دوره 5، شماره 3 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران- پاییز 1396 )                   جلد 5 شماره 3 صفحات 29-35 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، شعبۀ بین‌الملل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، mahdibeglari@yahoo.com
چکیده:   (3769 مشاهده)
زمینه و هدف: توجه به تعارض سازمانی و افسردگی اعضای هیئت‌علمی که خود آموزش‌دهندگان اصلی یک نظام آموزشی هستند، بسیار ضروری است زیرا افزایش تعارض سازمانی منفی می‌تواند بر کاهش سلامت عمومی افراد تأثیرگذار باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی رابطۀ افسردگی شغلی با تعارض سازمانی در اعضای هیئت‌علمی انجام شد.
روش­‌کار: این تحقیق از نوع همبستگی است و جامعۀ پژوهش‌شده، اعضای هیئت‌علمی علوم پایۀ ۷ دانشکدۀ تابعۀ دانشگاه علوم پزشکی در شهر همدان، به تعداد ۲۴۴ نفر و به‌صورت سرشماری در سال ۱۳۹۶ش بوده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش­نامۀ گلدبرگ و هیلر، به قصد سنجش افسردگی و پرسش­نامۀ تعارض سازمانی استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون برای مدل‌سازی با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمرۀ افسردگی، تعارض سازمانی، تعارض با مدیر، هم‌ردیفان و مرئوس، به ترتیب ۰/۸، ۲۲ و ۶/۷، ۷/۹ و  ۷/۴ بوده است. نتایج حاکی از وجود همبستگی و ارتباط مثبت و معنی‌دار بین افسردگی و تعارض سازمانی (۰/۴۱۵=r،۰/۰۰۱=P) بود. این ارتباط در دو بُعد تعارض با هم‌ردیفان (۰/۶۱۵=r، ۰/۰۰۱=P) و تعارض با مرئوس (۰/۶۲۸=r، ۰/۰۰۱=P) نیز مشاهده شد، ولی در بُعد تعارض با مدیر، ارتباط معنی‌داری دیده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به وجود همبستگی بین تعارض سازمانی و افسردگی و ارتباط مثبت و مستقیم بین آن‌ها، باید بر عوامل مختلف ایجاد تعارض در جامعۀ پژوهش‌شده تمرکز کرد و برای رفع و بهبود آن‌ها به اقداماتی دست زد.
متن کامل [PDF 721 kb]   (1258 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Ahmadi MS, Taghipour F, Farshi F. Investigating the Effect of Non-innovative Behaviors on the depression of the Female Academic Staff Members of Islamic Azad University-Tabriz Branch. Woman and Family Studies. 2014;6(23):31-43. [Google Scholar]
2. Salehi L, Solimanizadeh L, Bagheri Yazdi SA, Abbaszadeh A. The relationship between religious beliefs and locus of control with mental health. J Qazvin Univ Med Sci. 2007;11(1):1-10.
3. Kooshan M, Vaghei S. Mental health. Andishe rafie publisher. 24-26.
4. Hamidi Y, Mehri M, Zamanparvar A, Imani B. Relationship between managerial skills and employees job stress in health centers. J Res Health Sci. 2012;12(2):122-6. [PubMed]
5. Somers JM, Goldner EM, Waraich P, Hsu L. Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: a systematic review of the literature. Can J Psychiatry. 2006;51(2):100-13.. [DOI] [PubMed]
6. Robbins SP. Organizational Behavior, 13/E. Pearson Education India; 2009 Sep 1.
7. Ghafouriyan H, Falamarzi A. Relationship between Conflict and Job Performance. Journal of Modern Industrial/Organizational Psychology, 2010 (2);35-48
8. Mirkamali M. Manuscript and Human Relations, Faculty of Educational Sciences, Tehran University. 1987. p 61.
9. Miri, A., Valavi, P., heikh Azadi, M. Comparative Study of Conflict Management from the Viewpoint of Islam and Other Scientific Schools. Islam & Management, 2015; 3(6): 111-138. Online research site, electronic version for all disciplines. WWW.SAPAIRAN.IR
10. Shirkhani H. Emotion with Organizational Conflict in Ilam City Bank Employees With Emphasis on Interpersonal Conflicts. Published at the National Conference on Entrepreneurship, Cooperatives, Economic Jihad in 2011. html.045_NCECEJ01-NCECEJ01-Paper/com.civilica.www://https
11. Prevalence of depression and its related factors in Pishva District Health Network employees in 2013. J Health Dev. 2014; 3 (4) :323-332
12. Musarezaie A, Momeni-Ghalehghasemi T, Musarezaie N, Moeini M, Khodaee M. Investigate the Prevalence of Depression and its association with Demographic variables in employees . IJPN. 2014; 2 (3) :37-45 [Google Scholar]
13. Fallah R, Farhadi S, Amini K, Mohajeri M. Prevalence of Depression in Personnel of Zanjan University of Medical Sciences. zumsj. 2011; 19 (75) :107-113 [Google Scholar]
14. Saqafi, M., Moqadam Zadeh, H. An investigation of the relationship of emotional intelligence with organizational conflicts of Birjand executive agencies’ financial staffs with an emphasis on interpersonal conflicts. Journal of Fundamentals of Mental Health, 2017; 19(special issue): 56-65. [DOI]
15. Sahebi L, Ayatollahi M. Mental health status of hospitals staffs in Shiraz. Horizon Med Sci . 2007; 12 (4) :26-33 [Google Scholar]
16. Nasiripour, A., Riahi, L., Afzal, E. The Relationship Between Communication System and Organizational Conflict at Hazrate Rassoul Hospital Tehran. , 2009; 20(83): 55-64.
17. Nekooei moghadam M, PirmoradBezanjani N. A Survey of the Relationship between Personality Characters and Organizational Conflict in Public Organizations. Iranian Public Administration, 2008; 0(1) PP 105 - 122. [Persian]
18. Hajikram A. Relationship between Family-Work with Mental Health and Marital Conflict in Women Employed in Tehran. Clinical research on psychology and counseling, 2016, 6 (1), pp. 113-127. [Persian] file:///C:/Users/a/Downloads/13756-209946-1-PB.pdf
19. Ahmadi MS, Taghi Pourfarshi F. The Effect of Non-Innovative Behaviors on Depression in Female Faculty Members of Islamic Azad University, Tabriz Branch. Woman and Family Studies. 2014; 6(23):31-43. [Google Scholar]
20. Sharp M, Burkart KM. Trainee Wellness: Why It Matters, and How to Promote It. Ann Am Thorac Soc. 2017;14(4):505-12. [DOI] [PubMed]