پیام خود را بنویسید
دوره 8، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1399 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 41-32 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahidi R, Golmohammadi R, Pirmoradi Rizevandi Z, Soltani A, Shirmohammadi Khoram N, Kazemi R. Study of Daytime Lighting at Official Rooms and Its Relation with Personnel's Cognitive Performance, Alertness, Visual Comfort and Sleep Quality. Iran J Ergon. 2020; 8 (1) :32-41
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-647-fa.html
شهیدی رضا، گلمحمدی رستم، پیرمرادی ریزه‌ وندی زهرا، سلطانی آذر، شیر محمدی نسرین، کاظمی رضا. بررسی تأثیر روشنایی روز بر اتاق‌های اداری و ارتباط آن با عملکرد شناختی، هوشیاری، آسایش بینایی و کیفیت خواب کارکنان. مجله ارگونومی. 1399; 8 (1) :41-32

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-647-fa.html


1- دانشجوی دکتری، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان، همدان، ایران ، golmohamadi@umsha.ac.ir
3- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان، همدان، ایران
4- کارشناس ارشد آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
5- استادیار، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (4504 مشاهده)
زمینه و هدف: روشنایی نامطلوب محیط کار می‌تواند سبب بروز آثار دیداری و غیر دیداری در افراد شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کمیت و کیفیت روشنایی تلفیقی و مصنوعی در ساعات مختلف روز و ارتباط آن با شاخص عملکرد ذهنی، آسایش بینایی، هوشیاری و کیفیت خواب کارکنان صورت گرفته است.
روش کار: این مطالعه در زمستان ۱۳۹۶ در ۶۵ اتاق و بر روی ۸۱ نفر از کارکنان پردیس آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان که به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند، صورت گرفت. اندازه‌گیری پارامترهای روشنایی تلفیقی در سه نوبت ابتدا، میانی و پایان شیفت کاری و روشنایی مصنوعی در یک نوبت با استفاده از اسپکترومتر انجام شد. برای ارزیابی عملکرد شناختی از آزمون PVT (Pshycomotor Vigiliance Task) و برای آسایش بینایی، هوشیاری و کیفیت خواب به‌ترتیب از پرسش‌نامه‌های Conlone، KSS (Karolinska Sleepiness Scale) و (Pittsburgh Sleep Quality Index PSQI) استفاده شد.
یافته ها: میانگین کمیات روشنایی تلفیقی در اتاق‌های اداری در هر سه نوبت بیشتر از روشنایی مصنوعی بود آسایش بینایی افراد نیز با دما هم‌بستگی داشت. همچنین کارکنان بهره‌مند از روشنایی طبیعی دچار ناراحتی بینایی کمتری بودند. کیفیت خواب افراد نیز با نوع روشنایی محیط کار ارتباط داشت (۰/۵= P، ۰/۴۴= Chi). هوشیاری افراد در معرض دمای رنگ بالا یا روشنایی طبیعی در ساعات ۸ و ۱۱ بهتر بود. نتایج آزمون عملکرد شناختی نشان‌دهنده نبود تفاوت معنی‌دار بین شرایط مختلف روشنایی است.
نتیجه گیری: استفاده از روشنایی طبیعی یا افزایش دمای رنگ منابع مصنوعی می‌تواند موجب افزایش هوشیاری و آسایش بینایی کارکنان روز کار شود و تا حدودی کیفیت خواب آنان را بهبود دهد.
متن کامل [PDF 472 kb]   (3463 دریافت)    
استفاده از روشنایی طبیعی یا افزایش دمای رنگ منابع مصنوعی می‌تواند موجب افزایش هوشیاری و آسایش بینایی کارکنان روز کار شود و تا حدودی کیفیت خواب آنان را بهبود دهد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1398/5/6 | پذیرش: 1399/3/20 | انتشار الکترونیک: 1399/3/20

فهرست منابع
1. Westland S, Pan Q, Lee S. A review of the effects of colour and light on non‐image function in humans. Coloration Technology. 2017 Oct;133(5):349-61. [DOI:10.1111/cote.12289]
2. Cajochen C. Alerting effects of light. Sleep medicine reviews. 2007 Dec 1;11(6):453-64. [DOI:10.1016/j.smrv.2007.07.009] [PMID]
3. Smolders KC, De Kort YA, Cluitmans PJ. Higher light intensity induces modulations in brain activity even during regular daytime working hours. Lighting Research & Technology. 2016 Jun;48(4):433-48. [DOI:10.1177/1477153515576399]
4. Lavoie S, Paquet J, Selmaoui B, Rufiange M, Dumont M. Vigilance levels during and after bright light exposure in the first half of the night. Chronobiology international. 2003 Jan 1;20(6):1019-38. [DOI:10.1081/CBI-120025534] [PMID]
5. Huiberts LM, Smolders KC, de Kort YA. Non-image forming effects of illuminance level: exploring parallel effects on physiological arousal and task performance. Physiology & behavior. 2016 Oct 1;164:129-39. [DOI:10.1016/j.physbeh.2016.05.035] [PMID]
6. Juslén H, Tenner A. Mechanisms involved in enhancing human performance by changing the lighting in the industrial workplace. International Journal of Industrial Ergonomics. 2005 Sep 1;35(9):843-55. [DOI:10.1016/j.ergon.2005.03.002]
7. Katsuura T. Physiological Anthropology: Effects of artificial light environment on humans. Physical (Biological) Anthropology. 2009 Jul 29:68. [Article]
8. Kobayashi H, Ishibashi K, Noguchi H. Heart rate variability; an index for monitoring and analyzing human autonomic activities. Applied Human Science. 1999 Mar 30;18(2):53-9. [DOI:10.2114/jpa.18.53] [PMID]
9. Hashmi K. Daylight vs Artificial Light. Swedish Energy Agency. 2008. [Google Scholar]
10. Lehrl S, Gerstmeyer K, Jacob JH, Frieling H, Henkel AW, Meyrer R, Wiltfang J, Kornhuber J, Bleich S. Blue light improves cognitive performance. Journal of neural transmission. 2007 Apr 1;114(4):457-60. [DOI:10.1007/s00702-006-0621-4] [PMID]
11. Chellappa SL, Steiner R, Blattner P, Oelhafen P, Götz T, Cajochen C. Non-visual effects of light on melatonin, alertness and cognitive performance: can blue-enriched light keep us alert?. PloS one. 2011;6(1). [DOI:10.1371/journal.pone.0016429] [PMID] [PMCID]
12. Kretschmer V, Schmidt KH, Griefahn B. Bright light effects on working memory, sustained attention and concentration of elderly night shift workers. Lighting Research & Technology. 2012 Sep;44(3):316-33. [DOI:10.1177/1477153511418769]
13. Kretschmer V, Griefahn B, Schmidt KH. Bright light and night work: effects on selective and divided attention in elderly persons. Lighting Research & Technology. 2011 Dec;43(4):473-86. [DOI:10.1177/1477153511405808]
14. Caruso CC. Negative impacts of shiftwork and long work hours. Rehabilitation Nursing. 2014 Jan;39(1):16-25. [DOI:10.1002/rnj.107] [PMID] [PMCID]
15. Ansiau D, Wild P, Niezborala M, Rouch I, Marquie JC. Effects of working conditions and sleep of the previous day on cognitive performance. Applied ergonomics. 2008 Jan 1;39(1):99-106. [DOI:10.1016/j.apergo.2007.01.004] [PMID]
16. Pirmoradi Z, Golmohammadi R, Faradmal J, Motamedzade M. Artificial Lighting and Its Relation with Body Posture in Office Workplaces. Iranian Journal of Ergonomics. 2018 Mar 15;5(4):9-16. [DOI:10.30699/jergon.5.4.9]
17. Virtanen M, Singh-Manoux A, Ferrie JE, Gimeno D, Marmot MG, Elovainio M, Jokela M, Vahtera J, Kivimäki M. Long working hours and cognitive function: the Whitehall II Study. American Journal of Epidemiology. 2009 Mar 1;169(5):596-605. [DOI:10.1093/aje/kwn382] [PMID] [PMCID]
18. Van Bommel WJ. Non-visual biological effect of lighting and the practical meaning for lighting for work. Applied ergonomics. 2006 Jul 1;37(4):461-6. [DOI:10.1016/j.apergo.2006.04.009] [PMID]
19. Rautkylä E, Puolakka M, Tetri E, Halonen L. Effects of correlated colour temperature and timing of light exposure on daytime alertness in lecture environments. Journal of Light & Visual Environment. 2010;34(2):59-68. [DOI:10.2150/jlve.34.59]
20. Borisuit A, Linhart F, Scartezzini JL, Münch M. Effects of realistic office daylighting and electric lighting conditions on visual comfort, alertness and mood. Lighting Research & Technology. 2015 Apr;47(2):192-209. [DOI:10.1177/1477153514531518]
21. Shamsul BM, Sia CC, Ng YG, Karmegan K. Effects of light's colour temperatures on visual comfort level, task performances, and alertness among students. American Journal of Public Health Research. 2013;1(7):159-65. [DOI:10.12691/ajphr-1-7-3]
22. Chuan NK, Bahri S. Lighting does matter: Preliminary assessment on office workers. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;97:638-47. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.10.283]
23. Te Kulve M, Schlangen L, Schellen L, Souman JL, van Marken Lichtenbelt W. Correlated colour temperature of morning light influences alertness and body temperature. Physiol Behavior. 2018 Mar 1;185:1-3. [DOI:10.1016/j.physbeh.2017.12.004] [PMID]
24. Dijk DJ, Lockley SW. Invited Review: Integration of human sleep-wake regulation and circadian rhythmicity. J Appl Physiol. 2002 Feb 1;92(2):852-62. [DOI:10.1152/japplphysiol.00924.2001] [PMID]
25. Souman JL, Tinga AM, Te Pas SF, Van Ee R, Vlaskamp BN. Acute alerting effects of light: A systematic literature review. Behaviour Brain Res. 2018 Jan 30;337:228-39. [DOI:10.1016/j.bbr.2017.09.016] [PMID]
26. Smolders KC, De Kort YA, Cluitmans PJ. A higher illuminance induces alertness even during office hours: findings on subjective measures, task performance and heart rate measures. Physiol Behavior. 2012 Aug 20;107(1):7-16. [DOI:10.1016/j.physbeh.2012.04.028] [PMID]
27. Hua Y, Oswald A, Yang X. Effectiveness of daylighting design and occupant visual satisfaction in a LEED Gold laboratory building. Build Environ. 2011 Jan 1;46(1):54-64. [DOI:10.1016/j.buildenv.2010.06.016]
28. Boubekri M, Cheung IN, Reid KJ, Wang CH, Zee PC. Impact of windows and daylight exposure on overall health and sleep quality of office workers: a case-control pilot study. J Clin Sleep Med. 2014 Jun 15;10(06):603-11. [DOI:10.5664/jcsm.3780] [PMID] [PMCID]
29. Harrington JM. Health effects of shift work and extended hours of work. Occupational and Environmental medicine. 2001 Jan 1;58(1):68-72. [DOI:10.1136/oem.58.1.68] [PMCID]
30. Dehghan H, Mohebian Z, Yadegarfar G. Evaluation of Effects of Different Levels of Brightness on Attention and Reaction Time under Laboratory Conditions. Iran J Ergonom. 2017 Mar 15;4(4):48-56. [DOI:10.21859/joe-04047]
31. Correa A, Barba A, Padilla F. Light effects on behavioural performance depend on the individual state of vigilance. PloS one. 2016;11(11). [DOI:10.1371/journal.pone.0164945] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb