دوره 8، شماره 2 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1399 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 17-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimi H. The Effect of Job Nature on Job Adjustment of Nurses in Hospital Affiliated to Kashan University of Medical Sciences. Iran J Ergon. 2020; 8 (2) :17-25
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-708-fa.html
رحیمی حمید. تأثیر ماهیت شغلی بر سازگاری شغلی پرستاران در بیمارستان دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان. مجله ارگونومی. 1399; 8 (2) :17-25

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-708-fa.html


دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ، dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir
چکیده:   (510 مشاهده)
زمینه و هدف: سازگاری شغلی برای اشتغال موفقیت آمیز پرستاران عامل مهمی به شمار می رود. ماهیت شغل می تواند عامل موثر سازگاری شغلی باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ماهیت شغلی بر سازگاری شغلی بین نمونه ای از پرستاران بود.
روش کار: این مطالعه مقطعی بین ۵۴۲ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای۱۹۰ نفر پرستار به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد و معتبر ماهیت شغلی و سازگاری شغلی استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. تحلیل داده ها سطوح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین ماهیت شغل (۴۵/۰۷±۷۰/۴۳) بالاتر از حد متوسط ۶۰ و میانگین سازگاری شغلی (۰/۴۲±۳/۲۳) بالاتر از حد متوسط ۳ بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین ماهیت شغل و سازگاری شغلی (۰/۲۹=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ضریب رگرسیون نشان داد ماهیت شغل، قابلیت پیش بینی سازگاری شغلی پرستاران را دارد.
نتیجه گیری: میانگین ماهیت شغلی و سازگاری پرستاران در حد مطلوب بود و بین ماهیت شغل و سازگاری شغلی پرستاران رابطه مثبت وجود داشت. لذا برای افزایش سازگاری پرستاران، مدیران باید توجه بیشتری به ادراکات پرستاران از ویژگی های شغلی شان داشته باشند و تنوع، بازخورد و فرصت ایجاد روابط دوستانه در شغل را برای آنان فراهم آورند.
واژه‌های کلیدی: ماهیت شغل، سازگاری شغلی، پرستار
متن کامل [PDF 246 kb]   (18 دریافت)    
میانگین ماهیت شغلی و سازگاری پرستاران در حد مطلوب بود و بین ماهیت شغل و سازگاری شغلی پرستاران رابطۀ مثبت وجود داشت. بنابراین، برای افزایش سازگاری پرستاران، مدیران باید توجه بیشتری به ادراکات پرستاران از ویژگی‌های شغلی‌شان داشته باشند و تنوع، بازخورد و فرصت ایجاد روابط دوستانه در شغل را برای آنان فراهم کنند.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/2/6 | پذیرش: 1399/4/20 | انتشار الکترونیک: 1399/4/25

فهرست منابع
1. Tabataba'i-Nasab SM, Sabokro M, Fallahi MB. The effect of psychological capital on work engagement with mediating role of work -family conflict among nurses. Nurs Manag. 2017; 6(1):20-31. (In Persian) [DOI:10.29252/ijnv.6.1.20]
2. Chien WT, Yick S. An investigation of nurses' job satisfaction in a private hospital & its correlates. Open Nurs J. 2016; 10:99-112. [DOI:10.2174/1874434601610010099] [PMID] [PMCID]
3. Kelbiso L, Belay A, Woldie M. Determinants of quality of work life among nurses working in Hawassa Town Public Health Facilities, South Ethiopia: a cross-sectional study, Nurs Res Pract. 2017:5181676. PMCID: PMC5742902. [DOI:10.1155/2017/5181676] [PMID] [PMCID]
4. Liaschenko J, Peter E. Fostering nurses' moral agency and moral identity: the importance of moral community, Hastings Cent Rep, 2016; 46(1):18-21. [DOI:10.1002/hast.626] [PMID]
5. Akbari Fard S. The relation multiple intelligence and personality types with job adjustment in teachers at secondary schools. MA thesis in University of Allame Tabatabaei. 2009. (In Persian)
6. Nezami A, Givarian H. An investigation of the effect of psychological capital on the burnout of nurses in a military hospital in Tehran. Ebnesina. 2016; 18(1):44-51. (In Persian)
7. Seyyed Ameri MH, Saeidi Sh. The relationship between role clarity and job compatibility of employees in sport and youth offices of Western Azerbaijan Province. Res Sport Phys Manag. 2014; 6(3):107-116. (In Persian)
8. Hajian A, Sheykholeslami M, Homaei R, Mohammadi S, Kheirabadi Gh. The relation between role clarity & role adjustment. Res Behav Sci. 2012; 10(6):520-5. (In Persian)
9. Dawis RV, Lofquist LH. A psychological theory of work adjustment. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press; 1984.
10. Chang TY, Chang TL. Relationship between role stress and job clarity in sales people employed by travel agents in Tiwan. Int J Stress Manag. 2012; 14(2):211-23. [DOI:10.1037/1072-5245.14.2.211]
11. Azarpira G, Yaghobi A, Forghani M, Soleymani G. The relationship between role clarity and job compatibility in the Sport & Physical Education Office. Int J Sport Stud. 3(2):194-8. (In Persian)
12. Azizi M, Ghoudarzi Z, Rafiee N. Assessing the relation between organization climate and job nature with staffs' job motivation in Isfahan Hospitals. JHOSP. 2015; 14(2):111-8. (In Persian)
13. Nasrabadi HA, Rajaeepour S, Salimi Gh, Taherpour F, Partovi H. The study of relation between job nature and job satisfaction. Execut Manag. 2009; 9(1):58-76. (In Persian)
14. Hackman JR, Oldham GR. Motivation through the design of work: test of a theory. Organ Behav Human Perform. 1975; 16:250-79. [DOI:10.1016/0030-5073(76)90016-7]
15. Jodat S, Farajzadeh Z, Saadatjoo SA. A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013. Mod Care Sci Q Birjand Nurs Midwifery Fac. 2014; 10(4):296-304. (In Persian)
16. Taherpour M, Sefidi F, Javadi A. Factors affecting the motivation of the members of the Board of Qazvin University of Medical Sciences. Dena Quart. 2015; 6:21-2. (In Persian)
17. Mahmoudi H, Ebrahimian A, Solymani M, Ebadi A. The study of job motivation factors in critical care nurses, Behav Sci. 2008; 1(2):171-8. (In Persian)
18. Samadifard HR, Narimani M. The relationship between moral identity, spiritual well-being and religious orientation with job adjustment among Nurses. PSJ. 2018; 17(1):1-8. (In Persian) [DOI:10.21859/psj.17.1.1]
19. Akbar Bagloo M, Valizadeh L. Job stress and adjustment methods in nurses working in the psychiatric part of Razi Hospital in Tabriz. Modern Care Journal. 2011; 8(1):45-51. (In Persian)
20. Hackman JR, Oldham GR. Motivation through the design of work: Test of a theory. Organ Behav Human Perform, 1976; 16(2):250-79. [DOI:10.1016/0030-5073(76)90016-7]
21. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psych. 1975; 28, 563-75. [DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x]
22. Munro BH. Statistical Methods for Health Care Research, Philadelphia: New Jersey: Lippincott Williams & Wilkins; 2004; P. 105.
23. Rahimi H, Esmaili M. The effect of work ethic and job identity on job involvement in staffs at University of Kashan. J Industry Uni. 2018; 11(39):53-64. (In Persian)
24. Dibaji S, Shahpoori S, Nouri A. The role of job characteristics in nurses' willingness to customer-oriented behaviors. IJN. 2013; 26(83):30-8. (In Persian)
25. Faraji A, Valiee S, Mazidi G, Ramazanh A, Rezaee Farahani M. Relationship between job characteristic and job stress in nurses of Kurdistan University of Medical Sciences Educational Hospitals. IJNR. 2012; 7(25):54-63. (In Persian)
26. Jalilian S, Karimianpour G. The relationship between psychological capital and job adjustment of staffs in Kermanshah University of Medical Sciences. PSJ. 2018; 16(3):39-47. (In Persian) [DOI:10.21859/psj.16.3.39]
27. Meifang Hu, Yinjun Z. Nursing students' adjustment and coping strategies in clinical practice. MA thesis in Nursing, Nursing Department Medicine and Health College. China: Ishui University.
28. Tsay S, Wen-Yi C, Yu-Hui L, Yia-Wun L. Job stressors, work adjustment and intention to leave: A study of female nursing assistants in long-term care facilities in Taiwan. Taiwan J Public Health. 2013; 32(5):476-490.
29. Ghasemy M, Mortaghy M, Ghahremani Z, Vahediane Azimi A, Ghorbani F. Nurses job stress in Therapeutic Educational Centers in Zanjan. J Res Dev Nurs Midw. 2011; 8(1):42-51. (In Persian)
30. Sohrabian A, Modaresi S, Yousefi F. The investigation of relationship between organizational climate and job satisfaction among occupied Nurses in Psychiatric Hospitals of Qods, Tohid and Besat. Shenakht J Psych Psychiat. 2018; 4(4):34-43. (In Persian)
31. Hackman, JR, Lawler EE. (2007). Employee reaction to job characteristics. J Appl Psych. 2007; 55(3):259-86. [DOI:10.1037/h0031152]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.