergometer and assessment methods. Tehran: Arvin Press; 1997.
10. Marschall M, Harrington A, Steele J. Effect of workstation design on sitting posture in young children. Erg.1995; 38(9):1932-40. [DOI:10.1080/00140139508925241] [PMID]
11. Gofrani M, Noori H. Design and manufacture of domestic sofas with ergonomic indices. J Ergo. 2016; 4(1):64-71. [DOI:10.21859/joe-04018]
12. Motamedzade M, Hassan Beigi MR, Choobineh AR, Mahjoob H.Design and development of an ergonomic chair for Iranian office workers. J Adv Med Biomed Res.2009; 17(68):45-52.
13. Ghofrani M, Motamedzade M, Aghaie MR, Mohammad Moradi Z. Designing and manufacturing of ergonomic training furniture for mapping based on the physical dimensions of boy students (Case study of Mashhad Art Schools). Iran J Ergon. 2019; 7(3):11-23.
14. Fathollahzadeh A. Standardization, a way to increase the quality of the wooden furniture manufacturing industry. Paper presented at the 2nd international conference on the world trade furniture, interior design;20 June 2009; Tabriz, Iran; 2009.
15. Rangavar H. Khojasteh khosro S. Investigating the effective index on customer's choice in buying furniture. Iran J Wood Paper Ind. 2014; 1(5): 153-64.
16. Mohamad Moradi Z, Ghofrani M. Investigating the effectiveness and impact of factors affecting the growth and economic development of the classical furniture industry (Case study: Tehran province).Iran J Wood Paper Ind.2020; 11(2):281-92.
17. Tajdini A, Rabie D, Jahan Latibari A, Pourmousa, SH. Study on effective indices on exports of wooden furniture in Iran. J Sci Tech Natur Resource. 2011; 6:71-87.
18. Gudarzi E, Tajdini A. Applying analytical hierarchy process in ranking of the effective indices on competitiveness of the wooden furniture industry in Iran. Iran J Wood Paper Sci Res.2015; 30(4):578-94.
19. Ghofrani M, Ghiyasvand A. Investigation of the domestic living furniture producer's point of view on the manufacturing and selling of these products. Iran J Wood Paper Sci Res. 2016; 31(4):581-94.
20. Ghofrani M, Zare A, Aziz M. Identifying and prioritizing indicators and effective solutions to optimize the wood consumption in construction of classical furniture by using AHP (case study: Qom province).IranJWood Paper Ind. 2017; 7(4):573-89.
21. Kolter P. Armstrong G. Principles of marketing. New York: Pearson; 2008. P. 856.
22. Najafiyan M, Aghababaei H. The quantity and quality investigation of the manufacture of furniture and its effect on economics.Paper presented at the First National Conference on Wood and Lignocellulosic Products; 7 May 2015; Gonbad-e Kavoos; Iran. 2015.
23. Mohebbi N.A, Azizi M, Ziaie M, Hosseinzadeh O. Providing a model for sustainable development of Iran wooden furniture industry. J Wood Forest Sci Tech. 2017; 24(1):117-30.
24. Kotler P, Keller KL, Brady M, Goodman M, Hansen T. Marketing Management. New York: Pearson. 2009.
25. Gholamiyan H, Taghiyari HR. Standardization of wooden furniture design, with ergonomic body. Paper presented at The Second International Conference on the World Trade Furniture, Interior Design and Decoration (Deco 2009). 27-28, September, Tehran, Iran; 2009.
26. Caroline K. The Beauty of Fit: Proportion and anthropometry in chair design. In partial fulfillment of the requirements for the degree of masters of industrial design in the college of architecture. Georgia: Georgia Institute of Technology; 2005.
27. Ghofrani M, Mohamad Moradi, Z. Identification and prioritization of factors affecting competitiveness of classic furniture using ANP (case study: Tehran province).IranJWood Paper Sci Res. 2017; 33(2):179-95.
28. Taghadosi AH. Study on indices influencing the furniture importation in Iran. MA thesis. Karaj: Islamic Azad University of Karaj.2011; 110.
29. Ghofrani M, Rahimi F. The impress and employment. Paper presented at the 1st conference on Development of the Furniture Industry of Iran for presence in the global markets.24 April 2008; Tehran, Iran. 2008.
30. Reitenbach EFR, Jochems AJ, Molenbroek FM, Ball R, Van Eijk DJ. User experience of office chairs and anthropometrics of female Chinese and Hong Kong Chinese office and factory workers. Ergon Open J. 2009; 2:1-12. [DOI:10.2174/1875934300902010001]
31. Alizadeh H, Faezipoor M, Azizi M, Ziaie M. Determine the parameters affecting the development of Iran's exports of wooden furniture using Analytic Hierarchy Process (AHP). J Forest Wood Prod. 2014; 66(4):477-791.
32. StaffordMR, Stafford TF, Wells BP. Determinants of service quality and satisfaction in the auto casualty claim process. J Service Mark. 2009; 12(6):426-40. [DOI:10.1108/08876049810242687]
33. Ziaie M. Global furniture market at a glance: Major players, strategic trends, challenges and opportunities. J Wood Paper Ind.2010; 48(6):48-54.
34. Maleki Gholandoz M, Tajdini, A, Pourmosa, Sh, Agharafiei E. Identifying and ranking of factors affecting customer satisfaction of the household wood furniture industry by Multi Attribute Decision making method (Case Study: home furniture). Iran J Wood Paper Sci Res. 2014; 4(28):691-708.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.