دوره 7، شماره 2 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1398 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sohrabi M S, Mahdavi N. The Effect of Participatory Ergonomic Interventions on the Level of Satisfaction and the Motivating Potential Score of Employees of a Medical Diagnostic Laboratory in Isfahan. Iran J Ergon. 2019; 7 (2) :1-10
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-613-fa.html
سهرابی محمدصادق، مهدوی ندا. بررسی تأثیر ارگونومی مشارکتی بر سطح رضایت‌مندی و پتانسیل انگیزش شغلی کارکنان یک آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان. مجله ارگونومی. 1398; 7 (2) :1-10

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-613-fa.html


کارشناس ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان، همدان، ایران ، nmahdavi1@yahoo.com
چکیده:   (6268 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از اثربخش‌ترین روش‌های مدیریت ریسک فاکتورهای ارگونومی در محیط کاری دخیل‌کردن کارکنان در شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها و درنهایت طرح‌ریزی و اجرای مداخلات از سوی خود آنهاست؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر اجرای برنامه ارگونومی مشارکتی با تکیه ‌بر انتقال دانش ارگونومی به کارکنان و بررسی تأثیر مداخلات حاصل از این برنامه بر شاخص‌های ماکروارگونومی است.
روش کار: مطالعه پیش‌رو به‌صورت مداخله‌ای نیمه-تجربی با همکاری یازده نفر از کارکنان یکی از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی انجام شده است. برای این منظور، از ابزارهای پرسشنامه رضایت شغلی مینه‌سوتا و شناخت شغل واگنر استفاده شد. برنامه ارگونومی مشارکتی این مطالعه براساس راهنمای کلینیک بهداشت شغلی اُنتاریو کانادا (Occupational Health Clinics for Ontario Workers Inc (OHCOW اجرا شد. تفاوت سطح مؤلفه‌هایی همچون رضایت شغلی و افزایش توان انگیزشی کارکنان، قبل و بعد از اجرای مداخلات حاصل از برنامه ارگونومی مشارکتی OHCOW، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ در این محیط کاری بررسی شد.
یافته‌ها: میزان رضایت شغلی قبل و بعد از اجرای مداخلات ارگونومی مشارکتی با وجود افزایش نسبی، تفاوت معنی‌داری نداشت، اما در یکی از مقیاس‌های آن یعنی «جو سازمانی»، تغییر معنی‌داری ایجاد شده بود (۰/۰۱۶=P). همچنین توان بالقوه انگیزشی کارکنان بعد از اجرای مداخلات در مقایسه با قبل از آن افزایش معنی‌داری داشت (۰/۰۱۳=P).
نتیجه‌گیری: در این مطالعه از ارگونومی مشارکتی با هدف بهبود برخی جنبه‌های ماکروارگونومی استفاده شد. براساس نتایج، ارگونومی مشارکتی می‌تواند برخی مقیاس‌های رضایت شغلی و توان انگیزشی را در میان کارکنان افزایش دهد. درنهایت پیشنهاد می‌شود زمان‌ بیشتری برای تأثیرگذاری مداخلات در نظر گرفته شود.
متن کامل [PDF 1257 kb]   (2323 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (963 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/11/26 | پذیرش: 1398/3/5 | انتشار الکترونیک: 1398/8/15

فهرست منابع
1. Haile El, Taye B, Hussen F. Ergonomic workstations and work-related musculoskeletal disorders in the clinical laboratory. Laboratory Medicine. 2012 Nov 1;43(suppl_2):e11-9. [DOI:10.1309/LM7BQ15TTQFBXIS]
2. Wilson J, Haines H. Participatory ergonomics. In: Salvendy G, editor. Handbook of Human Factors and Ergonomics, 2nd Ed: New York: Wiley; 1997. p. 490-513.
3. Saleem JJ, Kleiner BM, Nussbaum MA. Empirical evaluation of training and a work analysis tool for participatory ergonomics. International Journal of Industrial Ergonomics. 2003 Jun 1;31(6):387-96. [DOI:10.1016/S0169-8141(03)00024-6]
4. Kogi K. Facilitating participatory steps for planning and implementing low-cost improvements in small workplaces. Applied ergonomics. 2008 Jul 1;39(4):475-81. [DOI:10.1016/j.apergo.2008.02.017] [PMID]
5. de Jong AM, Vink P. Participatory ergonomics applied in installation work. Applied ergonomics. 2002 Sep 1;33(5):439-48. [DOI:10.1016/S0003-6870(02)00033-9]
6. Kogi K. Participatory methods effective for ergonomic workplace improvement. Applied ergonomics. 2006 Jul 1;37(4):547-54. [DOI:10.1016/j.apergo.2006.04.013] [PMID]
7. Van Eerd D, Cole D, Irvin E, Mahood Q, Keown K, Theberge N, Village J, St. Vincent M, Cullen K. Process and implementation of participatory ergonomic interventions: a systematic review. Ergonomics. 2010 Oct 1;53(10):1153-66. [DOI:10.1080/00140139.2010.513452] [PMID]
8. Van Eerd D, Cole D, Irvin E, Mahood Q, Keown K, Theberge N, Village J, St. Vincent M, Cullen K. Process and implementation of participatory ergonomic interventions: a systematic review. Ergonomics. 2010 Oct 1;53(10):1153-66. [DOI:10.1080/00140139.2010.513452] [PMID]
9. Burgess-Limerick R. Participatory ergonomics: evidence and implementation lessons. Applied Ergonomics. 2018 Apr 1;68:289-93. [DOI:10.1016/j.apergo.2017.12.009] [PMID]
10. Cervai S, Polo F. The impact of a participatory ergonomics intervention: the value of involvement. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2018 Jan 2;19(1):55-73. [DOI:10.1080/1463922X.2016.1274454]
11. Loher BT, Noe RA, Moeller NL, Fitzgerald MP. A meta-analysis of the relation of job characteristics to job satisfaction. Journal of applied psychology. 1985 May;70(2):280. [DOI:10.1037//0021-9010.70.2.280]
12. Anbari Z, Rahmani AR, Abbassinia M, Ahmadnezhad I, Sadeghian M, Asghari M, Ahmadianmoghadam S. The effect of job characteristics model (JCM) on job satisfaction in the automotive industry. Iran Occupational Health. 2014 May 1;11(3).
13. Faraji O, Ramazani AA, Hedaiati P, Aliabadi A, Elhamirad S, Valiee S. Relationship between job characteristics and organizational commitment: a descriptive analytical study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015 Nov;17(11). [DOI:10.5812/ircmj.19815]
14. Khosrozadeh M, HOSSEINI M, Kashaninia Z, SEDGHI GN, Amini M. The correlation between organizational justice and job satisfaction among nurses. JHPM. 2016;5(2):10-9.
15. Saghaiyannejad S, Torki S, Bahrami S, Khorasani E. Job characteristic perception in medical record staff of training hospitals. International Journal of Educational and Psychological Researches. 2015 Jul 1;1(3):207-11. [DOI:10.4103/2395-2296.158327]
16. Azadeh AG, Majid H, Ali M, Moghaddam A. Motivating Potential Score (MPS) Determination Using By Job Characteristics And Its Relationship With Job Satisfaction Among Headquarters Staffs Of Tehran University Of Medical Sciences. Payavard Salamat. 2013 Oct 1;7(4).
17. Hackman JR, Oldham GR. Work redesign (Vol. 72). Reading: Addison-Wesley. 1980.
18. Rasmussen CD, Lindberg NK, Ravn MH, Jørgensen MB, Søgaard K, Holtermann A. Processes, barriers and facilitators to implementation of a participatory ergonomics program among eldercare workers. Applied ergonomics. 2017 Jan 1;58:491-9. [DOI:10.1016/j.apergo.2016.08.009] [PMID]
19. Rasmussen CD, Holtermann A, Jørgensen MB, Ørberg A, Mortensen OS, Søgaard K. A multi-faceted workplace intervention targeting low back pain was effective for physical work demands and maladaptive pain behaviours, but not for work ability and sickness absence: stepped wedge cluster randomised trial. Scandinavian journal of public health. 2016 Aug;44(6):560-70. [DOI:10.1177/1403494816653668] [PMID]
20. Morag I, Luria G. A group-level approach to analyzing participative ergonomics (PE) effectiveness: The relationship between PE dimensions and employee exposure to injuries. Applied ergonomics. 2018 Apr 1;68:319-27. [DOI:10.1016/j.apergo.2017.12.014] [PMID]
21. Lim CS, Rafee BM, Anita AR, Shamsul AS, Noor SM. Effectiveness of a Participatory Ergonomics Intervention to Improve Musculoskeletal Health: A Solomon Four-Group Study Among Manufacturing Industry Workers in Selangor, Malaysia. InErgonomics in Caring for People 2018 (pp. 169-179). Springer, Singapore. [DOI:10.1007/978-981-10-4980-4_22]
22. Motamedzade M, Shahnavaz H, Kazemnejad A, Azar A, Karimi H. The impact of participatory ergonomics on working conditions, quality, and productivity. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2003 Jan 1;9(2):135-47. [DOI:10.1080/10803548.2003.11076559] [PMID]
23. Tompa E, Dolinschi R, De Oliveira C, Amick BC, Irvin E. A systematic review of workplace ergonomic interventions with economic analyses. Journal of occupational rehabilitation. 2010 Jun 1;20(2):220-34. [DOI:10.1007/s10926-009-9210-3] [PMID]
24. Nagamachi M. Requisites and practices of participatory ergonomics. International Journal of Industrial Ergonomics. 1995 May 1;15(5):371-7. [DOI:10.1016/0169-8141(94)00082-E]
25. Cole DC, Theberge N, Dixon SM, Rivilis I, Neumann WP, Wells R. Reflecting on a program of participatory ergonomics interventions: a multiple case study. Work. 2009 Jan 1;34(2):161-78.
26. Rivilis I, Van Eerd D, Cullen K, Cole DC, Irvin E, Tyson J, Mahood Q. Effectiveness of participatory ergonomic interventions on health outcomes: a systematic review. Applied ergonomics. 2008 May 1;39(3):342-58. [DOI:10.1016/j.apergo.2007.08.006] [PMID]
27. Driessen MT, Groenewoud K, Proper KI, Anema JR, Bongers PM, van der Beek AJ. What are possible barriers and facilitators to implementation of a Participatory Ergonomics programme?. Implementation Science. 2010 Dec;5(1):64. [DOI:10.1186/1748-5908-5-64] [PMID] [PMCID]
28. Burgess-Limerick R, Dennis G, Straker L, Pollock C, Leveritt S, Johnson S. Participative ergonomics for manual tasks in coal mining. InProceedings of the Queensland Mining Industry Health and Safety Conference, Townsville, Australia 2005 Aug (pp. 14-17).
29. Dale AM, Jaegers L, Welch L, Gardner BT, Buchholz B, Weaver N, Evanoff BA. Evaluation of a participatory ergonomics intervention in small commercial construction firms. American journal of industrial medicine. 2016 Jun;59(6):465-75. [DOI:10.1002/ajim.22586] [PMID] [PMCID]
30. Jaegers L, Dale AM, Weaver N, Buchholz B, Welch L, Evanoff B. Development of a program logic model and evaluation plan for a participatory ergonomics intervention in construction. American journal of industrial medicine. 2014 Mar;57(3):351-61. [DOI:10.1002/ajim.22249] [PMID] [PMCID]
31. Haims MC, Carayon P. Theory and practice for the implementation of 'in-house', continuous improvement participatory ergonomic programs. Applied ergonomics. 1998 Dec 4;29(6):461-72. [DOI:10.1016/S0003-6870(98)00012-X]
32. Carrivick PJ, Lee AH, Yau KK, Stevenson MR. Evaluating the effectiveness of a participatory ergonomics approach in reducing the risk and severity of injuries from manual handling. Ergonomics. 2005 Jun 22;48(8):907-14. [DOI:10.1080/0014013042000327698] [PMID]
33. Gjessing CC, Schoenborn TF, Cohen A. Participatory ergonomic interventions in meatpacking plants.
34. Mijatovic D. Handbook on Participatory Ergonomics. Ontario, Canada: Occupational Health Clinics for Ontario Workers Inc; 2005.
35. Weiss DJ, Dawis RV, England GW. Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire. Minnesota studies in vocational rehabilitation. 1967. [DOI:10.1037/t08880-000]
36. Arghami S, Noori Parkestani H, Noorian R. The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Job Satisfaction in the Gas Company. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015 Jun 15;2(1):37-44.
37. Doostkam K, Rohollahi AA. The effect of psychological ownership on Job satisfaction among airports supply chain staff. Iran Occupational Health. 2016;13(3):54-62.
38. Golzarpour M, Ghaedamini Harouni GR, Sajjadi H, Vameghi M. the relationship between child health and job satisfaction of parents among staff of education system in mashhad city. the journal of urmia nursing and midwifery faculty. 2016;13(12):1059-70.
39. Tavakkoli S, Asaadi MM, Pakpour AH, Hajiaghababaei M. Environmental psychology effects on mental health job satisfaction and personal well being of nurses. Iranian journal of psychiatry. 2015 Jun;10(3):158.
40. Egan M, Bambra C, Thomas S, Petticrew M, Whitehead M, Thomson H. The psychosocial and health effects of workplace reorganisation. 1. A systematic review of organisational-level interventions that aim to increase employee control. Journal of Epidemiology & Community Health. 2007 Nov 1;61(11):945-54. [DOI:10.1136/jech.2006.054965] [PMID] [PMCID]
41. Kabir MJ, Heidari A, Etemad K, Gashti AB, Jafari N, Honarvar MR, Ariaee M, Lotfi M. Job burnout, job satisfaction, and related factors among health care workers in Golestan Province, Iran. Electronic physician. 2016 Sep;8(9):2924-30. [DOI:10.19082/2924] [PMID] [PMCID]
42. Maciel R. Participatory ergonomics and organizational change. International Journal of Industrial Ergonomics. 1998 Nov 1;22(4-5):319-25. [DOI:10.1016/S0169-8141(97)00084-X]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.