پیام خود را بنویسید
دوره 8، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1399 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 20-12 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amiri Ebrahimabadi A, Soltanzadeh A, Ghiyasi S. Analysis of Occupational Accidents Based on the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS): A Case Study in a Copper Mine. Iran J Ergon. 2020; 8 (1) :12-20
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-691-fa.html
امیری ابراهیم‌ آبادی امین، سلطان‌ زاده احمد، قیاسی سمیرا. واکاوی حوادث شغلی براساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعه موردی: معدن مس. مجله ارگونومی. 1399; 8 (1) :20-12

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-691-fa.html


1- کارشناسی ارشد، گروه بهداشت، ایمنی محیط‌زیست (HSE)، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی قم، قم، ایران ، soltanzadeh.ahmad@gmail.com
3- استادیار، گروه مهندسی محیط‌ زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده:   (4430 مشاهده)

زمینه و هدف: حوادث شغلی یکی از نگرانی‌های اصلی در صنعت معدن است. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل حوادث شغلی طی ۱۰ سال در یکی از معادن با استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل طبقه‌بندی عوامل انسانی انجام شده است.
روش­ کار: مطالعه مقطعی حاضر به بررسی ۶۶۴ حادثه شغلی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ در یک معدن پرداخته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل چک‌ لیست گزارش حوادث، الگوریتم سیستم تجزیه و تحلیل طبقه‌بندی عوامل انسانی (HFACS) و رویکرد تیمی برای تحلیل این حوادث بود. تجزیه و تحلیل داده‌های این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار IBM SPSS AMOS نسخه ۲۳ انجام شده است.
یافته‌ها: شاخص تکرار حادثه در این مطالعه ۳/۳۴±۱۵/۱۰ حادثه بود. نتایج تحلیل این حوادث نشان می‌دهد بیشترین میزان مشارکت هر یک از پارامترها در لایه‌های چهارگانه اعمال ناایمن، پیش‌شرایطی برای اعمال نا ایمن، نظارت ناایمن و تأثیرات سازمانی به‌ترتیب به خطای درک (۶۴/۴ درصد)، محیط فیزیکی (۲۹/۵ درصد)، نظارت و سرپرستی ناکافی و ناکارآمد (۵۹/۶ درصد) و فرایند سازمانی (۶۵/۶ درصد) اختصاص داشت. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان می‌دهد شاخص تکرار حادثه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از لایه‌های مدل HFACS است. بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص AFR به لایه اعمال ناایمن مربوط بود.
نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد چهار لایه عوامل انسانی در بروز حوادث مورد مطالعه در معدن تأثیرگذار است. همچنین مدل HFACS برای تحلیل حوادث بر مبنای اعمال ناایمن بسیار کارا و اثربخش است و می‌توان از آن برای برنامه‌ریزی‌های آینده به‌ منظور کاهش حوادث در بخش معدن استفاده کرد.

متن کامل [PDF 511 kb]   (3474 دریافت)    
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد چهار لایه عوامل انسانی در بروز حوادث مورد مطالعه در معدن تأثیرگذار است. همچنین مدل HFACS برای تحلیل حوادث بر مبنای اعمال ناایمن بسیار کارا و اثربخش است و می‌توان از آن برای برنامه‌ریزی‌های آینده به‌ منظور کاهش حوادث در بخش معدن استفاده کرد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1398/11/19 | پذیرش: 1399/3/17 | انتشار الکترونیک: 1399/3/17

فهرست منابع
1. Soltanzadeh A, Mohammadfam I, MOGHIM BA, Akbarzadeh M. Studying disabling occupational accidents in the construction industry during two years. [Google Scholar]
2. Mohammadi H, Soltanzadeh A, Heidari H, Mohammadbeygi A, Mahdinia M, Rahimi J. Factor Analysis of Risk Variables Affecting Occupational Injuries: A Field Study in Construction Projects. Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume. 2019 Mar 1;5(4):50-6. [DOI:10.29252/johe.5.4.50]
3. Arassi M, Mohammadi H, Motamedzade M, Kamalinia M, Mardani D, Mohammadi Beiragani M, et al. The Association between psychosocial factors and Occupational Accidents among Iranian Drilling Workers. Journal of Ergonomics. 2014;2(1):36-45. [Article] [Google Scholar]
4. Pakdel E, Omidvari M. Investigating the Effects of Human Personality on Human Reliability and Accident Frequency Using DISC and HEART Technique in Automotive Industries. Iranian Journal of Ergonomics. 2017 Jun 15;5(1):26-35. [DOI:10.21859/joe-05014]
5. Santos AJ, Rebelo EL, Mendes JC. Towards better prevention of fatal occupational accidents in Portugal. International Labour Review. 2018 Sep;157(3):409-33. [DOI:10.1111/ilr.12114]
6. Homer AW. Coal mine safety regulation in China and the USA. Journal of Contemporary Asia. 2009 Aug 1;39(3):424-39. [DOI:10.1080/00472330902944511]
7. Aghilinejad M, Kouhpayezade J, Kazem Noori M, Golabadi M. Association of age and work experience with work-related injuries in mining and mineral industries in Iran 2003-2011. Razi Journal of Medical Sciences. 2013 Feb 1;19(104). [Google Scholar]
8. Khodabandeh S, Haghdoost A, Khosravi Y. Epidemiology of work-related Accidents in Kerman Coal Mines during 1991-2006. Iran Occupational Health. 2012 Jan 1;8(4). [Google Scholar]
9. Soltanzadeh A, Mohammadfam I, Moghimbeygi A, Ghiasvand R. Exploring causal factors on the severity rate of occupational accidents in construction worksites. International journal of civil engineering. 2017 Oct 1;15(7):959-65. [DOI:10.1007/s40999-017-0184-9]
10. Simpson G, Horberry T. Understanding human error in mine safety. CRC Press; 2018 Apr 17. [DOI:10.1201/9781315549194]
11. Palka D. The role and importance of training for improving the safety and awareness of the technical staff in the mining plant. InCBU International Conference Proceedings 2017 Sep 24 (Vol. 5, pp. 1195-1198). [DOI:10.12955/cbup.v5.1095]
12. 12. Papic L, Kovacevic S. Human factor in mining machines maintenance operations. In2016 Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management (SMRLO) 2016 Feb 15 (pp. 456-465). IEEE. [DOI:10.1109/SMRLO.2016.80]
13. Samadi H, Kalantari R, Mostafavi F, Zanjirani fFarahani A, Bakhshi E. Using the Need for Recovery Scale to Assess Workload in Mine Workers and Its Relationship With Demographics. Iranian Journal of Ergonomics. 2017 Mar 15;4(4):1-7. [DOI:10.21859/joe-04041]
14. Anastasopoulos PC. Random parameters multivariate tobit and zero-inflated count data models: addressing unobserved and zero-state heterogeneity in accident injury-severity rate and frequency analysis. Analytic methods in accident research. 2016 Sep 1;11:17-32. [DOI:10.1016/j.amar.2016.06.001]
15. Shappell SA, Wiegmann DA. Applying Reason: The human factors analysis and classification system (HFACS). Human Factors and Aerospace Safety. 2001. [Google Scholar]
16. Xia Y, Yang Y. RMSEA, CFI, and TLI in structural equation modeling with ordered categorical data: The story they tell depends on the estimation methods. Behavior research methods. 2019 Feb 15;51(1):409-28. [DOI:10.3758/s13428-018-1055-2] [PMID]
17. Lim S, Oh AR, Won JH, Chon JJ. Improvement of inspection system for reduction of small-scale construction site accident in Korea. Industrial health. 2018 Jun 23. [DOI:10.2486/indhealth.2018-0033] [PMID] [PMCID]
18. Soltanzadeh A, Heidari HR, Mahdinia M, Mohammadi H, Mohammadbeigi A, Mohammadfam I. Path analysis of occupational injuries based on the structural equation modeling approach: a retrospective study in the construction industry. Iran Occupational Health. 2019;16(3):47-57. [Article]
19. Mohammadfam I, Soltanzadeh A, Moghimbeigi A, Akbarzadeh M. Modeling of individual and organizational factors affecting traumatic occupational injuries based on the structural equation modeling: a case study in large construction industries. Archives of trauma research. 2016 Sep;5(3). [DOI:10.5812/atr.33595] [PMID] [PMCID]
20. Leão CP, Costa S. Safety Training and Occupational Accidents-Is There a Link?. InInternational Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 2019 Jul 24 (pp. 536-543). Springer, Cham. [DOI:10.1007/978-3-030-20145-6_53]
21. Bonsu J, Van Dyk W, Franzidis JP, Petersen F, Isafiade A. A systemic study of mining accident causality: an analysis of 91 mining accidents from a platinum mine in South Africa. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2017 Jan;117(1):59-66. [DOI:10.17159/2411-9717/2017/v117n1a9]
22. Liu R, Cheng W, Yu Y, Xu Q. Human factors analysis of major coal mine accidents in China based on the HFACS-CM model and AHP method. International journal of industrial ergonomics. 2018 Nov 1;68:270-9. [DOI:10.1016/j.ergon.2018.08.009]
23. Mirzaei Aliabadi M, Aghaei H, Kalatpour O, Soltanian AR, Nikravesh A. Analysis of human and organizational factors that influence mining accidents based on Bayesian network. International journal of occupational safety and ergonomics. 2018 Apr 25:1-8. [DOI:10.1080/10803548.2018.1455411] [PMID]
24. Zhang Y, Jing L, Bai Q, Liu T, Feng Y. A systems approach to extraordinarily major coal mine accidents in China from 1997 to 2011: an application of the HFACS approach. International journal of occupational safety and ergonomics. 2019 Apr 3;25(2):181-93. [DOI:10.1080/10803548.2017.1415404] [PMID]
25. Kumar P, Gupta S, Gunda YR. Estimation of human error rate in underground coal mines through retrospective analysis of mining accident reports and some error reduction strategies. Safety Science. 2020 Mar 1;123:104555. [DOI:10.1016/j.ssci.2019.104555]
26. Shirali GA, Karami E, Goodarzi Z. Human errors identification using the human factors analysis and classification system technique (HFACS). Health and Safety at Work. 2013 Dec 15;3(3):45-54. [Google Scholar]
27. Harris D, Li WC. Using Neural Networks to predict HFACS unsafe acts from the pre-conditions of unsafe acts. Ergonomics. 2019 Feb 1;62(2):181-91. [DOI:10.1080/00140139.2017.1407441] [PMID]
28. Rubin M, Giacomini A, Allen R, Turner R, Kelly B. Identifying safety culture and safety climate variables that predict reported risk-taking among Australian coal miners: An exploratory longitudinal study. Safety Science. 2020 Mar 1;123:104564. [DOI:10.1016/j.ssci.2019.104564]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb