مجله ارگونومی- صفحه اصلی
اطلاعات مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

E-ISSN: 2345-5365

P-ISSN: 1735-1960

مدیر مسئول: دکتر علیرضا چوبینه

سردبیر: دکتر مجید معتمدزاده

مدیر اجرایی: دکتر رشید حیدری مقدم

مشاور آماری: دکتر جواد فردمال

نشانی مطلب در وبگاه مجله ارگونومی:
http://journal.iehfs.ir/find.php?item=1.38.10.fa
برگشت به اصل مطلب