دوره 7، شماره 4 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1398 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 31-39 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirmohammadi T, Gook O, Mousavinasab N, Mahmoodi Sharafe H. Investigating the Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Melli Bank Staff and Determining Its Relationship with Office Tension in North Khorasan Province in 2019. Iran J Ergon. 2020; 7 (4) :31-39
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-670-fa.html
میرمحمدی تقی، گوک عثمان، موسوی نسب نورالدین، محمودی شرفه هادی. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان بانک ملی به روش ROSA و CMDQ و ارتباط آن با طراحی و چیدمان تجهیزات اداری در استان خراسان شمالی در سال98. مجله ارگونومی. 1398; 7 (4) :31-39

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-670-fa.html


دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی مازندران، ساری، ایران ، gook.osman@gmail.com
چکیده:   (3336 مشاهده)

زمینه و هدف: کارمندان بانک بخش زیادی از کار خود را با رایانه انجام می دهند. تجهیزات و چیدمان آنها ممکن است بدن فرد را در وضعیت نامناسبی قرار دهد و منجر به اختلالات اسکلتی عضلانی شود، لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی کارمندان بانک و ارتباط آن با تنش اداری انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۱۷۳ نفر از کارمندان بانک ملی استان خراسان شمالی انجام گرفت. شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از طریق پرسشنامه اختلالات اسکلکتی عضلانی کرنل (CMDQ)، ریسک فاکتورهای ایجاد کننده از طریق ارزیابی سریع تنش اداری ROSA))  برآورد و داده ها توسط نرم افزار spss با آزمون آماری اسپیرمن بررسی شدند.
یافته ها: میانگین نمرات ROSA، ۰.۷۹۳ ± ۴.۷۳  و ۶۳.۶% از پوسچرها در گروه مداخله قرار گرفت. میانگین نمرات CMDQ، ۱۰۳.۶۳ ± ۱۸۱.۰۰۴ بود. آزمون اسپیرمن نشان داد بین نتایج ROSA  و CMDQ  همبستگی خوبی وجود دارد(P=۰.۰۲۱, R=۰.۱۷۵). بین سابقه کار و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی رابطه معناداری وجود داشت.(P=۰.۰۳۷, R=۰.۱۵۹) آزمون کروسکال والیس نشان داد بین میزان تحصیلات و نتایج CMDQ رابطه معناداری وجود دارد(P=۰.۳۸). بیشترین اختلال در اندام ها مربوط به ناحیه گردن(۵۳.۸%) و کمر(۴۹.۷%) بود.
نتیجه گیری: با توجه به همبستگی بین نتایج ROSA  و CMDQ میتوان آنها را در کنار هم  بکار برد. تغییرات برای افرادی که در گروه مداخله قرار گرفتند باید سریعتر انجام شود. صندلی و مانیتور نقش مهمتری در بالا بردن نمره ROSA ایفا کردند، اصلاحات باید از تهیه صندلی ارگونومی و همینطور چیدمان مناسب دیگر تجهیزات مانند مانیتور صورت گیرد.

متن کامل [PDF 383 kb]   (781 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/8/13 | پذیرش: 1398/10/20 | انتشار الکترونیک: 1398/12/10

فهرست منابع
1. Gerr F, Marcus M, Monteilh C. Epidemiology of musculoskeletal disorders among computer users: lesson learned from the role of posture and keyboard use. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2004 Feb 1;14(1):25-31. [DOI:10.1016/j.jelekin.2003.09.014] [PMID]
2. Robertson MM, Ciriello VM, Garabet AM. Office ergonomics training and a sit-stand workstation: Effects on musculoskeletal and visual symptoms and performance of office workers. Applied ergonomics. 2013 Jan 1;44(1):73-85. [DOI:10.1016/j.apergo.2012.05.001] [PMID]
3. Cho CY, Hwang YS, Cherng RJ. Musculoskeletal symptoms and associated risk factors among office workers with high workload computer use. Journal of Manipulative and Physiological therapeutics. 2012 Sep 1;35(7):534-40. [DOI:10.1016/j.jmpt.2012.07.004] [PMID]
4. Bernard BP, Putz-Anderson V. Musculoskeletal disorders and workplace factors; a critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back.
5. Sanchez-Lite A, Garcia M, Domingo R, Sebastian MA. Novel ergonomic postural assessment method (NERPA) using product-process computer aided engineering for ergonomic workplace design. PloS one. 2013;8(8). [DOI:10.1371/journal.pone.0072703] [PMID] [PMCID]
6. World Health Organization. Global tuberculosis report 2013. World Health Organization; 2013.
7. Sonne M, Villalta DL, Andrews DM. Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: ROSA-Rapid office strain assessment. Applied ergonomics. 2012 Jan 1;43(1):98-108. [DOI:10.1016/j.apergo.2011.03.008] [PMID]
8. Ferasati F, Jalilian M. Evaluation of WMSDs in VDT users with Rapid office strain assessment (ROSA) method. Iranian Journal of Ergonomics. 2014 Mar 15;1(3):65-74.
9. Ghanbary-Sartang A, Habibi H. Evaluation of musculoskeletal disorders to method Rapid Office Strain Assessment (ROSA) in computers users. jpm. 2015; 2 (1) :47-54
10. Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand S, Gohari MR, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and reliability of farsi version of Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ).
11. Erdinc O, Hot K, Ozkaya M. Turkish version of the Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire: cross-cultural adaptation and validation. Work. 2011 Jan 1;39(3):251-60.. [DOI:10.3233/WOR-2011-1173] [PMID]
12. Samaei SI, Tirgar A, Khanjani N, Mostafaee M, Bagheri Hosseinabadi M, Amrollahi M. Assessment of ergonomics risk factors influencing incidence of musculoskeletal disorders among office workers. Health and Safety at Work. 2015 Dec 10;5(4):1-2.
13. Nasiri I, Motamedzade M, Golmohammadi R, Faradmal J. Assessment of risk factors for musculoskeletal disorders using the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) Method and implementing ergonomics intervention programs in Sepah Bank. Health and Safety at Work. 2015 Jul 15;5(2):47-62.
14. Sohrabi M, Faridizad AM, Farasati F. Comparing results of musculoskeletal disorders evaluation in computer users with CMDQ, RULA and ROSA methods. scientific journal of ilam university of medical sciences. 2015 Oct 10;23(4):53-62.
15. Umar A, Kashif M, Zahid N, Sohail R, Arsh A, Raqib A, Zada P. The prevalence of musculoskeletal disorders and work-station evaluation in bank employees. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin. 2019 Apr;29(02):99-103. [DOI:10.1055/a-0756-9782]
16. Jusoh F, Zahid MN. Ergonomics Risk Assessment among support staff in Universiti Malaysia Pahang. InIOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2018 Mar (Vol. 319, No. 1, p. 012059). IOP Publishing. [DOI:10.1088/1757-899X/319/1/012059]
17. Akbari J, Kazemi M, Mazareie A, Moradirad R, Razavi A. The Ergonomic assessment of exposure to risk factors that cause musculoskeletal disorders in Office workers by using ROSA. scientific journal of ilam university of medical sciences. 2017 Jul 10;25(2):8-17. [DOI:10.29252/sjimu.25.2.8]
18. Gerr F, Marcus M, Ensor C, Kleinbaum D, Cohen S, Edwards A, Gentry E, Ortiz DJ, Monteilh C. A prospective study of computer users: I. Study design and incidence of musculoskeletal symptoms and disorders. American journal of industrial medicine. 2002 Apr;41(4):221-35. [DOI:10.1002/ajim.10066] [PMID]
19. Choobineh AR, Rahimi Fard HO, Jahangiri M, Mahmood Khani SO. Musculoskeletal injuries and their associated risk factors. Iran Occupational Health. 2012 Jan 15;8(4):70-81.
20. Oha K, Animägi L, Pääsuke M, Coggon D, Merisalu E. Individual and work-related risk factors for musculoskeletal pain: a cross-sectional study among Estonian computer users. BMC musculoskeletal disorders. 2014 Dec 1;15(1):181. [DOI:10.1186/1471-2474-15-181] [PMID] [PMCID]
21. Giahi O, Khoubi J, Barkhordari A, Darvishi E, Ebrahemzadih M. Daily visual display terminal use and musculoskeletal disorders among Iranian bank tellers. Journal of Advances in Environmental Health Research. 2014 Jan 1;2(1):1-6.
22. Silvian SP, Maiya A, Resmi AT, Page T. Antecedents of work related musculoskeletal disorders in software professionals. International Journal of Enterprise Network Management. 2011 Jan 1;4(3):247-60. [DOI:10.1504/IJENM.2011.041155]
23. Akrouf QA, Crawford JO, Al Shatti AS, Kamel MI. Musculoskeletal disorders among bank office workers in Kuwait.
24. Janwantanakul P, Pensri P, Jiamjarasrangsri V, Sinsongsook T. Prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms among office workers. Occupational medicine. 2008 Sep 1;58(6):436-8. [DOI:10.1093/occmed/kqn072] [PMID]
25. Mirmohammadi SJ, Mehrparvar AH, Soleimani H, Lotfi MH, Akbari HA, Heidari N. Musculoskeletal disorders among video display terminal (VDT) workers comparing with other office workers. Iran Occupational Health. 2010 Jul 15;7(2):11-4.
26. Bergqvist U, Wolgast E, Nilsson B, Voss M. Musculoskeletal disorders among visual display terminal workers: individual, ergonomic, and work organizational factors. Ergonomics. 1995 Apr 1;38(4):763-76. [DOI:10.1080/00140139508925148] [PMID]
27. Juul-Kristensen B, Jensen C. Self-reported workplace related ergonomic conditions as prognostic factors for musculoskeletal symptoms: the "BIT" follow up study on office workers. Occupational and environmental medicine. 2005 Mar 1;62(3):188-94. [DOI:10.1136/oem.2004.013920] [PMID] [PMCID]
28. Shariat A, Cardoso JR, Cleland JA, Danaee M, Ansari NN, Kargarfard M, Tamrin M, Bahri S. Prevalence rate of neck, shoulder and lower back pain in association with age, body mass index and gender among Malaysian office workers. Work. 2018 Jan 1;60(2):191-9. [DOI:10.3233/WOR-182738] [PMID]
29. Szeto GP, Straker LM, O'Sullivan PB. A comparison of symptomatic and asymptomatic office workers performing monotonous keyboard work-1: neck and shoulder muscle recruitment patterns. Manual therapy. 2005 Nov 1;10(4):270-80. [DOI:10.1016/j.math.2005.01.004] [PMID]
30. Safarian MH, Rahmati-Najarkolaei F, Mortezapour A. A Comparison of the Effects of Ergonomic, Organization, and Education Interventions on Reducing Musculoskeletal Disorders in Office Workers. Health Scope. 2019 Feb 28;8(1).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.