دوره 7، شماره 4 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1398 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 52-61 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان، همدان، ایران
2- 3. مدیریت جمعیت و سلامت خانواده، گروه سلامت کودکان، مرکز بهداشت استان کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ، shaterabady@yahoo.com
3- گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدل‌ سازی بیماری‌های غیر واگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (4000 مشاهده)

زمینه و هدف: یکی از چالش‌های مهم مدیران در سازمان‌های رقابتی، ارتقای عملکرد و بهره‌وری سازمان و درک عوامل مؤثر بر آنهاست. ارتقای عملکرد سازمان، نیازمند توجه و تمرکز مدیران بر عدالت سازمانی و انگیزه کارکنان، برای کار و فعالیت است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با عملکرد سازمانی در حوزه معاونت بهداشتی استان کرمانشاه انجام شد.
روش ­کار: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی و هم‌ بستگی است. این مطالعه بر روی ۱۶۶ نفر از کارکنان حوزه معاونت بهداشتی استان کرمانشاه، که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، در تابستان ۱۳۹۸ انجام شد. داده‌ها، با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی Niehoff و Moorman (۱۹۹۳) و عملکرد سازمانی Hersey  و Goldsmith (۱۹۸۰) جمع‌آوری شدند. پایایی پرسشنامه‌ها با انجام مطالعه Pilot و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
یافته‌ ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد میانگین نمره عدالت سازمانی در افراد مورد پژوهش، ۱۶/۹۲ ± ۵۴/۸۴ و میانگین نمره عملکرد سازمانی ۱۸/۶۶ ± ۱۴۰/۵۴ است. براساس نتایج ضریب هم‌بستگی پیرسون، بین عدالت سازمانی و تمام ابعاد آن با عملکرد سازمانی، رابطه مثبت و معناداری (۰/۰۰۱>P) وجود دارد؛ اگرچه عدالت رویه‌ای، بیش از سایر مؤلفه‌ها، قابلیت پیش‌بینی عملکرد سازمانی را دارد.
نتیجه گیری: عدالت سازمانی متغیری مهم و تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است، مدیران برای ارتقای عملکرد سازمان، باید عدالت را عامل انگیزشی مهمی در رفتار کارکنان بدانند و به آن توجه کنند.

متن کامل [PDF 430 kb]   (1862 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/10/30 | پذیرش: 1398/11/28 | انتشار الکترونیک: 1398/12/10

فهرست منابع
1. Jafari A, Memarzade Tehran G. Identification of Effective Factors on Employee Productivity in A Military Health Organization. Journal of Military Medicine. 2017 Sep 10;19(3):234-44.
2. Chang CS. Relationships of organizational justice and organizational constraints with performance: a meta-analysis (Doctoral dissertation, Bowling Green State University).
3. Ramkissoon A. The moderating role of interactional justice on the relationship between justice and organizational citizenship behavior.
4. Sadeghi G, Ahmadi M, Yazdi MT. The relationship between organizational citizenship behavior and organizational performance (case study: Agricultural Jihad Organization of Mazandaran Province). Problems and Perspectives in Management. 2016;14(3):317-24. [DOI:10.21511/ppm.14(3-si).2016.03]
5. Haghighi MA, Ahmadi I, Ramin Mehr H. Investigating the Effect of Organizational Justice on Employees' Performance 2008(20):79-101 [Persian].
6. RouhollahI A, Vosoughi A, Torkzadeh AH. Investigating the role of citizenship behavior in relation to organizational justice And Job Stress with Organizational Performance Performance in Higher Education Centers Human Resource Studies Quarterly 2015;5(18):139-62 [Persian].
7. Jodaki M, Hassanpour HA. Prioritizing the Factors Affecting Employee Productivity Improvement Using Network Analysis Process (ANP) Technique (Case Study: National Standards Organization of Iran). Quarterly Journal of Standard and Quality Management. 2018;8(2):38-65 [Persian].
8. Ghasemi AR. The role of mediating organizational citizenship behavior on organizational justice and job performanceAhmad Reza Ghasemi. Management of organizational culture. 2013;12(1):63-82 [Persian].
9. Wang X, Liao J, Xia D, Chang T. The impact of organizational justice on work performance. International Journal of manpower. 2010 Sep 14;31(6):660-77. [DOI:10.1108/01437721011073364]
10. Ismail S, Iqbal Z, Adeel M. Impact of organizational justice and organizational citizenship behavior on employees performance. International Journal of Human Resource Studies. 2018;8(2):187-200. [DOI:10.5296/ijhrs.v8i2.13070]
11. Norouzi Joybari S, Bagherzade M, Baiky F, Taghavee A. Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior among the Staff of Golestan University of Medical Sciences Journal of Management Development and Health Resources. 2017;1(1):47-54 [Persian].
12. Hasani M, kordlor G. The Relationship between Perceiving Organizational Justice with Desire to Quit, Job Satisfaction and Behavioral Organizational Behavior in Imam Reza Hospital, Urmia 2012;10(3):310-52 [Persian].
13. Fekghi Farahmand N. Prioritizing Organizational Justice for Improving Organizational Performance of Service Staff Journal of Behavioral Sciences. 2012(123):121-54 [Persian].
14. Hamidi Y, Bashirian S, Jalilian F, Eivazi M, Mirzaei Alavijeh M, Nasirzadeh M. Factors Affecting Job Satisfaction among the Staff of Teaching Hospitals in Hamadan, Iran. Health System Research. 2012:69-77.
15. Delavare A, Taghi Nasab MM. Organizational justice with organizational citizenship behavior in employees Allameh Tabataba'i University. 2015;1(4):1-20 [Persian].
16. Kalay F. The impact of organizational justice on employee performance: A survey in Turkey and Turkish context. International Journal of Human Resource Studies. 2016;6(1):1-20. [DOI:10.5296/ijhrs.v6i1.8854]
17. Norouzpour A. Investication Of The Relatioship Between Elements Of Orgazational Justic & Organizational Citizenship Behaviors 2013: [Thesis In persian].
18. Sanat Jou A, Mahmodi h. Investigation the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior 2013:235-54 [Persian].
19. Niehoff BP, Moorman RH. Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management journal. 1993 Jun 1;36(3):527-56. [DOI:10.2307/256591]
20. Krishnan R, Loon KW, Yunus NA. Examining the Relationship between Organizational Justice and Job Performance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2018 Mar;8(3):466-77. [DOI:10.6007/IJARBSS/v8-i3/3942]
21. Yumuk Gunay G. Relationship between Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior and Employee Performance: Sample of Edirne Financial Office Employees in Turkey. American International Journal of Contemporary Research. 2018;8:64-74.
22. Vatankhah S, Yeganeh S, Nasiri T, Shams L, Atighehchian G, Vaziri nasab H. The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior In hospitals of Tehran University of Medical Sciences Faculty of Paramedicine, Tehran University of Medical Sciences. 2013;7(6):544-55 [Persian].
23. Rafiei N, Khoshkam A, Heshmati H, Amini S. Job satisfaction and related factors among health center staff in Gonbad kavus city. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2015 Apr 10;3(1):28-2.
24. Safavi M, Taghinezhad F, Aghaeinejad A, Taghinezhad Y, Shiekhi A. Predictors of organizational commitment among nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2016 Mar 10;4(4):37-44.
25. Tavakoli AM, Rajabi M. The Relationship between Organizational Justice Perception and Job Satisfaction: a study on employees of Kerman University of Medical Sciences. Journal of health and development. 2013;2(1):22-32.
26. Mohammadi Alborzi A, Niaze Azeri k, taghvaei Yazdi M. The Effect of Organizational Justice and Organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior 2017;8(3):55-78[Persian].
27. Bahrami HR, Parsa ziabari L. The role of organizational climate moderator in relation between organizational citizenship behavior and organizational performance Journal of State Administration. 2014;3(7-8):51-61 [Persian].
28. Abasi H, Fatahian n. The effect of strategic learning on organizational performance with mediating role of strategic agility (A case study: The departments of sport and youth in cities of Hamedan and Kermanshah). Research in Sport Management. 2018;8(15):43-60 [Persian].
29. Jafari P, Bidarian S. The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012 Jan 1;47:1815-20. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.06.905]
30. Barati H, O'rizi H, Nouri A. Simple and Multiple Relationship of Organizational Justice with Job Performance in Isfahan Steel Company 2009(33):9-28 [Persian].
31. Faraji Khiavi F, Bahrami F, Sharifi S, Mohammadi M. The Correlation between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Educational Hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: A Short Report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015 Nov 10;14(9):795-802.