دوره 7، شماره 4 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1398 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 40-51 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hassanzadeh P, Ghahramani A, Mohebbi I. An Assessment of Association Between Macro-ergonomics Status and Employees’ Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Job Stress Outcomes in Urmia Educational and Medical Hospitals. Iran J Ergon. 2020; 7 (4) :40-51
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-671-fa.html
حسن زاده پریسا، قهرمانی ابوالفضل، محبی ایرج. بررسی ارتباط وضعیت ماکروارگونومی با شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و پیامدهای استرس شغلی در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی ارومیه. مجله ارگونومی. 1398; 7 (4) :40-51

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-671-fa.html


استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ، ghahramani.a@gmail.com
چکیده:   (3755 مشاهده)

زمینه و هدف: ماکروارگونومی نگرشی فنی-اجتماعی است که به طراحی سازمانی، سیستم کار و طراحی تعامل‌های انسان-ماشین، انسان-محیط و انسان-شغل می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرایط ماکروارگونومی محیط کار می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر سلامتی کارکنان داشته باشد. در این میان، کارکنان بیمارستان‌ها با استرس شغلی فراوانی مواجه می‌شوند و شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی در آنها زیاد است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط وضعیت ماکروارگونومی با شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و پیامدهای استرس شغلی در بیمارستان‌های آموزشی-درمانی ارومیه انجام شد.
روش­ کار: این مطالعه از نوع مقطعیتوصیفی است که ۳۵۰ نفر از کارکنان پنج بیمارستان را به‌ صورت تصادفی انتخاب شدند و در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع‌ آوری داده‌ها از سه پرسشنامه ماکروارگونومی، نوردیک و پیامدهای استرس شغلی استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو تجزیه ‌و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان ‌داد از ۳۵۰ شرکت‌کننده ۲۱۷ نفر (۶۲ درصد) زن  و ۱۶۸ نفر (۴۸ درصد) پرستار بودند. میانگین سنی آنها (۸/۱۳±) ۳۶/۶۳ و میانگین سابقه کاری‌ (۷/۶۵ ±) ۱۱/۵۳ سال بود. نتایج آزمون ANOVA نشان داد وضعیت ماکروارگونومی به‌طور معنی‌داری در بیمارستان‌ها متفاوت بود و بیمارستان ۱ وضعیت مطلوب‌تری داشت. بیشترین میزان علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی در ناحیه گردن (۷۵/۷ درصد) و نشیمن و کمر (۷۳/۷ درصد) گزارش شد. میانگین نمره پیامدهای استرس شغلی شرکت‌کنندگان نیز پایین‌ تر از حد مطلوب بود. وضعیت ماکروارگونومی با اختلالات اسکلتی-عضلانی و پیامدهای استرس شغلی ارتباط معنی‌داری داشت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت شرایط ماکروارگونومیکی محیط کار تأثیر فراوانی در بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی و پیامدهای استرس شغلی دارد؛ بنابراین به‌منظور کاهش اختلالات اسکلتی-عضلانی و استرس شغلی باید برنامه‌های مداخله‌ای سازمانی و اجرای برنامه‌های آموزش ماکروارگونومی باهدف تغییر و بهبود شرایط محیط کار در بیمارستان‌ها صورت گرفت.

متن کامل [PDF 562 kb]   (648 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/8/18 | پذیرش: 1398/10/15 | انتشار الکترونیک: 1398/12/10

فهرست منابع
1. García-Herrero S, Mariscal MA, García-Rodríguez J, Ritzel DO. Working conditions, psychological/physical symptoms and occupational accidents. Bayesian network models. Safety science. 2012 Nov 1;50(9):1760-74. [DOI:10.1016/j.ssci.2012.04.005]
2. Nahrgang JD, Morgeson FP, Hofmann DA. Safety at work: a meta-analytic investigation of the link between job demands, job resources, burnout, engagement, and safety outcomes. Journal of applied psychology. 2011 Jan;96(1):71. [DOI:10.1037/a0021484] [PMID]
3. Carayon P, Gürses AP. A human factors engineering conceptual framework of nursing workload and patient safety in intensive care units. Intensive and Critical Care Nursing. 2005 Oct 1;21(5):284-301. [DOI:10.1016/j.iccn.2004.12.003] [PMID]
4. Barzideh M, Choobineh AR, Tabatabaee HR. Job stress dimensions and their relationship to musculoskeletal disorders in Iranian nurses. Work. 2014 Jan 1;47(4):423-9. [DOI:10.3233/WOR-121585] [PMID]
5. Abdollahpour N, Helali F, Peysepar S. An Improving Working Condition System (health, safety and ergonomics) Survey and analysis with Macroergonomics Approach in a manufacturing company from Iran Power Plant Industry in 2010. Iran Occupational Health. 2013 Nov 15;10(4):55-64.
6. Kleiner BM, Drury CG. Large‐scale regional economic development: Macroergonomics in theory and practice. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries. 1999 Mar;9(2):151-63. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6564(199921)9:2<151::AID-HFM2>3.0.CO;2-G [DOI:10.1002/(SICI)1520-6564(199921)9:23.0.CO;2-G]
7. Helali F, Shahnavaz H. Ergonomics intervention in industries of the industrially developing countries. Case study: Glucosan-Iran. Proceedings of Human Factors in Organizational Design and Management V. Amsterdam, The Netherlands: North-Holland. 1996:141-6.
8. Kleiner BM. Macroergonomics: analysis and design of work systems. Applied ergonomics. 2006 Jan 1;37(1):81-9. [DOI:10.1016/j.apergo.2005.07.006] [PMID]
9. Hanse JJ, Forsman M. Identification and analysis of unsatisfactory psychosocial work situations: a participatory approach employing video-computer interaction. Applied Ergonomics. 2001 Feb 1;32(1):23-9. [DOI:10.1016/S0003-6870(00)00057-0]
10. Halvani GH, Fallah H, Hokmabadi RA, Smaeili S, Dabiri R, Sanei B, Saberi A. Ergonomic assessment of work related musculoskeletal disorders risk in furnace brickyard workers in Yazd. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2014 Dec 10;6(3):543-50. [DOI:10.29252/jnkums.6.3.543]
11. Lotfizadeh M, Noor-Hassim E, Habibi E. Analysis of occupational stress and the related issues among employees of ٍ Esfahan steel company (ESCO), Iran (2009). Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2011;13. (5):37-45.
12. Sherehiy B, Karwowski W. The relationship between work organization and workforce agility in small manufacturing enterprises. International Journal of Industrial Ergonomics. 2014 May 1;44(3):466-73. [DOI:10.1016/j.ergon.2014.01.002]
13. Ayatollahi J, Hatami H, Ghavidel F. Occupational health hazards among health care workers of Shahid Sadoughi Hospital. Iran Occupational Health. 2007 Apr 15;4(1):25-8.
14. Salem M, RashidiJahan H, Tavakoli R, Sanaienasab H, Pourtaghi G. Study of work related diseases among staff of a hospital in Tehran. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2014 Jun 10;6(1):71-9. [DOI:10.29252/jnkums.6.1.71]
15. Leigh JP, Markowitz SB, Fahs M, Shin C, Landrigan PJ. Occupational injury and illness in the United States: estimates of costs, morbidity, and mortality. Archives of Internal Medicine. 1997 Jul 28;157(14):1557-68. [DOI:10.1001/archinte.157.14.1557] [PMID]
16. Pransky G, Benjamin K, Hill‐Fotouhi C, Himmelstein J, Fletcher KE, Katz JN, Johnson WG. Outcomes in work‐related upper extremity and low back injuries: Results of a retrospective study. American journal of industrial medicine. 2000 Apr;37(4):400-9. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(200004)37:4<400::AID-AJIM10>3.0.CO;2-C [DOI:10.1002/(SICI)1097-0274(200004)37:43.0.CO;2-C]
17. Sadra Abarghouei N. Comprehensive ergonomic interventions for improving ergonomic conditions in an automobile spare part manufacturing plant: A case study. Iranian Journal of Ergonomics. 2015 Sep 15;3(2):1-3.
18. Carayon P, Smith MJ, Haims MC. Work organization, job stress, and work-related musculoskeletal disorders. Human factors. 1999 Dec;41(4):644-63. [DOI:10.1518/001872099779656743] [PMID]
19. Nwaelele OD. Macroergonomics interventions: Influence of referralmethod, psychosocial, and demographic factors on outcomes. Seattle University; 2015.
20. Sadra Abarqhouei N, Hosseini Nasab H, Fakhrzad MB. Macro ergonomics interventions and their impact on productivity and reduction of musculoskeletal disorders: including a case study. Iran occupational health. 2012 Nov 15;9(2):27-39.
21. Akbari J, Kazemi M, Safari S, Mououdi MA, Mahaki B. Macro-ergonomics and human ability indices at work: Assessment of job groups and workers by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI). Journal of Basic Research in Medical Sciences. 2014 Sep 10;1(2):43-7.
22. Hendrick HW. An overview of macroergonomics. Macroergonomics: Theory, methods, and applications. 2002 Apr 1:1-23. [DOI:10.1201/b12477-2] [PMID]
23. Habibi E, Amini N, Porabdian S, Rismanchian M. Assessment of relationship between Macro Ergonomic conditions and employees work satisfaction Touse-eh and Omran factory. Iran Occupational Health. 2008 Apr 15;5(1):15-20.
24. Stanton NA, Hedge A, Brookhuis K, Salas E, Hendrick HW, editors. Handbook of human factors and ergonomics methods. CRC press; 2004 Aug 30. [DOI:10.1201/9780203489925]
25. Realyvásquez A, Maldonado-Macías AA, García-Alcaraz J, Cortés-Robles G, Blanco-Fernández J. Structural model for the effects of environmental elements on the psychological characteristics and performance of the employees of manufacturing systems. International journal of environmental research and public health. 2016 Jan;13(1):104. [DOI:10.3390/ijerph13010104] [PMID] [PMCID]
26. Morgeson FP, Humphrey SE. The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of applied psychology. 2006 Nov;91(6):1321. [DOI:10.1037/0021-9010.91.6.1321] [PMID]
27. Sims Jr HP, Szilagyi AD, Keller RT. The measurement of job characteristics. Academy of Management journal. 1976 Jun 1;19(2):195-212. [DOI:10.2307/255772] [PMID]
28. Campion MA. Interdisciplinary approaches to job design: A constructive replication with extensions. Journal of applied psychology. 1988 Aug;73(3):467. [DOI:10.1037/0021-9010.73.3.467]
29. Ostry AS, Marion SA, Demers PA, Hershler R, Kelly S, Teschke K, Hertzman C. Measuring psychosocial job strain with the job content questionnaire using experienced job evaluators. American journal of industrial medicine. 2001 Apr;39(4):397-401. [DOI:10.1002/ajim.1030] [PMID]
30. Choi B, Ko S, Ostergren PO. Validity test of the IPD-work consortium approach for creating comparable job strain groups between Job Content Questionnaire and demand-control questionnaire. International journal of occupational medicine and environmental health. 2015 Apr 1;28(2):321-33. [DOI:10.13075/ijomeh.1896.00355] [PMID]
31. Dababneh A, Lowe B, Krieg E, Kong YK, Waters T. A checklist for the ergonomic evaluation of nonpowered hand tools. Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 2004 Dec 1;1(12):D135-45. [DOI:10.1080/15459620490883150] [PMID]
32. Janowitz IL, Gillen M, Ryan G, Rempel D, Trupin L, Swig L, Mullen K, Rugulies R, Blanc PD. Measuring the physical demands of work in hospital settings: design and implementation of an ergonomics assessment. Applied ergonomics. 2006 Sep 1;37(5):641-58. [DOI:10.1016/j.apergo.2005.08.004] [PMID]
33. Dickinson CE, Campion K, Foster AF, Newman SJ, O'rourke AM, Thomas PG. Questionnaire development: an examination of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Applied ergonomics. 1992 Jun 1;23(3):197-201. [DOI:10.1016/0003-6870(92)90225-K]
34. Hendrick HW, Kleiner BM. Macroergonomics: Theory, methods, and applications. Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 2002. [DOI:10.1201/b12477]
35. Bevan S. Economic impact of musculoskeletal disorders (MSDs) on work in Europe. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2015 Jun 1;29(3):356-73. [DOI:10.1016/j.berh.2015.08.002] [PMID]
36. Lelis CM, Battaus MR, Freitas FC, Rocha FL, Marziale MH, Robazzi ML. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em profissionais de enfermagem: revisão integrativa da literatura. Acta paulista de enfermagem. 2012;25(3):477-82. [DOI:10.1590/S0103-21002012000300025]
37. Nasl Saraji J, Hosseini M, Shahtaheri S, Golbabaei F, Ghasemkhani M. Evaluation of ergonomic postures of dental professions by Rapid Entire Body Assessment (REBA), in Birjand, Iran. jdm. 2005; 18 (1):61-67.
38. Abareshi F, Hekmatshoar R, Rastaghi S, Sharifi Z. Appropriateness of Hospital Equipment Ergonomic Indices to Nurse's anthropometric Dimensions. Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume. 2019 Jan 1;5(4):33-40. [DOI:10.29252/johe.5.4.33]
39. Showraki N, Fakhraei F, Saadatmand N, Farhadi A. Effects of Teaching Ergonomic Principles on Working Status in Dental Students. ISMJ. 2019 Jun 15;22(2):130-40. [DOI:10.29252/ismj.22.2.130]
40. Magnago TS, Lisboa MT, Griep RH, Kirchhof AL, Guido LD. Psychosocial aspects of work and musculoskeletal disorders in nursing workers. Revista latino-americana de enfermagem. 2010 Jun;18(3):429-35. [DOI:10.1590/S0104-11692010000300019] [PMID]
41. Karasek R. Healthy work. Stress, productivity, and the reconstruction of working life. 1990.
42. Moshtagh Eshgh Z, Peyman A, Amirkhani A, Taghinejad F. The relationship between occupational stresses with job burnout in pre-hospital emergency staff. Jorjani Biomedicine Journal. 2014 Dec 10;2(2):41-33.
43. Hasani A, Mobaraki H, Moghadami Fard Z. The importance of ergonomics in increasing efficiency and improve the performance of employees of the Ministry of Health and Medical Education. Journal of Occupational Medicine specialized. 2013;4(4):92-101.
44. Raesi P. The effect of stress on the performance and efficiency of hospital managers and matrons. Journal of Health Administration. 2000 Apr 10;3(6):176-91.
45. Alvaani M, Abtahi H. Research on stress management in the country's industrial sector. Management Studies in Development and Evolution. Volume 2, Issue 5, Spring 1992, Page 12-40.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.